ข้อมูลครูและบุคลากร สพป.น่าน เขต 1


ข้าราชการครูและบุคลากร จำนวน 437 คน กลุ่มสาระ -

โรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ ประเภทบุคลากร รายละเอียด
55010001 บ้านนาผา นายธณภัทร สมสนุก พนักงานบริการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010002 บ้านน้ำครกใหม่ นายอาคม กุลสุรินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010002 บ้านน้ำครกใหม่ นายณัฐพงศ์ เคร่งครัด เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010002 บ้านน้ำครกใหม่ นายวรนาถ ยาใจ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010004 บ้านธงหลวง นายมงคล มีชำนาญ ช่างไม้ชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
55010004 บ้านธงหลวง นางสาวสรชนก จองกว้าง อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010006 บ้านไชยสถาน นางสาวสายสวาท เกษนา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010006 บ้านไชยสถาน นางสาวพิชญาภา เหลี่ยมวิรัช ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010006 บ้านไชยสถาน นายธานินทร์ ทะขัตธีติ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010006 บ้านไชยสถาน นางสาวกรกมล สุขยิ่ง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
55010009 ชุมชนบ้านดู่ใต้ นางสมศรี สระคำ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
55010009 ชุมชนบ้านดู่ใต้ นางสาววาสนา ธรรมพันธ์ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010009 ชุมชนบ้านดู่ใต้ นายสันติสุข สนตะคุ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010011 บ้านถืมตอง นางสาวพิชชาภัทร์ พงค์สุภวัฒน์ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010011 บ้านถืมตอง นายณัฐพงษ์ ซาวเจริญ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010013 บ้านซาวหลวง นายธงชัย ช่อฟ้า ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010013 บ้านซาวหลวง นางสาวรัชดา สายอนันท์ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010013 บ้านซาวหลวง นายจำเริญ มงมาตร นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010014 บ้านนวราษฎร์ นายณรงค์ศักดิ์ เชื้อหมอ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010014 บ้านนวราษฎร์ นางอรทัย แปงผางา ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010014 บ้านนวราษฎร์ นายเสถียร สายคำกอง นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010015 บ้านนาซาว นางปิยวรรณ แผลงศร ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010016 ดอนสะไมย์วิทยา นายอติคุณ ศรีโน ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) นางวรวรรณ แสงศิริโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) นางชัญธิกัลป์ภรณ์ นันทะน้อย ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) นางชลธิลา อุปจักร์ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) นางสาวภัทรีพันธุ์ ทิพย์บุญศรี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) นางสาวพิรีย์พร พันธจักร์ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) นายวิทูร จันทูร นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) นายณัฐพงษ์ คำมอญ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) นายสงกรานต์ นันติ อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010018 ราชานุบาล นางกุลยาภรณ์ ขันทะวงศ์วัฒนา รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010018 ราชานุบาล นางสาวจิดาภา ศรีสุข ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010018 ราชานุบาล นางสาวเจธนี ศิริมาตย์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010018 ราชานุบาล นางรินท์ปรียา สิริภควัฒน์กุล ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010018 ราชานุบาล นางอุษณีย์ ใบบัว เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
55010018 ราชานุบาล นายอดิศร เมฆะแสน นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
55010018 ราชานุบาล นายจรัญ สิทธิ ช่างไม้ชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
55010018 ราชานุบาล นางอัจฉรา อุ้มเมือง ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010018 ราชานุบาล นางนงลักษณ์ จันตระ พนักงานบริการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010018 ราชานุบาล นางฉวีวรรณ พุฒนา ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010018 ราชานุบาล นางสาวสุตาภัทร การินทร์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
55010018 ราชานุบาล นางประการ ปัญญามั่ง พนักงานบริการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
55010018 ราชานุบาล นางบัวคำ ธรรมเชียง แม่บ้าน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
55010018 ราชานุบาล นางสาวกนกพิชญ์ ยาใจ อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
55010022 บ้านสันติภาพ นายจรูญ แซ่โฟ้ง นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010024 บ้านน้ำงาว นายธีร์ ทินกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010024 บ้านน้ำงาว นางสาวปาลิตา ณรินทร์สกุล ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010024 บ้านน้ำงาว นายวิชัย แซ่โฟ้ง นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010024 บ้านน้ำงาว นางสาวพัชรา ศรีจันทรากูล ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010025 บ้านผาขวาง นายสุพจน์ ภิราญคำ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010025 บ้านผาขวาง นางชญาณินท์ จันต๊ะ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010025 บ้านผาขวาง นางสาวณัฐติยากร มัชฌิมะ เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010025 บ้านผาขวาง นายจักรกริช ผาแก้ว นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010026 บ้านผาตูบ นางสาวเพ็ญจันทร์ จันต๊ะกูล ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010026 บ้านผาตูบ นางสาวพรพิมล บุตรการ เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010026 บ้านผาตูบ นายชาญณรงค์ บุตรการ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010027 บ้านผาสิงห์ นายสมควร รินอินทร์ ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
55010027 บ้านผาสิงห์ นางสาวอารีรัตน์ หมั่นสาร ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010029 บ้านห้วยมอญ นายแดนกมล กาโน ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010029 บ้านห้วยมอญ นางสาวรักชนก คำสุหล้า เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010029 บ้านห้วยมอญ นายบุญส่ง แดนคำปา นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010030 บ้านเรือง นางรวีวรรณ ทิศานุรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010030 บ้านเรือง นางสาวทัศนีย์ ศรีจันทร์ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010030 บ้านเรือง นายประสนธิ์ ทะอินทร์ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010031 บ้านดอนเฟือง นายพงษ์ศักดิ์ ศรีทิพย์ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010032 บ้านม่วงเจริญราษฎร์ นางสาวพัชริดา ใหม่สว่าง ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010032 บ้านม่วงเจริญราษฎร์ นายศรีนวล ลาภิยะ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010032 บ้านม่วงเจริญราษฎร์ นางสาวสุดชบา ทะปาละ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
55010034 บ้านป่าคา นางสาววิชญาพร มะลิซ้อน ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010035 บ้านต้าม นายเสวียน สายภูเรือน นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010035 บ้านต้าม นางสาวนงเครีย บุญศรี ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010036 บ้านเชียงยืน นายวันชัย โชติธนโยธิน ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010036 บ้านเชียงยืน นายสุรเวศม์ ปัญญา ช่างไม้ชั้น 3 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
55010036 บ้านเชียงยืน นางสาวนภาพร พรมวัน ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010037 บ้านน้ำโค้ง นายธรรมศาสตร์ หมื่นแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010037 บ้านน้ำโค้ง นายจีรพงศ์ กันบุญ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010040 บ้านสองแคว นางสาวจารุวรรณ นาตัน ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010040 บ้านสองแคว นายมิ่ง ไชยเรือน นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
55010040 บ้านสองแคว นางสาววิไลวรรณ กองนันท์ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
55010040 บ้านสองแคว นางสาวปรารถนา กองคำ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010040 บ้านสองแคว นางสมิหลา แซ่จาง พนักงานบริการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010041 บ้านปางเป๋ย นายวิชาญ ปวนสุรินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010041 บ้านปางเป๋ย นางสาวพวงผกา อนันต์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010041 บ้านปางเป๋ย นางสไบทิพย์ อินไสย ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010042 บ้านกาใส นายโยธิน ดินสอแก้ว ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010042 บ้านกาใส นางสาวละม้าย คำมูล ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
55010043 บ้านวังตาว นางศิริวรรณ เจนกิจเกษมวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010043 บ้านวังตาว นายสมบูรณ์ ไชยยงค์ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010044 บ้านห้วยปุก นางสาวดาราพร เบอร์แก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010045 บ้านห้วยเฮือ นางสาวสุนิษา บุญอิน ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010047 บ้านห้วยละเบ้ายา นางสาวสุภาภรณ์ มีบุญ เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010047 บ้านห้วยละเบ้ายา นายกำพล เมืองคำ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010048 บ้านน้ำปาย นายสมหวัง วงค์แจ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010048 บ้านน้ำปาย นายสิงห์ทอง อุตยะราช นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
55010048 บ้านน้ำปาย นางสาวพิมพ์กมล คำมงคล ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010051 บ้านน้ำปูน นางสาวสุพรรณ์ เมฆแสน ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010051 บ้านน้ำปูน นางสาวชนิกานต์ อินขาว ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010052 บ้านน้ำพาง นายเอกชัย สุภา ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010052 บ้านน้ำพาง นางสาวจารุวรรณ พงศาผดุง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010052 บ้านน้ำพาง นางสาวอันธิการณ์ สุทธิไส ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010057 บ้านร่มเกล้า นายธนภัทร ผลเจริญ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010058 บ้านน้ำตวง นางสาวสายรุ้ง เสมอ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010058 บ้านน้ำตวง นางสาวกฤษณา แซเล้า ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010058 บ้านน้ำตวง นางสาวสุมินตรา คำแปง ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010058 บ้านน้ำตวง นายพงษ์พัฒน์ วัฒนาตระกูลวงค์ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010059 บ้านตอง นางสาวสุพัตรา แคว้งใจ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010059 บ้านตอง นางสาวฐานิสรา ใบยา ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010060 บ้านก้อ นายชุนหวัฒน์ หงษ์ศิลา ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010061 บ้านแคว้ง นางสาวณัฐธิดา พรมดวงดี เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010063 บ้านพรหม นางสาวศิริกานต์ กามินทร์ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010063 บ้านพรหม นางสาวพรพรรณ แคว้งใจ ลูกจ้างชั่วคราว ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
55010064 ชุมชนบ้านนาคา นางสาวกฤษฎาพร กันใจมา ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010065 บ้านกิ่วน้ำ นายกันต์กฤช ไชยโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010065 บ้านกิ่วน้ำ นายฤทธิศักดิ์ พงศาวิภาวัฒน์ พนักงานบริการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010068 บ้านห้วยบง นายน่านนที คำแปงตัน ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010068 บ้านห้วยบง นายสง่า พรานดี ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
55010068 บ้านห้วยบง นางสาวธัญชนก อารินทร์ เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010071 บ้านพี้ใต้ นางสาวจุรีย์รัตน์ พนะสันต์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010071 บ้านพี้ใต้ นางณฐพร จองกว้าง ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010071 บ้านพี้ใต้ นายวิธนวัฒน์ น้ำพี้ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010072 บ้านพี้เหนือ นางสาวนภัสสร กล้วยแพะ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010073 บ้านเป้า นางสาวเจษฎาภรณ์ สอนทะ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010073 บ้านเป้า นางสาวอทิตยา เชื้อหมอ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010073 บ้านเป้า นายศราวุธ อิ่นคำ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010073 บ้านเป้า นายประเสริฐ ถิ่นบ้านใหม่ พนักงานบริการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010076 บ้านฟ้า นางสาวนิภาพร จันทร์ดี ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010076 บ้านฟ้า นางสาวธารทิพย์ เชื้อหมอ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010076 บ้านฟ้า นายสวัสดิ์ คำลือ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010077 บ้านวังยาว นายศุภชัย ชุ่มใจ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010077 บ้านวังยาว นางสาวรวินันท์ สุดสม ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010077 บ้านวังยาว นายวีระพรรณ์ พอใจ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010079 บ้านดอนหล่ายทุ่ง นายปรัชญา สมณะช้างเผือก ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010079 บ้านดอนหล่ายทุ่ง นางสาวนุชนาถ ขัดศิริ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010079 บ้านดอนหล่ายทุ่ง นายประทวน คนสูง นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010079 บ้านดอนหล่ายทุ่ง นางสาวสาวิณี มงคล ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010079 บ้านดอนหล่ายทุ่ง นางสาวสุทธิดา คนสูง ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
55010080 ชุมชนบ้านหลวง นายประวิทย์ อนุรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010080 ชุมชนบ้านหลวง นางสาวรชา งามแฉล้ม ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010080 ชุมชนบ้านหลวง นายเพลิน สุขขา นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010082 บ้านน้ำหิน นายนิพกร กอชาลี ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010082 บ้านน้ำหิน นางสาวพรรณิสา ผาเงิน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010082 บ้านน้ำหิน นางสาวพัณณิตา ศรีอ้าย เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010082 บ้านน้ำหิน นายสันติภาพ กล่อมจันทร์ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010082 บ้านน้ำหิน นางเปี่ยม กล่อมจันทร์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
55010083 บ้านเชียงของ นางสาวปภาดา บัญจรัตน์วรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010083 บ้านเชียงของ นายประเสริฐ แปงมา นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010084 บ้านห้วยเลา นายยุทธพงษ์ สุรินทร์ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010084 บ้านห้วยเลา นายเกียรติ ปัญญาแก้ว นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010085 บ้านนาหล่าย นายสมชาย สารเถื่อนแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010085 บ้านนาหล่าย นายปรีชา มะโนอ้วน นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010086 บ้านบุ้ง นายสุวิทย์ ตุ้ยแก้ว นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010086 บ้านบุ้ง นางสาวกรรณิกา จันทร์ผง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
55010087 บ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร) นายกฤษดา อินแสง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010087 บ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร) นายประจวบ ศรีพรม พนักงานบริการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
55010087 บ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร) นางพชรพร ใจบุญภักดีพันธ์ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010088 ชุมชนบ้านนาหลวง นางสุชาดา จินะแปง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010089 บ้านพืชเจริญ นางฤทัยรัตน์ ภูฆัง ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010089 บ้านพืชเจริญ นายณรงค์ มาพรม นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010089 บ้านพืชเจริญ นางสาวสุวารัตน์ กันหลวง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
55010090 บ้านน้ำพุ นางสาวขวัญตา อ้อยงาม ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010090 บ้านน้ำพุ นางสาวอัญญารัตน์ สมปานวัง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
55010092 บ้านเปา นางวราภรณ์ กาวีนุ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010092 บ้านเปา นางสาวรมิดา สิงต๊ะนะ เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010092 บ้านเปา นายสมัย สุมทุม พนักงานบริการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010093 ชุมชนบ้านอ้อย นายนิเวศน์ ศรีอ่อน ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010093 ชุมชนบ้านอ้อย นางสาวสมฤดี อุดยะเขื่อน ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010093 ชุมชนบ้านอ้อย นายสมโภช ตันตา นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010094 บ้านนาไค้ นายฐิติ เชียงรินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010094 บ้านนาไค้ นางชนนิกานต์ วุฒิ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010094 บ้านนาไค้ นางสาวพัทธมน อุ่นวันดี ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ อปท./หน่วยงานอื่น)
55010095 บ้านทัพม่าน นายทรงศักดิ์ อะทะโน นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
55010096 บ้านใหม่ นายกิจชัย ศรีประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010096 บ้านใหม่ นางสุภาณี สารเถื่อนแก้ว ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010096 บ้านใหม่ นายบูญรัตน์ ตันแก้ว นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
55010096 บ้านใหม่ นางพินิจนันท์ เบญจศีละกุล ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010097 บ้านหัวเมือง นายมารุต กำธรกูล ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010097 บ้านหัวเมือง นายรุ่งโรจน์ ยศบุญเรือง ช่างไม้ชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
55010097 บ้านหัวเมือง นางสาวกรรณวิภา ขาเหล็ก ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010100 บ้านหนองบัว นายสมัคร บัวอาจ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010100 บ้านหนองบัว นายพันลพ ติ๊บตุ้ย ช่างไม้ชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
55010100 บ้านหนองบัว นางสาวพรรณิการ์ เรืองนาราบ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010101 บ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125 นายพัฒนชัย มาธิ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010101 บ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125 นางสาวสุพรรณี ติใหม่ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010101 บ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125 นางสาวพรปวีร์ วงศ์แก้ว เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010101 บ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125 นายประยุทธ ฟุ่มเฟือย ช่างไม้ชั้น 2 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010103 บ้านศาลา นายสุทธิเกียรติ ขันคำนันต๊ะ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010103 บ้านศาลา นางสาวณัฐพร ธุระยศ เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010103 บ้านศาลา นายอนุวิท อินนันใจ อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010104 บ้านสถาน นางโสภา ไชยวุฒิ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010104 บ้านสถาน นางสาวกัญญาณัฐ อิ่นคำ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010104 บ้านสถาน นายธวัช งานอุดม พนักงานบริการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010105 บ้านนา นางศรีนวล ปันทา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010105 บ้านนา นางสาวจิราพร ถิ่นกันทา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010105 บ้านนา นางสาวกวินนา พลยศ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010105 บ้านนา นายสมัคร อริยะวงศ์ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
55010105 บ้านนา นางหฤทัย ติอิน ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010105 บ้านนา นางมะลัยพร ศรีไชย ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010106 บ้านน้ำลัด นายวีระพงษ์ หยุมทะ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010106 บ้านน้ำลัด นางเยาวเรศ นวลขาว ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
55010108 บ้านสันทะ นางณัฐกานต์ บรรเลง ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010108 บ้านสันทะ นางพรรณเพ็ญ แสนนิทา ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010108 บ้านสันทะ นายสมบูรณ์ มาทะ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010108 บ้านสันทะ นางวณิชชา ต๊ะน้อย ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010109 บ้านเชตวัน นายวราวุธ จรัสธิอวน ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010109 บ้านเชตวัน นางชญานันทน์ มาขวา ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010109 บ้านเชตวัน นายมิตรชัย สีกาวี นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010110 บ้านห้วยส้ม นายมังกร อุบลเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010110 บ้านห้วยส้ม นางสาวกัณฐิกา ปะละลือ เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010110 บ้านห้วยส้ม นายมิตร มาทะ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010111 บ้านห้วยจอย นายอดิศักดิ์ เครือแก้ว นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010112 บ้านส้าน นายประวิทย์ ใจคำ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
55010112 บ้านส้าน นางสาวกรรณิการ์ อิ่นธิ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010112 บ้านส้าน นางสาวมนัสนันท์ มณีจร ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
55010113 ประกิตเวชศักดิ์ ว่าที่ร.ตเกียรติศักดิ์ วงค์รักไทย ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010113 ประกิตเวชศักดิ์ นางสาวกัลยา เพชรวงศาสกุล ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
55010113 ประกิตเวชศักดิ์ นางสาวสุธากร กันทะลือ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010113 ประกิตเวชศักดิ์ นายบดินทร์ อ่ำทอง ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010113 ประกิตเวชศักดิ์ นายประพันธ์ แสนโซ้ง นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010113 ประกิตเวชศักดิ์ นายเช้าว์ แสนโซ้ง นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010113 ประกิตเวชศักดิ์ นายสายันต พุฒพรม พนักงานบริการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
55010114 ศรีเวียงสาวิทยาคาร นายวุฒิศักดิ์ เตชะบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010114 ศรีเวียงสาวิทยาคาร นายธีรวัฒน์ ไชยปรุง นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
55010114 ศรีเวียงสาวิทยาคาร นางปิญาภรณ์ ใจจันทร์ เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010114 ศรีเวียงสาวิทยาคาร นายเอกชัย มหามิตร นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010114 ศรีเวียงสาวิทยาคาร นางสาวนภาภรณ์ เสาร์ทิพย์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
55010114 ศรีเวียงสาวิทยาคาร นางสาวเยาวลักษณ์ นันทะ ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
55010115 ไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น) นายจำนงค์ สมมา ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010115 ไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น) นายเรวัฒน์ มูลนะ ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
55010115 ไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น) นางสาวปนัสยา อุปถัมภ์ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010119 บ้านขึ่งงามมงคล นางกัญญารัตน์ ปัญญารัตนวงศ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010119 บ้านขึ่งงามมงคล นางเปรมยุดา คำปาแฝง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010119 บ้านขึ่งงามมงคล นางจิราพร อินทะนิล ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010119 บ้านขึ่งงามมงคล นายรุ่งโรจน์ อุดอ้าย นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010121 บ้านหลับมืนพรวน นางกวิสรา ศรีมูล ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010121 บ้านหลับมืนพรวน นางสาวภัทรวดี สิทธิมงคล ผู้ช่วยครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010121 บ้านหลับมืนพรวน นายยุทธนา สะสม ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
55010121 บ้านหลับมืนพรวน นางสาวสุภาพร นันโต ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010122 จอมจันทร์วิทยาคาร นายดามพ์ กันแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บุคลากรทางการศึกษาอื่น 38ค(2)
55010122 จอมจันทร์วิทยาคาร นางสาวกุลธิดา บุญผล ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010122 จอมจันทร์วิทยาคาร นายวิชัย ดีน้อย นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010123 บ้านปางสา นางสาวธวัลกร นันต๊ะ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010123 บ้านปางสา นายสมชาย เรือนอิน นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010124 บ้านนาเคียน นางสาวยุวเรศ วุธนู ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010124 บ้านนาเคียน นายจรูญ สะสม ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
55010124 บ้านนาเคียน นางสาวภูริชา ศรีอินทร์ เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010125 บ้านครกคำ ว่าที่ร้อยตรีสิทธิพงษ์ ไชยวุฒิ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010125 บ้านครกคำ นางสาวณัฏฐนันท์ ยศอาจ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010125 บ้านครกคำ นายสมบูรณ์ ศรีสังข์ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010126 บ้านนากอก นายจำเริญ ปงสนิทย์ ช่างไม้ชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
55010126 บ้านนากอก นางสาวอภิญญา ตันท่อน ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010127 บ้านป่าสัก นางสาวศุภนิดา คำแปง ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010128 ตาลชุมศึกษาลัย นายรุ่งศักดิ์ สืบสาร นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010129 ทุ่งศรีทอง นางสาวนริณี กันคำ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010129 ทุ่งศรีทอง นายศุภฤกษ์ ชินายศ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010129 ทุ่งศรีทอง นายสุเทพ ปินตามูล นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010130 ศรีนาชื่น นายบรม ทองสุข ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010130 ศรีนาชื่น นายสุขสันต์ แสนอาทิตย์ ช่างไม้ชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
55010131 บ้านนาเหลืองไชยราม นางสาวสุวรรณา พรมมา ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010131 บ้านนาเหลืองไชยราม นายจิรวัฒน์ ยานะแสง นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010132 ริมฝั่งน่านวิทยา นายศิริพงษ์ วุฒิการณ์ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010132 ริมฝั่งน่านวิทยา นายประยูร ด้วงลา พนักงานบริการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010134 ชุมชนบ้านน้ำปั้ว นายวินัย เชียงทา ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
55010134 ชุมชนบ้านน้ำปั้ว นายจารุกิตติ์ ศีลธนทรัพย์ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010137 บ้านสาลี่ นายเทวินทร์ ศรีบุญเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010137 บ้านสาลี่ นางสาววรัญญา นันต๊ะ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010137 บ้านสาลี่ นายเกียรติ ศรีวิชัย นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010138 บ้านน้ำมวบ นางรัชดา ปันทะนะ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010138 บ้านน้ำมวบ นายนรสิงห์ มาน้อย นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010140 บ้านแม่ขะนิง นางสาวรัชดา หอมนวล ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010140 บ้านแม่ขะนิง นางอ้อยทิพย์ กิ่งคำ ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010140 บ้านแม่ขะนิง นายพงษ์อนันท์ กิ่งคำ อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010141 ภูเค็งพัฒนา นายคำนวณ มาเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010141 ภูเค็งพัฒนา นายจาง แซ่เล้า นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010141 ภูเค็งพัฒนา นายวิทูน แซ่โซ้ง ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010141 ภูเค็งพัฒนา นางสาวกนกวรรณ แซ่เล้า อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010141 ภูเค็งพัฒนา นายไกรลาศ ธรรมสัจจา พนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010143 ไตรธารวิทยา นางสาวสุนทรีย์ พรมตา ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010143 ไตรธารวิทยา นายถวิล คำแคว่น นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010143 ไตรธารวิทยา นางสาวกรรณิกา นวรัตนกุล อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010144 บ้านหัวนา นางสาวจิราพร นพรัตน์ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010144 บ้านหัวนา นายสนั่น คำภิละ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010146 บ้านวัวแดง นายศุภกิตติ์ สุริยศ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010148 บ้านท่ามงคล นางสิริจรรยา พันธุปาล ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010148 บ้านท่ามงคล นางสาววลัยลักษณ์ คำศิลา ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010148 บ้านท่ามงคล นายสถาพร มาลี นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010149 บ้านจะเข้ภูหอม นางสรัญญา กุดนาน้อย ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010149 บ้านจะเข้ภูหอม นายเชาว์ โปทิ ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
55010149 บ้านจะเข้ภูหอม นางสาวนุชจรีย์ อ่อนคำ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010150 บ้านไพรอุดม นางสาวแพรวเพชร วงษ์โต้ง ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010151 บ้านฮากฮาน นางสาวปรียานุช วงษ์แก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010151 บ้านฮากฮาน นายสามารถ วิมาละ ช่างไม้ชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
55010152 บ้านบ่อหอย นางสุภาภรณ์ นวลคำ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010152 บ้านบ่อหอย นายเติมศักดิ์ แสนธเรศวร นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
55010152 บ้านบ่อหอย นางมยุรี คำแปง เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010152 บ้านบ่อหอย นายชาลี แสนซุ้ง พนักงานบริการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010153 บ้านสะเลียม นายสุรัติ ปัญญารัตนวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010153 บ้านสะเลียม นางสาวสิริพร ครองดี เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010154 บ้านห้วยหลอด นายธวัช วงค์นัน ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
55010154 บ้านห้วยหลอด นางสาวดลนภา ปิ่นสุข เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010155 บ้านป่าหุ่ง นายบัณฑิต สีมา นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010156 บ้านนาก้า นางสมร สุทธหลวง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010156 บ้านนาก้า นายศุภชัย สีสนิท ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010158 บ้านสาลีก นางกัลยู วิศววงศ์พันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010158 บ้านสาลีก นายกิตติชัย หาญยุทธ ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
55010158 บ้านสาลีก นางสาวณิชารีย์ สมจิตต์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
55010159 ชุมชนบ้านใหม่ ว่าที่ ร.ต.โชติ ขันหลวง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010159 ชุมชนบ้านใหม่ นายทวี ตาขันทะ ช่างไม้ชั้น 3 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
55010159 ชุมชนบ้านใหม่ นางสาวสุชาดา มหาวัน ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010160 หาดทรายทองวิทยาคาร นายธวัชชัย ชนะพิศ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010160 หาดทรายทองวิทยาคาร นายตะวัน สีดา ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010160 หาดทรายทองวิทยาคาร นายสมควร คำชื่น นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010161 บ้านส้านนาหนองใหม่ นายสะอาด อิสละ ช่างไม้ชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
55010161 บ้านส้านนาหนองใหม่ นางสาวธิดารัตน์ อินทะเขื่อน เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010162 วัดท่าข้าม(สิริพรหมคุณ วิรุฬห์ศีลาจาร อุปถัมภ์ นายวินัย อ้อยใจ ช่างไม้ชั้น 3 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
55010163 บ้านนาสา นางสาวศิริพร ยศต๊ะนิล ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010164 บ้านไหล่น่าน นางกาญจนา ปราณีทะ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010164 บ้านไหล่น่าน นายบุญช่วย กันอินทร์ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010166 ริมฝั่งว้าวิทยา นายคมสันต์ พุฒิมา ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
55010166 ริมฝั่งว้าวิทยา นางปาลิตา วิจันทร์ใจ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010167 บ้านชมพู นางสยุมพร ฟูเฟื่อง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010167 บ้านชมพู นางวรรณิดา วิริยสกุลโชติ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010167 บ้านชมพู นางสาวขนิษฐา คำมอญ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010167 บ้านชมพู นายเจน สีนิล นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010167 บ้านชมพู นางเพ็ญศิริ เชียงน้อย ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010168 บ้านม่วงเนิ้ง นางสาวญาณิกา ขัติยศ เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010170 บ้านห้วยน้ำอุ่น ว่าที่ร้อยตรีพงษกร อินทราพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010170 บ้านห้วยน้ำอุ่น นางสาวอรวรรณ ขันทะ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010170 บ้านห้วยน้ำอุ่น นางสาวเรวดี จามา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
55010170 บ้านห้วยน้ำอุ่น นางสาวกมลชนก จิตอารีย์ อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
55010171 บ้านพะเยา นางกัลยา ขันทะสอน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010171 บ้านพะเยา นางสาวสุชาดา โปทิ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010172 บ้านอ่ายนาผา นายจิรภาส จันทะกล นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010173 บ้านนาไลย นายเทวรรณ สีโสภา ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010173 บ้านนาไลย นายเจตน์ เขื่อนเพชร ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
55010173 บ้านนาไลย นายณัฐวุฒิ ศิริพจน์ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010174 บ้านปงสนุก ว่าที่ร.ต.วิรัช นามพญา ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010174 บ้านปงสนุก นายวิฑูรย์ สุริยศ ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
55010174 บ้านปงสนุก นางสาวกรวิกา คำศิลา ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010174 บ้านปงสนุก นางสาวชญาดา ปิจดี ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010175 ชุมชนบ้านนาทะนุง นายวิโรจน์ ใหม่เทวินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010175 ชุมชนบ้านนาทะนุง ว่าที่ ร.ต.หญิงบัวตูม วุฒิยา ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010175 ชุมชนบ้านนาทะนุง นายบุญนัก ป้องแก้ว นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010175 ชุมชนบ้านนาทะนุง นางณัฏฐ์นรี รวยสันเทียะ ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010175 ชุมชนบ้านนาทะนุง นางสาวสุรีพร ฟองสีถุง อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
55010175 ชุมชนบ้านนาทะนุง นางเพ็ญ ประน้อย แม่ครัว ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
55010176 บ้านค้างอ้อย นายชโลม มหายศนันท์ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
55010176 บ้านค้างอ้อย นางกัญญารัตน์ อุดแดง ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010176 บ้านค้างอ้อย นางสาวชัญญาลักษณ์ ธิติบวรพงษ์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
55010177 บ้านน้ำเลา นายจักรภาณุ วีระวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010177 บ้านน้ำเลา นายสมพงษ์ ใจแปง นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010177 บ้านน้ำเลา นางสาวณิชกานต์ จันปง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
55010178 บ้านห้วยนาย นายฉัตรชัย มังวงค์ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010180 บ้านคำเรือง นายณัฐศิษย์ สารเถื่อนแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010182 ชุมชนบ้านบ่อแก้ว นายกฤตภาส นาทองเดช ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010182 ชุมชนบ้านบ่อแก้ว นางวราภรณ์ ธนะปัด ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010182 ชุมชนบ้านบ่อแก้ว นางกมลพรรณ ซ้อนสมบัติ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010182 ชุมชนบ้านบ่อแก้ว นายขวัญชัย สุทธเขตต์ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010182 ชุมชนบ้านบ่อแก้ว นางสาวพชรวรรณ ประมูล นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010183 บ้านนายาง นางเกษร อ่องดา ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010183 บ้านนายาง นางสาวรัชฎาภรณ์ สอนใจ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010183 บ้านนายาง นายวีระศักดิ์ คำอ้ายล้าน นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010184 บ้านปิงใน นางสาวอัญชลี อิทธิมา ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010185 บ้านปิงหลวง นายสงบ จินะแปง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010185 บ้านปิงหลวง นายจักรี สุทธิ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010186 บ้านน้ำแพะ นายแวว วิชัยต๊ะ ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
55010186 บ้านน้ำแพะ นางสาวสุปรีดา จันทร์แดง เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010187 บ้านน้ำลี นายเจตดิลก โนกัน ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010187 บ้านน้ำลี นายอารมณ์ คำฤทธิ์ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010188 บ้านน้ำเคิม นายนายศัตราวุธ เวชมะโน ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010188 บ้านน้ำเคิม นายสมบัติ ใหม่ยา นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010189 บ้านนาคา นายวิทยา ใจแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010189 บ้านนาคา นางสาวปิยาพัชร ธนะปัด ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010189 บ้านนาคา นายสิทธิชัย สุทธิ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010189 บ้านนาคา นางสาวพิมระวี ตุ่นคำ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
55010190 อนุบาลเมืองลี นายมงคล สิทธิโน ช่างไม้ชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
55010190 อนุบาลเมืองลี นางสาวกันตพร อินเปิ้น ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010191 บ้านน้ำอูน นายวิทูรย์ คำหน้อย นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010192 บ้านโป่งคำ นางสาววาสนา แสงคำ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010192 บ้านโป่งคำ นางเรณู บังเมฆ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010192 บ้านโป่งคำ นายปฐมพงษ์ บังเมฆ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010194 บ้านดู่พงษ์ นางสาวชนม์นิภา คำปวง ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010195 บ้านสบยาง นางกมลทิพย์ เพชรสุภา ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010195 บ้านสบยาง นายสุเมฆ พังยะ ช่างไม้ชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
55010197 ป่าแลวหลวงวิทยา นางสาวณัฐกานต์ รักขัน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010197 ป่าแลวหลวงวิทยา นางอุดม สีโน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010197 ป่าแลวหลวงวิทยา นายชัยวัฒน์ ยะหลวง เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010197 ป่าแลวหลวงวิทยา นายเทวิน สมภิพงษ์ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
55010198 บ้านป่าแดด นางพิมพาภรณ์ ศิริรักษา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010198 บ้านป่าแดด นางกัญจนา ไชยกันทะ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010199 บ้านศรีบุญเรือง นายหัตถชัย หล้าคำมูล ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010199 บ้านศรีบุญเรือง นางสาวนวพร กำเนิดมงคล ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010199 บ้านศรีบุญเรือง นางสาวตติยา ก๋าวงค์ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010199 บ้านศรีบุญเรือง นายคะนอง อิ่นมะโน นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010200 บ้านห้วยแฮ้ว นายชูวิทย์ เชี่ยวสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010200 บ้านห้วยแฮ้ว นางรัตนาวดี ไชยมิ่ง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010200 บ้านห้วยแฮ้ว นางสาวขวัญฤทัย ศรีมาโน เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010200 บ้านห้วยแฮ้ว นายบุญญาฤทธิ์ แปงไชย นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010200 บ้านห้วยแฮ้ว นางสาวเบญจรัตน์ ไชยกาอินทร์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
55010201 บ้านศรีนาม่าน นายประสิทธิ์ จินะสาม ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010201 บ้านศรีนาม่าน นางพิสมัย แสนปัญญา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010201 บ้านศรีนาม่าน นางอรอนงค์ สมภิพงษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010201 บ้านศรีนาม่าน นายไมย ยะกันทะ ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
55010201 บ้านศรีนาม่าน นางสาวพิมพิไล ยืนยงกุล ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010202 ราษฎร์รัฐพัฒนา นายนิยม เงินวงค์ใน ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010202 ราษฎร์รัฐพัฒนา นางสาวเบญจมาส กันเสน ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010202 ราษฎร์รัฐพัฒนา นายจันทร์ อินหลี นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010206 บ้านหัวนา นางสาวอัจฉนันท์ พรมดวงดี เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010207 บ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107 นายเบญจพล ติ๊บขัน ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010207 บ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107 นางนฤมล ชมภูรักษ์ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010208 บ้านม่วงใหม่ นายกิตติชัย ศรีตนไชย ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010208 บ้านม่วงใหม่ นายจีรศักดิ์ หลวงฤทธิ์ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010208 บ้านม่วงใหม่ นายจีรศักดิ์ หลวงฤทธิ์ พนักงานบริการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010209 บ้านน้ำลัดสบแก่น นายพุทธิพงษ์ คำฟู ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010211 บ้านน้ำเกี๋ยน ว่าที่ร้อยตรีสิทธิเดช ดีสีใส ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010211 บ้านน้ำเกี๋ยน นายปรีดา ดีวงค์ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
55010211 บ้านน้ำเกี๋ยน นายปฏิพัทธ์ มั่นเหมาะ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010214 บ้านน้ำแก่นเหนือ นางวิลาวรรณ จันโนติ๊บ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010214 บ้านน้ำแก่นเหนือ นายธนกฤต จินะไชย นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010216 บ้านทุ่งน้อย ว่าที่ ร.ต.ยุทธพล ฟักมงคล ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010216 บ้านทุ่งน้อย นายเพทาย ปัญญา ช่างไฟฟ้า ชำนาญงาน ลูกจ้างประจำ
55010216 บ้านทุ่งน้อย นางพิมผกา วงค์รัตน์ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010216 บ้านทุ่งน้อย นายฉกรรจ์ ตั๋นธิ พนักงานขับรถ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010219 บ้านห้วยไฮ นางจีรพรรณ สีโน ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010219 บ้านห้วยไฮ นางสาวพัชราวรรณ ปันแก้ว ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010219 บ้านห้วยไฮ นายสราวุธ อินภูธร พนักงานบริการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010221 บ้านท่าล้อ(ราษฎร์ประดิษฐ์) นางสาวจิรภิญญา อารินทร์ อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010223 บ้านหัวเวียงเหนือ นายขยัน ผัดผล ช่างไม้ชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
55010223 บ้านหัวเวียงเหนือ นางสาววราภรณ์ ลาดไหล ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010224 บ้านม่วงตึ๊ด นายวิเศษ พลายสาร นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010224 บ้านม่วงตึ๊ด นายธนชาต รักษ์ศิลป์ อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010226 บ้านเมืองจัง นายปฐมพงษ์ กันบุญ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010226 บ้านเมืองจัง นายประสงค์ สุรินทร์ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010228 บ้านหาดเค็ด นางอำไพพรรณ แสนบูรณะพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010228 บ้านหาดเค็ด นายเดชฤทธิ์ วงศ์ชัย นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
55010228 บ้านหาดเค็ด นางมัตติกา รพีสันติ เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010228 บ้านหาดเค็ด นางสาวฮาบีบ๊ะ ขาวเชาะ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)