บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา (9 คน)

 • ผู้อำนวยการกลุ่มกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

 • นางดวงเดือน พูดสัตย์
  นักวิชาการศึกษา
  ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
 • บุคลากรกลุ่มกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
 • นางจีรวรรณ ศรีริ
  นักวิชาการศึกษา
  ชำนาญการ
  นายวิชัย เทพกอม
  เจ้าพนักงานธุรการ
  ปฏิบัติงาน
  นางสกาวเดือน ธนสิริโชติ
  นักวิชาการศึกษา
  ชำนาญงาน
  นางอรวรรณ ติลสาร
  นักวิชาการศึกษา
  ชำนาญการ
  นางอำพร โลราช
  เจ้าพนักงานธุรการ
  ชำนาญงาน
  นางยอดนารี ปุญญมัย
  นักวิชาการศึกษา
  ชำนาญการพิเศษ
  นายสมเพชร เชื้อหมอ
  เจ้าหน้าที่ลูกเสือ
  ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
  นางสาวสลิลทิพย์ กุลณาวงศ์
  นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่การศึกษา
  ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ