ข้อมูลครูและบุคลากร สพป.น่าน เขต 1


จำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ในสถานศึกษา) จำแนกตามตำแหน่ง ระดับตำแหน่ง วิทยฐานะ และเพศ

ภาพรวมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ตำแหน่ง
วิทยฐานะ
ระดับ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (คน)
ตำแหน่ง
ชาย
หญิง
รวม
 1. ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
คศ.1
1
0
1
 ชำนาญการ
คศ.2
18
10
28
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
83
23
106
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
0
0
0
 เชี่ยวชาญพิเศษ
คศ.5
0
0
0
รวม
-
102
33
135
 2. รองผู้อำนวยการโรงเรียน
-
คศ.1
0
0
0
 ชำนาญการ
คศ.2
0
0
0
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
1
1
2
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
0
0
0
รวม
-
1
1
2
 3. ครู
-
คศ.1
60
114
174
 ชำนาญการ
คศ.2
73
206
279
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
95
411
506
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
0
0
0
 เชี่ยวชาญพิเศษ
คศ.5
0
0
0
รวม
-
228
731
959
 4. ครูผู้ช่วย
-
ครูผู้ช่วย
25
92
117
 5. ลูกจ้างประจำ
-
-
52
2
54
 6. พนักงานราชการ
-
-
21
41
62
 7. ลูกจ้างชั่วคราว
-
-
200
370
570
รวมทั้งหมด
631
1,271
1,902