บุคลากรกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ (10 คน)

 • ผู้อำนวยการกลุ่มกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

 • นางชลฤดี สวนนันท์
  นักวิชาการเงินและบัญชี
  ชำนาญการพิเศษ
 • บุคลากรกลุ่มกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 • นางศรีเรือน ประเทือง
  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
  ชำนาญงาน
  นางเพียรจิต แสนธิ
  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
  ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
  นางสาวกัญชพร เขื่อนคำ
  นักวิชาการเงินและบัญชี
  ชำนาญการพิเศษ
  นายวิโรจน์ ทุ่งนวนแก้ว
  นักวิชาการศึกษา
  ชำนาญการ
  นางเครือวัลย์ จิตร์ชัย
  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
  ชำนาญงาน
  นางสาวกันยา ทองฟู
  นักวิชาการเงินและบัญชี
  ชำนาญการ
  นางวรรณพร สุทธชัย
  นักวิชาการศึกษา
  ชำนาญการ
  นางศิริพรรณ ยารังษี
  นักวิชาการเงินและบัญชี
  ชำนาญการ
  นางวราภรณ์ ศิริ
  นักวิชาการพัสดุ
  ชำนาญการพิเศษ