ข้อมูลครูและบุคลากร สพป.น่าน เขต 1


จำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ในสถานศึกษา) จำแนกตามตำแหน่ง และเพศ

ภาพรวมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ตำแหน่ง
ชาย
หญิง
รวม
0
1
1
96
32
128
19
41
60
49
153
202
92
2
94
3
0
3
0
1
1
0
1
1
11
3
14
1
13
14
15
45
60
1
0
1
7
12
19
9
0
9
15
0
15
0
3
3
3
15
18
1
0
1
0
1
1
4
4
8
1
0
1
1
9
10
218
717
935
19
108
127
2
11
13
1
0
1
1
0
1
0
1
1
20
103
123