บุคลากรกลุ่มกฎหมายและคดี (3 คน)

 • ผู้อำนวยการกลุ่มกลุ่มกฎหมายและคดี

 • นางสาวนัฐพร ท้าวคำพุ
  นิติกร
  ชำนาญงาน
 • บุคลากรกลุ่มกลุ่มกฎหมายและคดี
 • นายอิทธิกันต์ มีจันทร์ชยะกุล
  เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด
  ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
  นายสิบเอก วุฒิพงษ์ ขันผง
  นิติกร
  ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ