ข้อมูลครูและบุคลากร สพป.น่าน เขต 1


ข้าราชการครูและบุคลากร จำนวน 637 คน กลุ่มสาระ ทุกกลุ่มสาระ

โรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ ประเภทบุคลากร รายละเอียด
55010001 บ้านนาผา นางจินตนา ปันทะลา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010001 บ้านนาผา นางสาวนภาลักษณ์ จักรน้อย เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010001 บ้านนาผา นางสาวประกาย กันยะ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
55010001 บ้านนาผา นางสาววรารัตน์ อุ่นคำ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
55010001 บ้านนาผา นางสาวณัฏฐวณีย์ สุรินทร์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
55010002 บ้านน้ำครกใหม่ นางธูปทอง ดุสิต ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010004 บ้านธงหลวง นางนงค์เนตร จงดี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010004 บ้านธงหลวง นางชัชฎาภรณ์ มาเมือง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010004 บ้านธงหลวง นายณรงค์ สารรัตนะ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
55010004 บ้านธงหลวง นางสาวบุษบา อ่อนนาเมือง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ อปท./หน่วยงานอื่น)
55010006 บ้านไชยสถาน นางวรัญญ์รัตน์ กิ่งคำ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
55010009 ชุมชนบ้านดู่ใต้ นางนัทธมน เรือนแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010009 ชุมชนบ้านดู่ใต้ นางกัญญพัทร อยู่สำราญ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010009 ชุมชนบ้านดู่ใต้ นางสุรีย์ นันคำ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010009 ชุมชนบ้านดู่ใต้ นางสาววราภรณ์ ยศกันโท ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010009 ชุมชนบ้านดู่ใต้ นางสาวเกษรินทร์ บำเรอสง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
55010011 บ้านถืมตอง นางฟองจันทร์ สุกสา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010011 บ้านถืมตอง นายบุญช่วย เกิดไชย ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010011 บ้านถืมตอง นางสาวอำพร อิ่นอ้าย ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
55010011 บ้านถืมตอง นางสาวศิริณญา คำเขียว ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010011 บ้านถืมตอง นางสาวกรรณิการ์ แซ่เล้า ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
55010013 บ้านซาวหลวง นางจีรนันท์ ตันธะนา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010013 บ้านซาวหลวง นางเพียรจิต พัฒนสุรังค์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010013 บ้านซาวหลวง นางเพียงรวี อินน้อย ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010013 บ้านซาวหลวง นางชวนพิศ สุทธิแสน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010013 บ้านซาวหลวง นางอรไท วัฒนะ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010013 บ้านซาวหลวง นางศุภกร ใจบุญมา ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010014 บ้านนวราษฎร์ นางเธียรทอง พัฒนใหญ่ยิ่ง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010014 บ้านนวราษฎร์ นางสาวจีรนันท์ คำวรรณ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010014 บ้านนวราษฎร์ นางพิมพ์กุล วงศ์สิริบวรกุล ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010014 บ้านนวราษฎร์ นางอรพวง ชุ่มใจ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010015 บ้านนาซาว นางพาธินีย์ ศรีนวลใหญ่ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010016 ดอนสะไมย์วิทยา นางดารารัตน์ ไชยภักษา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010016 ดอนสะไมย์วิทยา นางมัณฑนา ภูริปัญญาวรกุล ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) นางวาสนา คนสูง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) นางรุ้งลาวัลย์ ก้อนแก้ว ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) นางยุพิน จิตวงศ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) นางนิมมนา ธิขวัญ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) นางสุธิกานต์ ม้วนทอง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) นางบานเย็น สิทธิยศ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) นางพนมพร ไชยวงศ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) นางเครือวัลย์ จะนะพรม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) นางอังคณา ร่วมจิตร์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) นางมณฑาทิพย์ ใจบุญ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) นางสายรุ้ง ติ๊บขัน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) นางสุดาพร สอนแก้ว ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) นางมยุรี พึ่งทอง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) นางณัฐปภัสร์ มหาวัน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) นางโศภิต อินทะรังษี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) นางพิชาพัทธ์ สิริพัชรเศรษฐ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) นางสุพรรณี มะโน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) นางวาสนา ศิริจำนงค์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) นางกัลยาณี พุทธวงค์ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) นายวชิระ ธุระกิจเสรี ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) นางสุนิสา สปิลเลอร์ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) นางโสภา สีทา ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) นางจีรวรรณ ธนามี ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) นางมัลลิกา เจดีย์ถา ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) นางสาวณัฐการณ์ สารทอง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) นางสาวเนตรนภางค์ พรมนะ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) นางสาวจารุวรรณ คำปิน ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
55010018 ราชานุบาล นางกฤตติการ มงคลวิสุทธิ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010018 ราชานุบาล นางศรินทร์ลักษณ์ สวนคำศรี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010018 ราชานุบาล นางศศิธร คำผล ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010018 ราชานุบาล นางวรรณิศา ธนะ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010018 ราชานุบาล นางกิติยาภรณ์ เวงศ์วรรธน์ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010018 ราชานุบาล นางรุ่งนภา ภู่เจริญ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010018 ราชานุบาล นางสาวจีราภรณ์ ทิพวิไชย ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010018 ราชานุบาล นางถลัชนันท์ สุวรรณ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010018 ราชานุบาล นายอนุศาสน์ สิทธิวุฒิ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010018 ราชานุบาล นางจำเนียร สรรพช่าง ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
55010018 ราชานุบาล นางจารุณี สวนเครื่อง ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010018 ราชานุบาล นางสาวชุติมา กันจะนา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
55010019 บ้านวังหมอ นางศรีวิริน เวชอนุรักษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010019 บ้านวังหมอ นางทัศนีย์ รัตนศิริ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010020 บ้านสะละภูเวียง นางวรามาศ สีหราช ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010020 บ้านสะละภูเวียง นางสาวิณี แก้วศรีวงศ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010022 บ้านสันติภาพ นายฆนรุจ กันคุ้ม ครู ปฏิบัติการ ข้าราชการครู
55010022 บ้านสันติภาพ นางสาวรุ่งทิวา แก้วหล้า ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010024 บ้านน้ำงาว นางสาวลัดดาวรรณ เขมาภิรมย์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010024 บ้านน้ำงาว นายวีระ สุทธการ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010024 บ้านน้ำงาว นางฑวิวสรร โล่ห์สุวรรณ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010024 บ้านน้ำงาว นางสาวภรณ์ทิวา กะรัตน์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010024 บ้านน้ำงาว นางสาวมัลลิกา แก้วจ้อน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010025 บ้านผาขวาง นางสาวจุฑาทิพย์ อินต๊ะ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010025 บ้านผาขวาง นางสาวเกศินี ธิปันแก้ว ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010025 บ้านผาขวาง นางดวงฤทัย อินขาล ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010025 บ้านผาขวาง นางคุณากร ภิวันแก้ว ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010025 บ้านผาขวาง นายนพรัตน์ ดอนกาวิน ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010025 บ้านผาขวาง นางสาวชลิดา พรมโน ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010025 บ้านผาขวาง นายสิรวิชญ์ ไชยศิลป์ ลูกจ้างชั่วคราว ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
55010026 บ้านผาตูบ นางวรีลักษณ์ โทสุรินทร์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010026 บ้านผาตูบ นางสาวอัญชลี ตันโน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010026 บ้านผาตูบ นางสาวทิพวรรณ จันยา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010026 บ้านผาตูบ นางจิรวรรณ แปงล้วน ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010026 บ้านผาตูบ นางสาวปวีณ์สุดา สารถ้อย ลูกจ้างชั่วคราว ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
55010027 บ้านผาสิงห์ นางสังวาล ขำคม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010027 บ้านผาสิงห์ นายอภิมุข วัชร์พรกุล ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010027 บ้านผาสิงห์ นางสาวจาริณี แก้วปินตา ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010029 บ้านห้วยมอญ นางสมจิตร พรมสาร ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010029 บ้านห้วยมอญ นางสาวสุนีย์ เมืองเพ็ชร ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010029 บ้านห้วยมอญ นางบุษบา นภัสชุติกาญจน์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010029 บ้านห้วยมอญ นางนุจิรา นิลาพันธุ์ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010029 บ้านห้วยมอญ นางสาวกานติมา หน่อท้าว ครูธุรการ ปฏิบัติงาน ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010030 บ้านเรือง นายทรงยศ ศิวะศิลป์ประศาสน์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010030 บ้านเรือง นางกมลวรรณ รวมคำ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010030 บ้านเรือง นางสาวสุกานดา มหายศนันท์ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010030 บ้านเรือง นางบุษย์ศรี กฤตยาวิเศษศักดิ์ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010030 บ้านเรือง นางสิรินาฏ เถระสวัสดิ์ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010030 บ้านเรือง นายวีรชาติ ถาธนะ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
55010031 บ้านดอนเฟือง นายอภิสิทธิ์ สอนทะ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010031 บ้านดอนเฟือง นางอารี อินทรรุจิกุล ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010031 บ้านดอนเฟือง นางอรสิริ หมื่นโฮ้ง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010031 บ้านดอนเฟือง นางเสาวลักษณ์ พุฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010031 บ้านดอนเฟือง นางนิตยา ธงสามสิบเจ็ด ครู (พนักงานงานราชการ) ปฏิบัติการ พนักงานราชการ
55010031 บ้านดอนเฟือง ว่าที่ ร.ต.หญิงศิเรียม ทะอินทร์ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010032 บ้านม่วงเจริญราษฎร์ นางลำเทียน อุตมา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010034 บ้านป่าคา นางจีราวรรณ ไวยประพีร์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010035 บ้านต้าม นางจินดา แก้วดี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010035 บ้านต้าม นายเล็ก แก้วดี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010035 บ้านต้าม นางธีรภรณ์ พุฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010035 บ้านต้าม นางสาวแจ่มจันทร์ จันผะกา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010035 บ้านต้าม นางสาวพิมพ์กนกกร สายวงศ์ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010035 บ้านต้าม นางสาวสุรางค์รัตน์ ใจบุญมา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
55010036 บ้านเชียงยืน นางสนธยา พุฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010036 บ้านเชียงยืน นางพินธรัตน์ ขันเพชร ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010036 บ้านเชียงยืน นางกัลยา ฤทธินนท์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010036 บ้านเชียงยืน นางสาวกรรณิการ์ ซาซง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
55010037 บ้านน้ำโค้ง นางสาวรัชฎาภรณ์ วาฤทธิ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010037 บ้านน้ำโค้ง นางธิดารัตน์ ปั้นบุญ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010037 บ้านน้ำโค้ง นางรุ่งจิต กิติยศ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010037 บ้านน้ำโค้ง นางมนันยา เปรมประสิทธิ์ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010037 บ้านน้ำโค้ง นางจงจินต์ จิตประสาร ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010037 บ้านน้ำโค้ง นางสาววิระวรรณ ตันติ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010037 บ้านน้ำโค้ง นายศราวุฒิ ธนะขว้าง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010037 บ้านน้ำโค้ง นางสาวรวิษฎา ทะสม ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010038 บ้านห้วยมอญสาขาใหม่ในฝัน นายกฤษติกร แปงผางา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010040 บ้านสองแคว นางพัชรรดา เสน่หา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010040 บ้านสองแคว นางขวัญจิต ปาละ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010040 บ้านสองแคว นางสุภรณ์ ทองตีฆา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010040 บ้านสองแคว นางรัตนาภรณ์ เทพกอม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010040 บ้านสองแคว นางแข่งแข โรจนวิสิฐ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010040 บ้านสองแคว นางเจือจันทร์ วรรณวัตร ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010040 บ้านสองแคว นางสาวปรียาภรณ์ สะสม ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010040 บ้านสองแคว นางโสภิส ช่อฟ้า ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010040 บ้านสองแคว นางสาวณัฐกฤตา วงค์ก๋า ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010041 บ้านปางเป๋ย นางสาวพรรณนิภา ทิพย์ปิยสกุล ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010041 บ้านปางเป๋ย นางพยอม บุญยะกาพิมพ์ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010041 บ้านปางเป๋ย นางสาวธัญลักษณ์ รักษาวงศ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010041 บ้านปางเป๋ย นายเซ้ง แซ่โซ้ง นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010041 บ้านปางเป๋ย นางสาวสุจิตรา แซ่ว่าง ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010042 บ้านกาใส นางนิชาภา มูลหงษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010042 บ้านกาใส นางสาวปาริชาต ไชยวุฒิ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
55010043 บ้านวังตาว นางนิตยา พันรัง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010044 บ้านห้วยปุก นางสาวศศิประภา อุ่นเรือน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010045 บ้านห้วยเฮือ นายทศพร พรมมี ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010045 บ้านห้วยเฮือ นายดอน กาไรทอง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010047 บ้านห้วยละเบ้ายา นางสาวรินนา ไชยสกุล ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010047 บ้านห้วยละเบ้ายา นางวัลลา ยอดหล้า ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010047 บ้านห้วยละเบ้ายา นายไพบูลย์ พุฒพงษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010047 บ้านห้วยละเบ้ายา นางฉัตรกมล รวมสิทธิ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010047 บ้านห้วยละเบ้ายา นางกฤษณา วงศ์เถื่อน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010047 บ้านห้วยละเบ้ายา นางสาวมณีรัตน์ อุทธวงศ์ ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010048 บ้านน้ำปาย นางสาวพันธ์ประภา สอนนนท์ฐีกูล ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010049 บ้านป่าสัก นางสาวจิตรานุช สมภารวงค์ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010049 บ้านป่าสัก นางวิชชุดา วัฒนาตระกูลวงศ์ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
55010049 บ้านป่าสัก นางสาวเยาวลักษณ์ อุดยะเขื่อน ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010051 บ้านน้ำปูน นายปิยะพงษ์ ศรีอักษร ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010052 บ้านน้ำพาง นางเนาวรัตน์ ชัยนนถี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010052 บ้านน้ำพาง นางอุรารัตน์ มาธิ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010052 บ้านน้ำพาง นายสมมาตร สุขสวัสดิ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010057 บ้านร่มเกล้า นายณรงค์ศักดิ์ ไชยลังกา ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010057 บ้านร่มเกล้า นายชูวิทย์ พงศ์ศิริยานนท์ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010057 บ้านร่มเกล้า นางวณัชชญา คุ้มไข่น้ำ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010057 บ้านร่มเกล้า นางมยุรา ทองลิ้ม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010057 บ้านร่มเกล้า นางสาวทิพย์สุดา มังกรกิม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010057 บ้านร่มเกล้า นางสาวภคพร พงศ์ศิริยานนท์ ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010058 บ้านน้ำตวง นางสาวรัตนา เงินปัน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010058 บ้านน้ำตวง นางสาวอนิสา ปันทา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010058 บ้านน้ำตวง ว่าที่ ร.ต.หญิงศุภกานต์ วื้อกุลนันท์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
55010059 บ้านตอง นายวุฒิชัย โลนันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010059 บ้านตอง นางเกศริน อินต๊ะภา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010059 บ้านตอง นางพิกุลทอง มูลด้วง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010059 บ้านตอง นางสาวมลิวัลย์ สกุณา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
55010060 บ้านก้อ นางสาวบัวลอย ยอดออน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010060 บ้านก้อ นางสาวดวงพร อินทร์แพรง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010060 บ้านก้อ นายฐิติพงษ์ อุตยะราช ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010060 บ้านก้อ นายอดิศร ภูยาง ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010060 บ้านก้อ นางศุภสุตา พงษ์ไชย ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
55010061 บ้านแคว้ง นายไพโรจน์ กุลวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010061 บ้านแคว้ง นายกำพล คำเกิด ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010061 บ้านแคว้ง นายเอกชัย ปิจดี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010061 บ้านแคว้ง นางสาววริสา วิชัยคำ ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010061 บ้านแคว้ง นายเจนณรงค์ ร่วมวงษ์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
55010061 บ้านแคว้ง นางสาวสุกัญญา ขัติเนตร ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
55010063 บ้านพรหม นางสุรีย์พร ยามานะ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010063 บ้านพรหม นางสาวกัญญณัช ทะนะ ลูกจ้างชั่วคราว ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010063 บ้านพรหม นางสาวปราณปรียา แคว้งใจ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
55010064 ชุมชนบ้านนาคา นางปิลันธนา ปิงวงค์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010064 ชุมชนบ้านนาคา นางเยาวลักษณ์ ขัติเนตร ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010064 ชุมชนบ้านนาคา นางละเอียด นันตา ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010064 ชุมชนบ้านนาคา นางสาวชวัลรัตน์ แปงอุด ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010065 บ้านกิ่วน้ำ นางอัญชลี ไชยมงคล ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010065 บ้านกิ่วน้ำ นายธีรวุฒิ เยี่ยมยุทธวงค์ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
55010065 บ้านกิ่วน้ำ นางสาวแวว กำนันตน ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010068 บ้านห้วยบง นางพนารัตน์ มาณกิจ ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010071 บ้านพี้ใต้ นายอานนท์ ขันทะยศ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010071 บ้านพี้ใต้ นางสาวอัจฉรา อุนันตา ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010071 บ้านพี้ใต้ นางนิศารัตน์ บรรจง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010071 บ้านพี้ใต้ นายวีรยุทธ ศรีมูล ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010071 บ้านพี้ใต้ นางสาวสุกัญญา อายุยืน ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
55010071 บ้านพี้ใต้ นายพชรวร คนอยู่ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010071 บ้านพี้ใต้ นางสาวเนตรนภา กาวินคำ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
55010072 บ้านพี้เหนือ นายสราวุธ สุขยิ่ง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010072 บ้านพี้เหนือ นายสรรพวุธ อินทร ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010072 บ้านพี้เหนือ นายมานัส จิวหา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010073 บ้านเป้า นางนลินรัตน์ อุปถัมภ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010073 บ้านเป้า นางทัศนีย์ สมศักดิ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010073 บ้านเป้า นางสาวโชติมา แก้วปัญญา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010073 บ้านเป้า นางสาวปาณิศรา แก้วปัญญา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010073 บ้านเป้า นางสาวคนึงนิจ หมอป่า ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010073 บ้านเป้า นางสาวศุภกร ศรีสังวาลย์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
55010076 บ้านฟ้า นางปิยะนันท์ ชินายศ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010076 บ้านฟ้า นางสุกัญญา ยอดปา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010076 บ้านฟ้า นางสาวภัทรวรรณ ยองใย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010077 บ้านวังยาว นางราตรี สุดสม ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010077 บ้านวังยาว นางสาวกิ่งสอน น้ำสา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010077 บ้านวังยาว นางณัฐกานต์ โปทาวี ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
55010077 บ้านวังยาว นางพิศมัย ยะนันท์ ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
55010079 บ้านดอนหล่ายทุ่ง นางสาวสุดาพร ปะระมะ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010079 บ้านดอนหล่ายทุ่ง นายชาลี ดวงตาดำ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010079 บ้านดอนหล่ายทุ่ง นายทินกร อุดมใจรักษ์ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010079 บ้านดอนหล่ายทุ่ง นางสาวกรทิพย์ นุแปงถา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010079 บ้านดอนหล่ายทุ่ง นางสาวภัทรภร พอใจ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010079 บ้านดอนหล่ายทุ่ง นางจิราภา สุดสม ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
55010080 ชุมชนบ้านหลวง นางสาวพรพิมล พรมรักษา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010080 ชุมชนบ้านหลวง นางสาวประภาพรรณ จันทร์ผง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010080 ชุมชนบ้านหลวง นายวีรภัทร สาราคาม ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
55010082 บ้านน้ำหิน นายสวัสดิ์ หาดจันทร์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010082 บ้านน้ำหิน นางวิมลศิริ สิงหราไชย ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010082 บ้านน้ำหิน นางสาวกันยารัตน์ ทะเทพ ลูกจ้างชั่วคราว ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010083 บ้านเชียงของ นางมัลลิกา ไชยดี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010083 บ้านเชียงของ นายชรินทร์ มหายศนันท์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010083 บ้านเชียงของ นางสาวชนิดา บำรุงเจริญ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010083 บ้านเชียงของ ว่าที่ ร.ต.หญิงวิรัญชนา คำสุรันทร์ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010083 บ้านเชียงของ นางสาววีนัสรินทร์ บุญทา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
55010084 บ้านห้วยเลา นายณรงค์ฤทธิ์ ดอนนะไชย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010084 บ้านห้วยเลา นายวรายุทธ์ เสนนะ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
55010086 บ้านบุ้ง นางอรอินทุ์ รอดกุล ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010086 บ้านบุ้ง นางสาวสุมิตรา วงษา ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010086 บ้านบุ้ง นางสาวพลอย สุนทรครุฑ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010087 บ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร) นางพสชนันท์ ขันคำนันต๊ะ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010087 บ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร) นางวราพร มาลาคำ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010087 บ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร) นางวนิดา ศิริวรวัจน์ชัย ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010087 บ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร) นางพันทิพา ใจจริม ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010087 บ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร) นายกฤตเมธ พรมใจ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
55010087 บ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร) นางภาวิณี คำเปียง ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010088 ชุมชนบ้านนาหลวง นายธนากร พิชัยวงศ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010088 ชุมชนบ้านนาหลวง นางมัทนา เทพสุคนธ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010088 ชุมชนบ้านนาหลวง นางพัฒนา ไพเกาะ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010088 ชุมชนบ้านนาหลวง นางภัทรวดี ปาริน ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
55010088 ชุมชนบ้านนาหลวง นายนิรัชชัย โปทาหนัก ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010088 ชุมชนบ้านนาหลวง นางสาวพัชญาภา หล้าพรม ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
55010089 บ้านพืชเจริญ นางสาวศศิธร มาลา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
55010090 บ้านน้ำพุ นางอาลิเจ ก้อนคำ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010090 บ้านน้ำพุ นางสาวนาถตยา ตันถา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010090 บ้านน้ำพุ นางสาวศิราพร ผาบสละ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
55010090 บ้านน้ำพุ นางพัชราภรณ์ ทองแก้ว ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
55010092 บ้านเปา นางมารศรี สายสูง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010092 บ้านเปา นายชนสิษฏ์ จอมเดชา ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010092 บ้านเปา นางสาว ปาริฉัตร วานิชกุล ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010093 ชุมชนบ้านอ้อย นายทองเติม กองตุ้ย ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010093 ชุมชนบ้านอ้อย นางกันยากร วงศ์สารัตน์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010093 ชุมชนบ้านอ้อย นางจุฬาลักษณ์ ไข่ทา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010093 ชุมชนบ้านอ้อย นางศิริกาญดา อิ่นธิ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
55010093 ชุมชนบ้านอ้อย นางสาวรัตติกาล ทะทิพย์ ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010094 บ้านนาไค้ นางวิมลพรรณ แก้วกันทา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010094 บ้านนาไค้ นางวรรณทิสา ไชยทะมาตร ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010094 บ้านนาไค้ นางศศิภา พิชัยวงศ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010094 บ้านนาไค้ นางเมษิยา พรมี ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010094 บ้านนาไค้ นางสาวปรีดาพันธ์ เขื่อนดิน ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ อปท./หน่วยงานอื่น)
55010095 บ้านทัพม่าน นางนิภา พรมฝั้น ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010095 บ้านทัพม่าน นายเครียบ พรมฝั้น ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010095 บ้านทัพม่าน นางสาวเจนิสตา ใจบุญ เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010096 บ้านใหม่ นางอมร ราชปันติ๊บ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010096 บ้านใหม่ นางขวัญใจ คุตพฤกษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010097 บ้านหัวเมือง นางสาวสุทธิกา ใหม่จันทร์ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
55010097 บ้านหัวเมือง นางสาวอนงค์ เรือนติ๊บ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
55010097 บ้านหัวเมือง นางสาวสิริกานต์ นานอก ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
55010099 บ้านน้ำหก นางบรรยาย ธีรเวโรจน์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010099 บ้านน้ำหก นางสาวทิพวรรณ์ สานตา ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010100 บ้านหนองบัว นางสาววารี กันอิน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010100 บ้านหนองบัว นางนพวรรณ์ งานวิชา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010100 บ้านหนองบัว นางชนกานต์ เลิศประเสริฐ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010100 บ้านหนองบัว นางจริยาพรรณ ไชยบุญเรือง ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
55010101 บ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125 นางบุญครอง อินแสง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010101 บ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125 นางพัฒนา สืบบุตร ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010101 บ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125 นางสาววิจิตรา มิ่งมงคล ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010101 บ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125 นางสาวกัณภิรมย์ เทพกัน ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010101 บ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125 นางสาวปารินี ธิบุญเรือง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
55010101 บ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125 นายสมพร ขัดแก้ว ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
55010103 บ้านศาลา นางวราภรณ์ จันทร์ต๊ะวงศ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010103 บ้านศาลา นางสาวชัชฎาพร นันฝั้น ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010103 บ้านศาลา นางจันจิรา ชวินธนาวัฒน์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010104 บ้านสถาน นางวันทนา เสนนะ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010104 บ้านสถาน นางสาวณัฐวรรณ สุวรรณอุด ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
55010105 บ้านนา นายมานพ มาสุข ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010105 บ้านนา นางนิมิตรา ใหม่ชุ่ม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010105 บ้านนา นางอัฉราวรรณ เขื่อนคำ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010105 บ้านนา นางนิลวรรณ วังแสน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010106 บ้านน้ำลัด นางเสาวลักษณ์ เวชมะโน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010106 บ้านน้ำลัด นางวนัสนันท์ ธิสาร ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010106 บ้านน้ำลัด นางเฉลิมพร วงศ์นันท์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010106 บ้านน้ำลัด นางสาววิลาวัลย์ มุมทอง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010106 บ้านน้ำลัด นางรุจเรศ สุธรรมจา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010106 บ้านน้ำลัด นายมาโนช แก้วกายา เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010108 บ้านสันทะ นางมนทกานติ์ ปิยศทิพย์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010108 บ้านสันทะ นางพรพิมล กิตติพิบูลศักดิ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010108 บ้านสันทะ นางสมพิศ ใจบุญ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010108 บ้านสันทะ นางมยุเรศ ทองเปี้ย ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010109 บ้านเชตวัน นางกันยา สายสนองยศ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010109 บ้านเชตวัน นางสาวณัฐพร มามาตร ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010110 บ้านห้วยส้ม นายนิคม กาศวิบูลย์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010110 บ้านห้วยส้ม นางพิกุล กำธรสิริพิมล ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010110 บ้านห้วยส้ม นางสาวนัยนา จินะป๊อก ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010110 บ้านห้วยส้ม ว่าที่ร้อยตรีหญิงวรัชญ์ชญา สุวรัชญ์สิริกุล ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010110 บ้านห้วยส้ม นางสาววราภรณ์ อุดยะเขื่อน ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010110 บ้านห้วยส้ม นางสาวปรียาภรณ์ ผมงาม ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
55010112 บ้านส้าน นางทัศนาภรณ์ เนตรวีระ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010112 บ้านส้าน นางสาวพิชนันท์ ต๊ะอ้าย ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
55010113 ประกิตเวชศักดิ์ นางสาวนันทา โลกคำลือ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010113 ประกิตเวชศักดิ์ นางกรรณิกา กาญจนะ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010113 ประกิตเวชศักดิ์ นางนภาพร จันทร์อินถา ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010113 ประกิตเวชศักดิ์ นางสาวศศินันท์ กามาด ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010113 ประกิตเวชศักดิ์ นางสุพรรณิการ์ ปัญญาถุง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010113 ประกิตเวชศักดิ์ นางสุรีย์พร ไชยเพียร ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010113 ประกิตเวชศักดิ์ นายไพรัตน์ แสนย่าง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010113 ประกิตเวชศักดิ์ นายวิธิสรรค์ ตันยอด ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010113 ประกิตเวชศักดิ์ นางสาวภัณฑิลา ลำคำ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010113 ประกิตเวชศักดิ์ นางสาวธัญญารัตน์ ดอยแดง ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
55010113 ประกิตเวชศักดิ์ นายสมศักดิ์ แสนโซ้ง ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010114 ศรีเวียงสาวิทยาคาร นางอำภา พันธ์พานิช ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010114 ศรีเวียงสาวิทยาคาร นางละเอียด แก้วมุกดา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010114 ศรีเวียงสาวิทยาคาร นางพนารัตน์ มณีกาศ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010114 ศรีเวียงสาวิทยาคาร นางนงรักษ์ จันทร์หล้า ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010114 ศรีเวียงสาวิทยาคาร นางทัศวรรณ ศรีคำ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010114 ศรีเวียงสาวิทยาคาร นางอำพร สุริยะ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010114 ศรีเวียงสาวิทยาคาร นางกลณี ทันชำนาญ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010114 ศรีเวียงสาวิทยาคาร นางอรษา ชุมนุมพร้อม ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010114 ศรีเวียงสาวิทยาคาร นางสาววรินทร์นิภา สุคำ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010114 ศรีเวียงสาวิทยาคาร นางสาวสุชิราภรณ์ สีสูง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010115 ไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น) นางจุราณีย์ ศรีปัญญา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010115 ไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น) นายจิรกฤต เขื่อนแก้ว ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010115 ไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น) นางสาวหนึ่งหทัย วิชาธิ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010115 ไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น) นางกรวิกา หน่อแก้ว ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010115 ไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น) นางพัชรี กันใจแก้ว ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010115 ไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น) นางอัจฉราภรณ์ โพธิ์ศรี ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010116 บ้านดอนไชย นางนงลักษณ์ มะโนชัย ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010119 บ้านขึ่งงามมงคล นางเพ็ญ พิมสาร ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010119 บ้านขึ่งงามมงคล นางปุณญาพร ปันสอน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010119 บ้านขึ่งงามมงคล นางนงคราญ อิศรางกูร ณ อยุธยา ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010120 บ้านท่าลี่ นางลักขณาพร ใจยศ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010120 บ้านท่าลี่ นางสาวพัชรี แก้วอ่อง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010121 บ้านหลับมืนพรวน นางชไมพร ทิพวงษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010121 บ้านหลับมืนพรวน นางนิพากร มะลิจันทร์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010121 บ้านหลับมืนพรวน นางสาวศิริวิมล อภิวัน ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
55010121 บ้านหลับมืนพรวน นางสาวบุษกร ปัญญาทิพย์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
55010122 จอมจันทร์วิทยาคาร นางดวงเดือน พรหมเทพ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010122 จอมจันทร์วิทยาคาร นางณัฐญาภรณ์ พงศ์วิชากิตติ์ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010122 จอมจันทร์วิทยาคาร นางปภัสนรัลย์ สายโนวงค์ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010122 จอมจันทร์วิทยาคาร นางธัญญาพร มงคล ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010123 บ้านปางสา นางจินตนา เวียงนาค ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010123 บ้านปางสา นางลำดวน กอบกอง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010123 บ้านปางสา นางสาวเบญจมาพร คำจักร์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
55010123 บ้านปางสา นางสาวลัดดา อินนะลา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
55010124 บ้านนาเคียน นางอำไพ เรือนขัน ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010124 บ้านนาเคียน นางสาวกัลยรัตน์ เสาร์วงค์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010124 บ้านนาเคียน นางสาววรรณนิกา แสนแสง อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010125 บ้านครกคำ นายสัจจพันธ์ เตอะอำภา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010125 บ้านครกคำ นางเมทินี หลวงเทพ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010125 บ้านครกคำ นางพิมพ์ใจ สุทธะ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010125 บ้านครกคำ นางสาวทิพย์วิมล เจริญดี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010125 บ้านครกคำ นางสาวศุภกานต์ ขันต๊ะ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010126 บ้านนากอก นางจงจิตร วงค์พุทธคำ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010127 บ้านป่าสัก นางสาวดอกสร้อย บุญนำ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010127 บ้านป่าสัก นางสุดา สารถ้อย ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010128 ตาลชุมศึกษาลัย นางสาวอัจฉริยาภรณ์ กรมทะนา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010130 ศรีนาชื่น นางสาวสร้อยสุดา มะโนวร ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
55010130 ศรีนาชื่น นางสาวรัชฎาภรณ์ อังเขียว เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
55010131 บ้านนาเหลืองไชยราม นางอัมพันธ์ ใจยศ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010131 บ้านนาเหลืองไชยราม นางพนิดา ดู่ขึ่ง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010131 บ้านนาเหลืองไชยราม นางสาวปรีญาดา พันธ์แก้ว ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010132 ริมฝั่งน่านวิทยา นางสาวเดือนฉาย จันนะ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010132 ริมฝั่งน่านวิทยา นางสาวนันท์นภัส สถาอุ่น ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010132 ริมฝั่งน่านวิทยา นางศรีอำไพ ก้อนสมบัติ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010132 ริมฝั่งน่านวิทยา นางสาวอักษรา ลักษณะ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010133 บ้านนาเหลืองใน นางสาวอรเชียร ลัมมะวิชัย ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010133 บ้านนาเหลืองใน นางสาวชลธิชา เรืองฤทธิ์ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010134 ชุมชนบ้านน้ำปั้ว นางธัญยมนย์ เรืองวุฒิปัญญา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010137 บ้านสาลี่ นางปิยะนุช อินสองใจ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010137 บ้านสาลี่ นายสยมภู ขำทอง ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010137 บ้านสาลี่ ว่าที่ร.ต.หญิงอุไรวรรณ จันทร์ใส ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010137 บ้านสาลี่ นางสุรีรัตน์ สารฝั้น ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
55010137 บ้านสาลี่ นางสาวสุริรักษ์ เสาร์วงค์ ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010138 บ้านน้ำมวบ นายบุญนำ มาเจริญ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010138 บ้านน้ำมวบ นายสมชาย วังคชาภรณ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010138 บ้านน้ำมวบ นางแสงดาว อะทะยศ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010138 บ้านน้ำมวบ นางสาวมนต์ทิพา ใจแปง ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010138 บ้านน้ำมวบ นางสาววิมลมาศ คีรีวัฒนากูล ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010138 บ้านน้ำมวบ นางสาววรวรรณ พรมรักษา ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010138 บ้านน้ำมวบ นางบัณฑิตา ต๊ะติ๊บ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
55010140 บ้านแม่ขะนิง นายวสันต์ สอนแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010140 บ้านแม่ขะนิง นางชญาภา ราชไชยา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010140 บ้านแม่ขะนิง นางเรณู ไชยวุฒิ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010141 ภูเค็งพัฒนา นายวิชัย ไชยเพียร ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010141 ภูเค็งพัฒนา นายอภิชาติ อายุยืน ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010141 ภูเค็งพัฒนา นางสาวมณฑิรา อุปถัมภ์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
55010141 ภูเค็งพัฒนา นางสาวมาริษา อายุยืน ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
55010143 ไตรธารวิทยา นายแสวง ไชยมงคล ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010143 ไตรธารวิทยา นายสัญชัย คำแคว่น อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010144 บ้านหัวนา นางดารุนีย์ กองยักษี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010146 บ้านวัวแดง นางกนกทอง ใจดี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010147 บ้านสาคร นางกัลยา แก้วภิรมย์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010148 บ้านท่ามงคล นางจุฬาภรณ์ เขื่อนเพชร ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010148 บ้านท่ามงคล นายประสาท สีมา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010148 บ้านท่ามงคล นางโฉมยงค์ ดนตรีเจริญ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010148 บ้านท่ามงคล นายจำนอง มงคล ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010148 บ้านท่ามงคล นางสาวนารี สุรรณบุตร ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010149 บ้านจะเข้ภูหอม นางยุพิน คำลือ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010149 บ้านจะเข้ภูหอม นางดวงพร ลาดทะนุ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010149 บ้านจะเข้ภูหอม นางกรรณิการ์ ศรีใชยอุ๊ด ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010149 บ้านจะเข้ภูหอม นางเจริญศรี ศิริชาญ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010150 บ้านไพรอุดม นายประจวบ ตระกูลอิ่น ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010150 บ้านไพรอุดม นายสมพงษ์ สุทธวิจิตร ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010150 บ้านไพรอุดม นางพิชญธิดา ปินตามูล ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010151 บ้านฮากฮาน นายอเนกพงศ์ ไชยวุฒิ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010151 บ้านฮากฮาน นายนิคม ละเลิง ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010151 บ้านฮากฮาน นางสาวบุณฑริก ซื่อสัตย์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010151 บ้านฮากฮาน นายสถิตย์ ไชยสลี ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
55010151 บ้านฮากฮาน นางสาววทันยา ขอคำ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010151 บ้านฮากฮาน นางสาวพรภิรมย์ สุยะ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
55010151 บ้านฮากฮาน นายกิตติศักดิ์ บุญผล ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
55010152 บ้านบ่อหอย นางสุภาพรรณ์ ดวงบุญ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010152 บ้านบ่อหอย นางสาวฐิติรัตน์ สิทธิวัง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010152 บ้านบ่อหอย นางอรพิมพ์ ยองใย ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010153 บ้านสะเลียม นางสาวเอ็มอร อินนะลา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010153 บ้านสะเลียม นางสาวนฤมล เขื่อนแก้ว ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010154 บ้านห้วยหลอด นางพรพันธ์ ชุ่มใจ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010154 บ้านห้วยหลอด นางสาวจิตศิรินทร์ ลำน้อย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010154 บ้านห้วยหลอด นายสฤษฎ์พงษ์ ไชยเลิศ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010155 บ้านป่าหุ่ง นางสาวขวัญฤทัย สายวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010155 บ้านป่าหุ่ง นางสาวชวัลนุช ชุมภู ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010155 บ้านป่าหุ่ง นายฉัตรชัย พรมยะ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010156 บ้านนาก้า นางจงรักษ์ อริยะกอง ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010156 บ้านนาก้า นางสาวมัญชุพร ประสารวงค์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010156 บ้านนาก้า นางสาวอภิชญา อะทะจา ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
55010156 บ้านนาก้า นางศิริรัตน์ อินจันตา นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010159 ชุมชนบ้านใหม่ นางเครื่อวัลย์ ศรีวิไชย ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010159 ชุมชนบ้านใหม่ นางรัตติกาล สีโน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010159 ชุมชนบ้านใหม่ นางสุภาพร พิชัย ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010159 ชุมชนบ้านใหม่ นางสุพูน พุทธิแจ่ม ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010160 หาดทรายทองวิทยาคาร นางสาวมุกดา ปันชัย ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010160 หาดทรายทองวิทยาคาร นางเกศินี พันธุ์คำวัง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010160 หาดทรายทองวิทยาคาร นางสาวผกาวรรณ รับงาน ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010160 หาดทรายทองวิทยาคาร นางสาวสุไลล่า ลาเตะ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010160 หาดทรายทองวิทยาคาร นางสาวณัชยา จันทร์แว่น ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
55010161 บ้านส้านนาหนองใหม่ นางดาวเรือง พัดบางซื่อ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010161 บ้านส้านนาหนองใหม่ นางรัตนาภรณ์ สิทธิสาร ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010161 บ้านส้านนาหนองใหม่ นายประพันธ์ ค่ายบุรี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010161 บ้านส้านนาหนองใหม่ นางพชรพร ปิยะโกศล ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010161 บ้านส้านนาหนองใหม่ นายวิศิษฎ์ ขันอูป ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010162 วัดท่าข้าม(สิริพรหมคุณ วิรุฬห์ศีลาจาร อุปถัมภ์ นายนิยม กอบแก้ว ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010163 บ้านนาสา นางประกาย ชัยมูล ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010164 บ้านไหล่น่าน นางวทันยา ปินตามูล ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010164 บ้านไหล่น่าน นางผ่องศรี สมมา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010166 ริมฝั่งว้าวิทยา นางประทุม ลิ้มมณี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010166 ริมฝั่งว้าวิทยา นางศุภลักษณ์ ถาวร ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010166 ริมฝั่งว้าวิทยา นางอารุณี บัติปัน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010166 ริมฝั่งว้าวิทยา นางสาวธรรญภร เขื่อนเพชร ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
55010166 ริมฝั่งว้าวิทยา นางสาวขวัญชนก นะวะสิทธิ์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
55010166 ริมฝั่งว้าวิทยา นายวัชรชัย ถาหล้า ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
55010166 ริมฝั่งว้าวิทยา นางประทุมพร นันทะน้อย ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
55010167 บ้านชมพู นางจินตนา ทำปิน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010167 บ้านชมพู นายกฤตนัย สังสะนา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ อปท./หน่วยงานอื่น)
55010169 บ้านฝั่งหมิ่น นางสาวศุภวรรณ ใบเจริญ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010169 บ้านฝั่งหมิ่น นางสุภาพ โนรินทร์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010169 บ้านฝั่งหมิ่น นางสาวลำยวน ใจแปง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010169 บ้านฝั่งหมิ่น นางสาวกมลชนก จิตอารีย์ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010170 บ้านห้วยน้ำอุ่น นายวิโรจน์ ปริกเพชร ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010170 บ้านห้วยน้ำอุ่น นายวิชัย ใจดี ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010170 บ้านห้วยน้ำอุ่น นายสุรชัย มหายศนันท์ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010170 บ้านห้วยน้ำอุ่น นางสาววรินทร์ คำเขิน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010170 บ้านห้วยน้ำอุ่น นายจำรัส จิตอารีย์ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
55010172 บ้านอ่ายนาผา นางทับทิม ปันมิตร ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010172 บ้านอ่ายนาผา นายบฎิลพัฒณ์ วิลาศ เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010173 บ้านนาไลย นางเพียร ไชยวุฒิ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010173 บ้านนาไลย นางสุพิน เสนสุวรรณกุล ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010173 บ้านนาไลย นางพนารัตน์ ดวงงา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010174 บ้านปงสนุก นางสุรีย์พร ไชยวงศ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010174 บ้านปงสนุก นางพรนภา คำใจดี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010175 ชุมชนบ้านนาทะนุง นางพิณนภา เพชรสุข ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010175 ชุมชนบ้านนาทะนุง นายสุกิจ กองอาสา ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010175 ชุมชนบ้านนาทะนุง นางรุ่งอรุณ ซากา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010176 บ้านค้างอ้อย นางรุจิฬา กองอาสา ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010176 บ้านค้างอ้อย นางจุฑามาศ ศรีอ่อน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010176 บ้านค้างอ้อย นางสาวณัฐธิดา ครุธเกตุ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010176 บ้านค้างอ้อย นางสาวกุลจิรัฏ เปี่ยมทวีศักดิ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010176 บ้านค้างอ้อย นางสาวอภิญญา ก้อสบะ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010176 บ้านค้างอ้อย นางสาวสุวภัทร สุปง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
55010177 บ้านน้ำเลา นายสุรธัณย์ พงศ์วิชากิตติ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010177 บ้านน้ำเลา นางสาวปิยะพร คำอ้ายด้วง ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010178 บ้านห้วยนาย นางสาวชนิดา สารทอง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010178 บ้านห้วยนาย นางสาวนลินนิภา ปัญญาทา ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010180 บ้านคำเรือง นางวนัญญา พลธนะ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010180 บ้านคำเรือง นางสมคิด ปริกเพชร ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010180 บ้านคำเรือง นางบำเพ็ญ ธนาสนิทกุล ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010180 บ้านคำเรือง นางสาวกัญญาณํฐ เงินอินทร์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010180 บ้านคำเรือง นางสาวณัฐิยา ปาโน เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010181 บ้านนาบอน นางอัจฉราภรณ์ อินปาต๊ะ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010182 ชุมชนบ้านบ่อแก้ว นางสุนันท์ ขัดเงางาม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010182 ชุมชนบ้านบ่อแก้ว นางศิริภรณ์ ไชยราช ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010182 ชุมชนบ้านบ่อแก้ว นางวิยะนันท์ งึ้มนันใจ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010182 ชุมชนบ้านบ่อแก้ว นางนริสรา ยะติ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010182 ชุมชนบ้านบ่อแก้ว นางพันนิตา วิละปิง ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
55010183 บ้านนายาง นางปราณี ใหม่เทวินทร์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010183 บ้านนายาง นายวาสิต เวชมะโน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010183 บ้านนายาง นางณัฎฐิรา สุนทรเมือง ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010183 บ้านนายาง นางสาวอัจฉราพร สายนาค ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010183 บ้านนายาง นายชิษณุพงศ์ คำน๊ะ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010183 บ้านนายาง นางสาวสุริษา ขันใจ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
55010184 บ้านปิงใน นายวัชรศักดิ์ เสนนะ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010184 บ้านปิงใน นางกรรณิกา เศรษฐกิจ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010184 บ้านปิงใน นายพัฒนน ทัพโยธา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010184 บ้านปิงใน นายปิยพงษ์ เฟื่องฟู ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
55010185 บ้านปิงหลวง นางสุทธิดา สวิง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010185 บ้านปิงหลวง นางสาวนงนภัส ตุ่นคำ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010185 บ้านปิงหลวง นางนัทธมน สามารถกุล ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010185 บ้านปิงหลวง นางสาวอภิญญา สนใจ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010185 บ้านปิงหลวง นายพุฒิพงษ์ วงศ์นันท์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010185 บ้านปิงหลวง นางสาวรัตศนรินทร์ รวมทรัพย์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010186 บ้านน้ำแพะ นางพิมพ์ภัทรา เปี่ยมจิตเมตต์ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010187 บ้านน้ำลี นายพุฒิพงศ์ ศรีคำ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010187 บ้านน้ำลี นายใจ ศิริวารัตน์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010187 บ้านน้ำลี นางสาวจิรัชญา​ ตาวันดี​ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
55010188 บ้านน้ำเคิม นายพงษ์สิริ สารเถื่อนแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010188 บ้านน้ำเคิม นายฤทธิชัย ทิพย์บุญศรี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
55010189 บ้านนาคา นายพิสิษฐ์กร สารเถื่อนแก้ว ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010189 บ้านนาคา นางสาวชัชลักษณ์ รัตนะ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010189 บ้านนาคา นางสาวนันธิดา สอนปั๋น ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010189 บ้านนาคา นางสาวสุพิชชา โนต๊ะยศ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
55010190 อนุบาลเมืองลี นางเกษร สุทธิ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010191 บ้านน้ำอูน นางวันเพ็ญ จินะแปง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010191 บ้านน้ำอูน นายยอดยิ่ง จินะแปง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010191 บ้านน้ำอูน นางสาวอรดาพร กองแสง ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010192 บ้านโป่งคำ นางจันทร์เพ็ญ จิตอารี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010192 บ้านโป่งคำ นางสาวรัชนก กันชนะ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010192 บ้านโป่งคำ นายภานุสรณ์ ยะติ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010194 บ้านดู่พงษ์ นายบุญเสริม เสนนันตา ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010194 บ้านดู่พงษ์ นางพิจิน มหายศนันท์ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010194 บ้านดู่พงษ์ นางสาวจิณณัฐฎา หนุนเพชร ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010194 บ้านดู่พงษ์ นายชินธันย์ กล้าแข็ง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010197 ป่าแลวหลวงวิทยา นางสินีนาฎ ทองบ้านทุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010197 ป่าแลวหลวงวิทยา นางจำปี วงศ์เทพ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010197 ป่าแลวหลวงวิทยา นางปฏิญญา กาบคำ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010197 ป่าแลวหลวงวิทยา นางสาวพรทิพย์ มะโนชัย ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010198 บ้านป่าแดด นายติณณภพ จินตเกษกรรม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010198 บ้านป่าแดด นางสาวเมธิณี สวนวงษ์ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010198 บ้านป่าแดด นายภูริวัฒน์ศกร ธรรมขันธ์ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
55010198 บ้านป่าแดด นายประสิทธิ์ แสนปัญญา ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ชำนาญการพิเศษ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010198 บ้านป่าแดด นางสาวดวงหทัย อินทำ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
55010198 บ้านป่าแดด นายพีรพล ศรีมาลัย ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
55010199 บ้านศรีบุญเรือง นางสาวเบญจมาศ ธิมา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010199 บ้านศรีบุญเรือง ว่าที่ร้อยตรีหญิงหัทยา ก้อนคำ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
55010200 บ้านห้วยแฮ้ว นางรัชดา ธรรมวงศ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010200 บ้านห้วยแฮ้ว นายนุสาสดิ์ เกิดกุล ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010200 บ้านห้วยแฮ้ว นางเทวิน สินธุวงศ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010200 บ้านห้วยแฮ้ว นายเทวิน ศิริมาตย์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010201 บ้านศรีนาม่าน นางรวงทอง พิชัยวงศ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010201 บ้านศรีนาม่าน นางเพ็ชรณี โลนันท์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010202 ราษฎร์รัฐพัฒนา นางสาวจริยา จิตวงศนันท์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010202 ราษฎร์รัฐพัฒนา นางสาวทานตวัน ใจเย็น ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010202 ราษฎร์รัฐพัฒนา นางสมพิศ บุญคำจอน ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010203 บ้านดอนไพรวัลย์ นางสาวสุดาพร แซ่โซ้ง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010203 บ้านดอนไพรวัลย์ นางสาวเบญจมาศ สุเทปิน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010203 บ้านดอนไพรวัลย์ นายวรศักดิ์ แซ่เฮ้อ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
55010203 บ้านดอนไพรวัลย์ นางสาวพิชยา วัฒนาตระกูลวงศ์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
55010204 บ้านปางช้าง นางอัญชลี ทองมา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010204 บ้านปางช้าง นางสาวนิชากร ม่วงคำหมื่น ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010204 บ้านปางช้าง นางแพรวพรรณ โลนันท์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010204 บ้านปางช้าง นางสาวปัณฬี อาริยะ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
55010204 บ้านปางช้าง นางนงราม ก๋าวงค์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010204 บ้านปางช้าง นายจารุวิทย์ ตาทิพย์ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010204 บ้านปางช้าง นายจำลอง หลวงขาว ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010206 บ้านหัวนา นางอารี รังสิยารมณ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010207 บ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107 นางเรณู ปัญญาเจริญ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010207 บ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107 นางสาวจิราพรรณ กันทะ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010207 บ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107 นางณัฐปรียา พิมพิลา ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010207 บ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107 นางรัฐฐาณัฐ วิไลรุจิกรณ์ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010207 บ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107 นางสาวสุภนิดา สายตั้งใจ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010207 บ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107 นางธนาวดี เชษฐ์วิสุต ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010207 บ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107 นางสาวเกศกนก กองศรี ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010207 บ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107 นางสาวอรวรรณ ยั่งยืนทวี ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010207 บ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107 นายวีรวุธ ประลังการ ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010208 บ้านม่วงใหม่ ว่าที่ร้อยตรีกมล เชียงลา ผู้อำนวยการโรงเรียน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010208 บ้านม่วงใหม่ นางสังเวียน อินทร์รัมย์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010208 บ้านม่วงใหม่ นางนวลละออง ชอบธรรม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010208 บ้านม่วงใหม่ นางสมบูรณ์ ภิไชย ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010208 บ้านม่วงใหม่ นางนิตยา จิวหา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010208 บ้านม่วงใหม่ นางสาวเพชรรัตน์ หลวงฤทธิ์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ อปท./หน่วยงานอื่น)
55010209 บ้านน้ำลัดสบแก่น นางพจนีย์ วุฒิ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010211 บ้านน้ำเกี๋ยน นางสาวกาญจนา ใจแก้ว ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010211 บ้านน้ำเกี๋ยน นางศิริกัญญา จุลมุสิ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010211 บ้านน้ำเกี๋ยน นางจริยา ชายนะ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010211 บ้านน้ำเกี๋ยน นางสาวพรวิมล ปาผล ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010214 บ้านน้ำแก่นเหนือ นายประครอง ดีกัลลา ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010214 บ้านน้ำแก่นเหนือ นางสาวเยาวลักษณ์ อั้นซ้าย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010214 บ้านน้ำแก่นเหนือ นางรจนา สุขสุวรรณ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010214 บ้านน้ำแก่นเหนือ นายวัชระ ยินดี ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
55010216 บ้านทุ่งน้อย นางภูริชา ธณศิริโสภณ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010216 บ้านทุ่งน้อย นางฉวีวรรณ คนสูง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010216 บ้านทุ่งน้อย นางสาวนภัสรพี ปะมะ ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010219 บ้านห้วยไฮ นางบุศกรณภัสร์ ตั้งเธียรธิติกุล ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010219 บ้านห้วยไฮ นายโชติณัฎฐ์ ตั้งเธียรธิติกุล ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010221 บ้านท่าล้อ(ราษฎร์ประดิษฐ์) นางจอยจิตต แต้กุล ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010223 บ้านหัวเวียงเหนือ นางสาวเฟื่องฟ้า ลัมวุฒิ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010223 บ้านหัวเวียงเหนือ นางลัดดาพร มาจันต๊ะ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010223 บ้านหัวเวียงเหนือ นางราตรี มะโน ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
55010224 บ้านม่วงตึ๊ด นางนฤมล พิมาลย์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010224 บ้านม่วงตึ๊ด นางเกวลิน จันต๊ะ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010226 บ้านเมืองจัง นางพิชญาภัค กะรัตน์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010226 บ้านเมืองจัง นางสาวกัณฑิมา พรหมพันธ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010226 บ้านเมืองจัง นางสาวศุภรัตน์ สัตยวงศ์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
55010226 บ้านเมืองจัง นางสาวอภิชญา มงคล ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
55010228 บ้านหาดเค็ด นางอักษร คำลือ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010228 บ้านหาดเค็ด นางวาสนา ไชยเลิศ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010228 บ้านหาดเค็ด นางเบญจวรรณ อุ่นกาศ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010228 บ้านหาดเค็ด นางวรรณา สมประเสริฐ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู