ข้อมูลครูและบุคลากร สพป.น่าน เขต 1


1,892 คน

ครูและบุคลากร

132 คน

ผอ.รร.

2 คน

รอง ผอ.รร.

972 คน

ครู

122 คน

ครูผู้ช่วย

0 คน

บุคลากร 38(2)

51 คน

ลูกจ้างประจำ

63 คน

พนักงานราชการ

406 คน

ลูกจ้าง(งบ สพฐ.)

141 คน

ลูกจ้าง(งบ รร.)

12 คน

ลูกจ้างอื่นๆ


จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา แยกเพศ และประเภทตำแหน่ง ในโรงเรียน
ข้าราชการครู
บุคลากร38ค(2)
ลูกจ้างประจำ
พนักงานราชการ
ลูกจ้างชั่วคราว
รวมทั้งหมด
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
355
864
1,219
0
0
0
49
2
51
20
43
63
196
363
559
620
1,272
1,892