ข้อมูลครูและบุคลากร สพป.น่าน เขต 1


จำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ในสถานศึกษา) จำแนกตามตำแหน่ง ระดับตำแหน่ง วิทยฐานะ และเพศ

ภาพรวมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ตำแหน่ง
วิทยฐานะ
ระดับ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (คน)
ตำแหน่ง
ชาย
หญิง
รวม
 1. ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
คศ.1
1
0
1
 ชำนาญการ
คศ.2
19
10
29
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
76
22
98
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
0
0
0
 เชี่ยวชาญพิเศษ
คศ.5
0
0
0
รวม
-
96
32
128
 2. รองผู้อำนวยการโรงเรียน
-
คศ.1
0
0
0
 ชำนาญการ
คศ.2
2
1
3
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
2
3
5
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
0
0
0
รวม
-
4
4
8
 3. ครู
-
คศ.1
56
131
187
 ชำนาญการ
คศ.2
73
186
259
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
83
383
466
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
0
1
1
 เชี่ยวชาญพิเศษ
คศ.5
0
0
0
รวม
-
212
701
913
 4. ครูผู้ช่วย
-
ครูผู้ช่วย
19
108
127
 5. ลูกจ้างประจำ
-
-
40
2
42
 6. พนักงานราชการ
-
-
21
50
71
 7. ลูกจ้างชั่วคราว
-
-
194
375
569
รวมทั้งหมด
589
1,276
1,865