ข้อมูลครูและบุคลากร สพป.น่าน เขต 1


ข้าราชการครูและบุคลากร จำนวน 158 คน กลุ่มสาระ ภาษาไทย

โรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ ประเภทบุคลากร รายละเอียด
55010002 บ้านน้ำครกใหม่ นางสุดาพร คุณยศยิ่ง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010002 บ้านน้ำครกใหม่ นางวราภรณ์ ลินเทศ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010002 บ้านน้ำครกใหม่ นางวิมลสิริ วรรณมณี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010006 บ้านไชยสถาน นางรัตนา หลวงขันธุ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010006 บ้านไชยสถาน นางกฤษณา ยาเภา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010009 ชุมชนบ้านดู่ใต้ นางอมรรัตน์ ศรีแก้ว ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010011 บ้านถืมตอง นางนฤนาท แก้วเก่า ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010011 บ้านถืมตอง นางสาวปริยานุช มาโน ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ อปท./หน่วยงานอื่น)
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) นางศิริพร พันหนูเทียน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) นางปนันท์ยา ปิตากรุณา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) นางวาสนา กรรมชะนะ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) นางสาวอมรรัตน์ เกษมรัตนพร ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) นางจินดาภัทร์ โนไชยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010018 ราชานุบาล นางพันธรี พิทาทอง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010018 ราชานุบาล นางสุภาวดี สอนทะ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010018 ราชานุบาล นางวินิตย์ จันต๊ะวงค์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010018 ราชานุบาล นางนันทิรา เวียงทอง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010018 ราชานุบาล นางขวัญฤทัย วงค์แจ่ม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010018 ราชานุบาล นางสาวฐานิศรา กุศล ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010018 ราชานุบาล นางสาวอัมพิกา แก้วพุธ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010018 ราชานุบาล นางเรืองรอง เชียงลา ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010018 ราชานุบาล นางสาววุฒิตา ยังปิ่น ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010018 ราชานุบาล นางสาววิภารัตน์ วงศ์ยาไชย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010018 ราชานุบาล นางสาวสิริรัชต์ ขัดแปง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010024 บ้านน้ำงาว นางวาสนา คำอุด ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010026 บ้านผาตูบ นางวรีลักษณ์ โทสุรินทร์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010036 บ้านเชียงยืน นางวิไลภรณ์ มณีวรรณ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010037 บ้านน้ำโค้ง นางนิตยา สิงตะนะ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010037 บ้านน้ำโค้ง นางสาวสุพรรณี เป็งชิต ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
55010040 บ้านสองแคว นางวนารัตน์ ทิพย์สร ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010041 บ้านปางเป๋ย นางสาวกนกวรรณ อายุยืน ครู ปฏิบัติงาน ข้าราชการครู
55010041 บ้านปางเป๋ย นางสมร ณ ลำปาง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010041 บ้านปางเป๋ย นางกาญจนา ตาคำ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010041 บ้านปางเป๋ย นางรำพึง ดีสีใส ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010041 บ้านปางเป๋ย นางปริญญา สวาดิ์วงศ์ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
55010043 บ้านวังตาว นางสาวกาญจนา ทิพย์พงศ์ทอง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
55010047 บ้านห้วยละเบ้ายา นางสมคิด อุดขาว ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010047 บ้านห้วยละเบ้ายา นางสาวแพรตะวัน ธีระอนันท์วดี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010047 บ้านห้วยละเบ้ายา นางสาวประณีต สาระถี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010048 บ้านน้ำปาย นางสาวพรชนก สุภาแก้ว ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010049 บ้านป่าสัก นางสาวกัญญาวีร์ สุขแปง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010049 บ้านป่าสัก นางสาวกนกวรรณ เมืองพรม ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
55010049 บ้านป่าสัก นางสาวกนกวรรณ พรมเกษา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
55010052 บ้านน้ำพาง นายกฤษฎา เทพพงษ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010052 บ้านน้ำพาง นางขวัญมนัส พงษ์รัตนานุกูล ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010057 บ้านร่มเกล้า นางสาวปวรรัตร์ อำมลา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010057 บ้านร่มเกล้า นายอนุกูล ชูช่วย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
55010058 บ้านน้ำตวง นายสมพร หงษ์ยี่สิบเอ็ด ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010058 บ้านน้ำตวง นางสาวชนาภรณ์ เมฆแสน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010059 บ้านตอง นางรุ่งนภา คำมงคล ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010060 บ้านก้อ สิบตรียุทธภัณฑ์ จันทร์คำเรืองกุล ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010063 บ้านพรหม นางประทิน นวลอนงค์ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010064 ชุมชนบ้านนาคา นางสาลี นันภิวงค์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010064 ชุมชนบ้านนาคา นางสุวิญชา คำแปงตัน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010065 บ้านกิ่วน้ำ นางเพ็ญนภา จงสุขสันติกุล ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010068 บ้านห้วยบง นางสาวเบญญาภา ตุ้ยเต็มวงศ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010071 บ้านพี้ใต้ นางธนพร เพราะจะโป๊ะ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010076 บ้านฟ้า นางสาวภิภัสรา ยศอิศวกุล ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010076 บ้านฟ้า นางสลิตา พรมไชย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010077 บ้านวังยาว นายยุทธกร ถามา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010077 บ้านวังยาว นางสาวรุ่งนภา โนพิยะ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010079 บ้านดอนหล่ายทุ่ง นางสาวนิชญาภัช รวดเร็ว ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010080 ชุมชนบ้านหลวง นางสาวอุดม ปางฝั้น ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010080 ชุมชนบ้านหลวง นางสาวกุลชาติ วิชายะ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010080 ชุมชนบ้านหลวง นางสุรพร แสนศิริ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010082 บ้านน้ำหิน นายณัฏชภัทร จำปาหอม ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
55010087 บ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร) นางเปี่ยมสุข ธิเขียว ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010087 บ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร) นางนิภา อุ่นถา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010087 บ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร) นางสุรัตน์ ละพรม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010087 บ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร) นางกมลวรรณ ศรรบศึก ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010087 บ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร) นางชนันธร ปาฟอง ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010087 บ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร) นางนันทา พลธนะ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010087 บ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร) นางสาวรัชดาภรณ์ ปะมะ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010092 บ้านเปา นายปรีชา ก้อนคำ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010092 บ้านเปา นางสาวจุฑามาศ ศรีใจ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010092 บ้านเปา นางสาวภูมรินทร์ คงเสมา ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
55010093 ชุมชนบ้านอ้อย นายชัชรินทร์ เชียงทา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010094 บ้านนาไค้ นางสาวกรกมล ทองเปี้ย ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010096 บ้านใหม่ นางนันทิกานต์ ปาฟอง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010104 บ้านสถาน นางสมควร ใจจันทร์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010105 บ้านนา นางสาวแพรวพรรณ ศรีวิชัย ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010105 บ้านนา นางนรีรัตน์ งึ้มนันใจ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010108 บ้านสันทะ นางสาวจริยา แซ่เล้า ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010112 บ้านส้าน นางสาวธัญรัศม์ จสินทร์จิโรภาส ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010112 บ้านส้าน นางสาวขวัญนภา ปันทิพย์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
55010113 ประกิตเวชศักดิ์ นางรัตนา สมสวัสดิ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010113 ประกิตเวชศักดิ์ นางสาวณัฐณิชา ชะนะมาร ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010114 ศรีเวียงสาวิทยาคาร นางศรีมาลา บุญรักษา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010114 ศรีเวียงสาวิทยาคาร นางจันทร์เพ็ญ ธนะภาษี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010114 ศรีเวียงสาวิทยาคาร นางภคมน นาขาม ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010114 ศรีเวียงสาวิทยาคาร นายชัชวาล ลักษณะ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010114 ศรีเวียงสาวิทยาคาร นางสาวมิณฑิกา กิจทะ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
55010119 บ้านขึ่งงามมงคล นางสุรีย์ แก้วด้วง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010121 บ้านหลับมืนพรวน นางสาวเนาวรัตน์ คำอ้ายล้าน ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010122 จอมจันทร์วิทยาคาร นางดาวใจ สองสีโย ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010122 จอมจันทร์วิทยาคาร นางลำดวน พิบูลย์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010122 จอมจันทร์วิทยาคาร นางสาวศรัณยา ลำบาล ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010126 บ้านนากอก นางวรรณิภา ทัศน์ศิริ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010129 ทุ่งศรีทอง นางสาวลัดดา ขันทะยศ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010129 ทุ่งศรีทอง นางอรุณ จันทร์คำเรือง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010129 ทุ่งศรีทอง นางสาวนิ่มนวล นันคำ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010134 ชุมชนบ้านน้ำปั้ว นางสาววจี มูลหงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010134 ชุมชนบ้านน้ำปั้ว นางสาวธัญพิชชา ทะปาละ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010134 ชุมชนบ้านน้ำปั้ว นางสาวอติภา ปัญญากุลารักษ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010138 บ้านน้ำมวบ นางสาวสุปราณี ใจมุข ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010140 บ้านแม่ขะนิง นางนิศากร อินผ่อง ครู เชี่ยวชาญ ข้าราชการครู
55010140 บ้านแม่ขะนิง นางสุกัญญา กันอินทร์ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010140 บ้านแม่ขะนิง นางจันทิรา แก้วเกตุ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010141 ภูเค็งพัฒนา นายอร่าม ภูเขียว ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010143 ไตรธารวิทยา นางอารมณ์ สถานป่า ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010143 ไตรธารวิทยา นางขวัญเนตร ธิคำ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010147 บ้านสาคร นายสุรพงษ์ นาขาม ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010148 บ้านท่ามงคล นางนิตติยา ตระกูลอิ่น ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010148 บ้านท่ามงคล นางสาววารีรัตน์ ยินดี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010148 บ้านท่ามงคล นายอดิศร มาวงศ์ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
55010152 บ้านบ่อหอย นางสาวไพวรรณ ทองคำ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010152 บ้านบ่อหอย นางสายรุ้ง ธนู ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010152 บ้านบ่อหอย นางสาวเกศินี นาวรรณ์ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010159 ชุมชนบ้านใหม่ นางจันทา สมฤทธิ์ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010166 ริมฝั่งว้าวิทยา นายวรเชษฐ วงศ์กันตา ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010167 บ้านชมพู นางสาวหนึ่งฤทัย วุฒิ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010168 บ้านม่วงเนิ้ง นางสาวขวัญเนตร ศรีทุ่งลือ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010170 บ้านห้วยน้ำอุ่น นางสาวมณีรินทร์ ศรีวิราช ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
55010173 บ้านนาไลย นางสาวดวงฤทัย สวนยะ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010173 บ้านนาไลย นางสุภัทร์นันท์ วิระขันคำ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
55010174 บ้านปงสนุก นางประทุม ยอดคำ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010175 ชุมชนบ้านนาทะนุง นางสาวอุไรรัตน์ สอนนวลสี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010177 บ้านน้ำเลา นางสาวโศภนิศ นุระธนะ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
55010178 บ้านห้วยนาย นางสาวขวัญพร สุขแสวง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010182 ชุมชนบ้านบ่อแก้ว นางสาวดวงกมล เงินวงค์ใน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010182 ชุมชนบ้านบ่อแก้ว นางสาวพันนิตา วิละปิง ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
55010186 บ้านน้ำแพะ นางสาวรุจิรา เผ่าทรงพล ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010187 บ้านน้ำลี นางสาวธนัญชิดา ไชยกา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010189 บ้านนาคา นางสาวศรสวรรค์ จันทร์วัง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010190 อนุบาลเมืองลี นางพรธิดา วงศ์นันท์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010192 บ้านโป่งคำ นางอมรรัตน์ ทิพย์ตัน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010194 บ้านดู่พงษ์ นางปราณี พิพัฒน์สถิตกุล ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010194 บ้านดู่พงษ์ นางสาวประกายดาว เมืองมูล ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010195 บ้านสบยาง นางสาวชลาลัย ชัยมงคล ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010197 ป่าแลวหลวงวิทยา นางสาวรัตนาวดี วังคำ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010198 บ้านป่าแดด นางสาวศิริพร สมภารวงค์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010199 บ้านศรีบุญเรือง นางสาวปาณิสรา ธนูสาร ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010200 บ้านห้วยแฮ้ว นางกิ่งดาว พุทธวงศ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010201 บ้านศรีนาม่าน นางสาวจีระพร อภิวัน ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010201 บ้านศรีนาม่าน นางสาวนิตยา วงศ์สมานใจ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010202 ราษฎร์รัฐพัฒนา นางสาววรรณนิษา ติ๊บตอง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010202 ราษฎร์รัฐพัฒนา นางสาวชุติมา บุญอินทร์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010203 บ้านดอนไพรวัลย์ นายนฤดล บังเมฆ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010203 บ้านดอนไพรวัลย์ นางสุดารัตน์ รัตนชมภู ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010207 บ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107 นางภาวิณีย์ วิกาศ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010211 บ้านน้ำเกี๋ยน นางสาวประกายกาญจน์ พรมใจ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010214 บ้านน้ำแก่นเหนือ นางสาวนราวัลย์ ตันโน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010216 บ้านทุ่งน้อย นางจิตรา นาตัน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010216 บ้านทุ่งน้อย นางนิตยา จินดาวัลย์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010216 บ้านทุ่งน้อย นางพัฒนา แก้วตัน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010223 บ้านหัวเวียงเหนือ นางสาวปุยฝ้าย สลีอ่อน ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
55010224 บ้านม่วงตึ๊ด นางพวงเพชร ขวัญแก้ว ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010226 บ้านเมืองจัง นางภัณฑิรา ต๊ะน้อย ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู