บุคลากรกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา (24 คน)

 • ผู้อำนวยการกลุ่มกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

 • นายสุรชาติ ภูผาผุย
  ศึกษานิเทศก์
  เชี่ยวชาญ
 • บุคลากรกลุ่มกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
 • นายไชยยศ คำสังวาลย์
  ศึกษานิเทศก์
  ชำนาญการพิเศษ
  นายพิจักนภัสถ์ สุริยะพรหม
  ศึกษานิเทศก์
  ชำนาญการพิเศษ
  นางธนพรรณ กุลาวาไชย
  เจ้าพนักงานธุรการ
  ชำนาญงาน
  นางสาวพรพรรณ ณ ลำพูน
  ศึกษานิเทศก์
  ชำนาญการ
  นางชุลีกร เชียงปะละ
  ศึกษานิเทศก์
  ชำนาญการพิเศษ
  นายธรรมรัตน์ พรหมพิงค์
  ศึกษานิเทศก์
  ชำนาญการพิเศษ
  นายจักรวรรดิ์ ญาณกรสกุล
  ศึกษานิเทศก์
  ชำนาญการพิเศษ
  นางวรวรรณ หาญคำ
  เจ้าพนักงานธุรการ
  ชำนาญงาน
  นางสาวกัญญ์ชิสา พงศ์พัฒน์โภคิน
  ศึกษานิเทศก์
  ชำนาญการพิเศษ
  นายปิยะ จะเฮิง
  ศึกษานิเทศก์
  ชำนาญการพิเศษ
  นายวันชัย ภูผาคุณ
  ศึกษานิเทศก์
  ชำนาญการพิเศษ
  นายวัชรพงค์ โนทะนะ
  ศึกษานิเทศก์
  ชำนาญการพิเศษ
  นางศิริรัตน์ แย้มศิลป์
  ศึกษานิเทศก์
  ชำนาญการพิเศษ
  นางวิพาภรณ์ พุฒิมา
  ศึกษานิเทศก์
  ชำนาญการพิเศษ
  นายสุวิทย์ ผูกจิต
  ศึกษานิเทศก์
  ชำนาญการพิเศษ