ข้อมูลครูและบุคลากร สพป.น่าน เขต 1


1,900 คน

ครูและบุคลากร

136 คน

ผอ.รร.

2 คน

รอง ผอ.รร.

965 คน

ครู

117 คน

ครูผู้ช่วย

0 คน

บุคลากร 38(2)

55 คน

ลูกจ้างประจำ

61 คน

พนักงานราชการ

418 คน

ลูกจ้าง(งบ สพฐ.)

143 คน

ลูกจ้าง(งบ รร.)

10 คน

ลูกจ้างอื่นๆ


จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา แยกเพศ และประเภทตำแหน่ง ในโรงเรียน
ข้าราชการครู
บุคลากร38ค(2)
ลูกจ้างประจำ
พนักงานราชการ
ลูกจ้างชั่วคราว
รวมทั้งหมด
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
357
856
1,213
0
0
0
53
2
55
22
39
61
200
371
571
632
1,268
1,900