ข้อมูลครูและบุคลากร สพป.น่าน เขต 1


จำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ในสถานศึกษา) จำแนกตามตำแหน่ง ระดับตำแหน่ง วิทยฐานะ และเพศ

ภาพรวมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ตำแหน่ง
วิทยฐานะ
ระดับ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (คน)
ตำแหน่ง
ชาย
หญิง
รวม
 1. ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
คศ.1
1
0
1
 ชำนาญการ
คศ.2
18
10
28
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
83
22
105
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
0
0
0
 เชี่ยวชาญพิเศษ
คศ.5
0
0
0
รวม
-
102
32
134
 2. รองผู้อำนวยการโรงเรียน
-
คศ.1
0
0
0
 ชำนาญการ
คศ.2
0
0
0
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
1
1
2
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
0
0
0
รวม
-
1
1
2
 3. ครู
-
คศ.1
60
116
176
 ชำนาญการ
คศ.2
75
201
276
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
97
418
515
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
0
1
1
 เชี่ยวชาญพิเศษ
คศ.5
0
0
0
รวม
-
232
736
968
 4. ครูผู้ช่วย
-
ครูผู้ช่วย
22
99
121
 5. ลูกจ้างประจำ
-
-
48
2
50
 6. พนักงานราชการ
-
-
19
43
62
 7. ลูกจ้างชั่วคราว
-
-
200
358
558
รวมทั้งหมด
626
1,272
1,898