ข้อมูลครูและบุคลากร สพป.น่าน เขต 1


จำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ในสถานศึกษา) จำแนกตามตำแหน่ง ระดับตำแหน่ง วิทยฐานะ และเพศ

ภาพรวมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ตำแหน่ง
วิทยฐานะ
ระดับ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (คน)
ตำแหน่ง
ชาย
หญิง
รวม
 1. ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
คศ.1
1
0
1
 ชำนาญการ
คศ.2
19
10
29
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
77
22
99
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
0
0
0
 เชี่ยวชาญพิเศษ
คศ.5
0
0
0
รวม
-
97
32
129
 2. รองผู้อำนวยการโรงเรียน
-
คศ.1
0
0
0
 ชำนาญการ
คศ.2
2
1
3
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
1
3
4
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
0
0
0
รวม
-
3
4
7
 3. ครู
-
คศ.1
60
134
194
 ชำนาญการ
คศ.2
72
183
255
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
83
386
469
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
0
1
1
 เชี่ยวชาญพิเศษ
คศ.5
0
0
0
รวม
-
215
704
919
 4. ครูผู้ช่วย
-
ครูผู้ช่วย
19
109
128
 5. ลูกจ้างประจำ
-
-
40
2
42
 6. พนักงานราชการ
-
-
21
51
72
 7. ลูกจ้างชั่วคราว
-
-
194
372
566
รวมทั้งหมด
592
1,278
1,870