บุคลากรกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา (3 คน)

 • ผู้อำนวยการกลุ่มกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

 • นางสมรี เกิดกล่ำ
  นักทรัพยากรบุคคล
  ชำนาญการพิเศษ
 • บุคลากรกลุ่มกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 • นางเฉลิมขวัญ แก้วปัน
  นักทรัพยากรบุคคล
  ชำนาญการ
  นายรัฐพงศ์ ปุริสาท
  นักทรัพยากรบุคคล
  ชำนาญการ