บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (3 คน)

 • ผู้อำนวยการกลุ่มกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 • นางบุษบา ศรีวิชัยอินทร์
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  ชำนาญการ
 • บุคลากรกลุ่มกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • นายพิพัฒน์ หมื่นเป็ง
  พนักงานธุรการ ส 4
  ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
  นางสาวศุภางค์ รชตวงศ์ชัย
  นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ