ข้อมูลครูและบุคลากร สพป.น่าน เขต 1


ข้าราชการครูและบุคลากร จำนวน 122 คน กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์

โรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ ประเภทบุคลากร รายละเอียด
55010001 บ้านนาผา นางอมรา ชาญชัยภูวดล ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010002 บ้านน้ำครกใหม่ นางปุณญดา อาจกูล ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010002 บ้านน้ำครกใหม่ นางพัชรินทร์ ชมศักดิ์ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010004 บ้านธงหลวง นายสมควร น้ำเย็น ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010006 บ้านไชยสถาน ว่าที่ ร้อยตรีสมนึก อินทร์แก้ว ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010011 บ้านถืมตอง นางสุทินธิ์ อินทร์แก้ว ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) นางศิริรัตน์ จันนันทะ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) นางอารีย์ บุญศรี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) นางแวววิมล ด้วงทอง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) นายอภิชัย ธนบุญเรือง ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) นางสาวระพีพรรณ กันฑะวงค์ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) นางเกศรา ศรีตระกูลวงค์ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010018 ราชานุบาล นางสาวสมศรี วรรณวิไลย ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010018 ราชานุบาล นางวรัมภรณ์ แก้วบุญเรือง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010018 ราชานุบาล นางกาญจนา สมคำ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010018 ราชานุบาล นางพัชรินทร์ โนทะนะ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010018 ราชานุบาล นางสาวพรทิพย์ นุหน่อ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010018 ราชานุบาล นางเมธาพร อามาตยวงค์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010018 ราชานุบาล นางศรีทอน ชูเอียด ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010018 ราชานุบาล นางศุภัสรา อินถา ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010018 ราชานุบาล นางนิภาวรรณ พรหมวงศนันท์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010018 ราชานุบาล นางสาววิไลลักษณ์ ชาวแหลง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010018 ราชานุบาล นางสาวสุภัสรา นิจิรัมย์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010018 ราชานุบาล นางสาวGemma Menes chopel ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
55010024 บ้านน้ำงาว นางกชพร อิ่นแก้ว ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010029 บ้านห้วยมอญ นายประจักษ์ จันทร์ต๊ะ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010029 บ้านห้วยมอญ นางสาวชลนิชา ขันเชียง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010035 บ้านต้าม นางเพชรรัตน์ สายยาโน ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010037 บ้านน้ำโค้ง นางสาวมัลทิกา พิเคราะห์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010040 บ้านสองแคว นางนิตยา คะใจ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010041 บ้านปางเป๋ย นายเกียรติยศ ศาสนศิลป์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010041 บ้านปางเป๋ย นางสุภัตรา ภูผาคุณ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010042 บ้านกาใส นายสิบเอกพงศ์สิน รัตนศิลา ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010043 บ้านวังตาว นางเพียงดาว เมืองคำ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010045 บ้านห้วยเฮือ นายเดชา ปิงยศ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010047 บ้านห้วยละเบ้ายา นายสมคิด นันคำ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010049 บ้านป่าสัก นางสาวบุษยารัตน์ สิงห์คำโล ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010052 บ้านน้ำพาง นายศุภฤทธิ์ ไชยเลิศ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010057 บ้านร่มเกล้า นายรัชภูมิ มะโนฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010057 บ้านร่มเกล้า นายกฤษกร เรืองวิทยนันท์ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010057 บ้านร่มเกล้า นายณัชพล เทพจันตา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010058 บ้านน้ำตวง นายจิรวัฒน์ ขอกลาง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010058 บ้านน้ำตวง นางสาวมัลติกา ยะแสง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010058 บ้านน้ำตวง นางสาวมณฑาทิพย์ วัฒนาตระกูลวงศ์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
55010059 บ้านตอง นายกรภัทร์ เย็นใจมา ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010060 บ้านก้อ นายพิทักษ์พงษ์ ไชยเลิศ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010064 ชุมชนบ้านนาคา นายอนุชิต แก้วหลวง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010068 บ้านห้วยบง นางสาวรุ่งพิวา แคว้งอินทร์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010071 บ้านพี้ใต้ นางปิยะนาถ ฉุนหอม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010076 บ้านฟ้า นางสาวกาลิตา ดีค่ายคำ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010076 บ้านฟ้า นางสาวจิดาภา ศรีมูล ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010077 บ้านวังยาว นางสาวบุญพร้อม แพทย์สมาน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010079 บ้านดอนหล่ายทุ่ง นางสาวสุรีพร อายุยืน ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010080 ชุมชนบ้านหลวง นางวิสา อุตเสน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010080 ชุมชนบ้านหลวง นางสาวรุ่งนภา ลางอินทร์ อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
55010085 บ้านนาหล่าย นางสาวพนิตพชา ไพเกาะ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010087 บ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร) นางโสภา นันต๊ะ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010087 บ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร) นางอัมพร มจินานนท์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010087 บ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร) นางรัตนาภรณ์ ลำบาล ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010092 บ้านเปา นายพรชัย คำฟู ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010093 ชุมชนบ้านอ้อย นายบัณฑิต โนอินทร์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010093 ชุมชนบ้านอ้อย นายเอกลักษณ์ อะริยะวงค์ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010093 ชุมชนบ้านอ้อย นายฐานิสภ์ พรมฝั้น ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010094 บ้านนาไค้ นางรัตนาภรณ์ ริกากรณ์ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010096 บ้านใหม่ นายศักดิ์ดินันท์ อายุยืน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010097 บ้านหัวเมือง นางครองพันธุ์ พวงพุฒ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010097 บ้านหัวเมือง นางพิรุณพร อินถา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010100 บ้านหนองบัว นางสาวเปมิกา นาอุ๋ย ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
55010104 บ้านสถาน นายทยา ไชยราชา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
55010105 บ้านนา นางชัชฎาพร วังเขียว ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010108 บ้านสันทะ นายศุภณัฐ แก้วมีสุข ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010108 บ้านสันทะ นางสาวกิตติกา ก้อนสันทะ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010113 ประกิตเวชศักดิ์ นายอภิชาติ กาวีนุ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010113 ประกิตเวชศักดิ์ นางสาวนลินพร จินตเวชศาสตร์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010114 ศรีเวียงสาวิทยาคาร นางณัฏฉรียา กิวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010114 ศรีเวียงสาวิทยาคาร นางประทุม คำฟู ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010114 ศรีเวียงสาวิทยาคาร นางสาวอัจฉรา กุลวรรณ์ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010114 ศรีเวียงสาวิทยาคาร นายเอกชัย โยธา ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010119 บ้านขึ่งงามมงคล นายธีระวัฒน์ ทิพย์ปัญญา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010122 จอมจันทร์วิทยาคาร นางสาววัชรีภรณ์ ดีน้อย ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010122 จอมจันทร์วิทยาคาร นายนพดล ศรีวิไชย ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010124 บ้านนาเคียน นางสาวเกศรินทร์ คำมอญ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010134 ชุมชนบ้านน้ำปั้ว นางอัจฉราภรณ์ ดู่อินทร์ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010138 บ้านน้ำมวบ นายนิติพันธ์ ปางน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010138 บ้านน้ำมวบ นางสาวจุรีรัตน์ อาจหาญ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010140 บ้านแม่ขะนิง นางสาวจุฬารัตน์ จักรบุตร ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010141 ภูเค็งพัฒนา นางสุชานันท์ ศีลธนทรัพย์ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010143 ไตรธารวิทยา นายพงศกร หมุดแก้ว ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010148 บ้านท่ามงคล นางสาววรางคณา พรมเทพ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010149 บ้านจะเข้ภูหอม นางสาวภัททิยา ทะก๋า ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010152 บ้านบ่อหอย นางสาวลำดวน ปวงไชยา ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010152 บ้านบ่อหอย นายขวัญชัย กองเฟือย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010152 บ้านบ่อหอย นางสาวชนชญาณ์ วงค์คำมา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010159 ชุมชนบ้านใหม่ นางกาญจน์กวิน เพชรอมรเมธากุล ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010172 บ้านอ่ายนาผา นายบัณฑิต ม่วงพัฒนา ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010174 บ้านปงสนุก นางสุปรียา ปางน้อย ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010175 ชุมชนบ้านนาทะนุง นางจารุวรรณ คารมคม ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010175 ชุมชนบ้านนาทะนุง นายธีระวัฒน์ วิละปิง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010176 บ้านค้างอ้อย นางสาวจุฑามาศ ฟูบินทร์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
55010177 บ้านน้ำเลา นางสาววริตรา ตันอิ่น ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010178 บ้านห้วยนาย นางสาวธีรวรรณ ติ๊บบุญศรี ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
55010186 บ้านน้ำแพะ นายสมยง หม่องต๊ะ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010194 บ้านดู่พงษ์ นางอุทัยวรรณ อูปเสาร์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010194 บ้านดู่พงษ์ นางสริศา ตาใส่ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010195 บ้านสบยาง นางสาวจริยา ตาสุขะ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010197 ป่าแลวหลวงวิทยา นางวิไลพร บุญยืน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010199 บ้านศรีบุญเรือง นางสาวสุภนิดา อิ่นมะโน ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010200 บ้านห้วยแฮ้ว นายปิยะพงค์ ดู่อินทร์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010201 บ้านศรีนาม่าน นางจิราพร นันลังค์ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010201 บ้านศรีนาม่าน นางสาวเบญญาภา โนแก้ว ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010202 ราษฎร์รัฐพัฒนา นางภานุมาส จิรสวัสดิ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010202 ราษฎร์รัฐพัฒนา นางนฤมล ไชยเลิศ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010203 บ้านดอนไพรวัลย์ นางสาวพัชรินทร์ กันชนะ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010211 บ้านน้ำเกี๋ยน นายประเวศ โทสุรินทร์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010211 บ้านน้ำเกี๋ยน นางสุนัฐฐา บานใจ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010211 บ้านน้ำเกี๋ยน นางสาววิจิตรา เจริญพรพาณิชกุล ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010213 บ้านน้ำแก่นกลาง นายธวัชชัย แต้กุล ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010216 บ้านทุ่งน้อย นางอัมพันธุ์ ดาวนันท์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010216 บ้านทุ่งน้อย นางรุจิรา วรรณวิภูษิต ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010219 บ้านห้วยไฮ นางนิตยา แก้วใส ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010223 บ้านหัวเวียงเหนือ นางสุภัทรา สุทธิ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010228 บ้านหาดเค็ด นางอัจฉราพร สิงห์สม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู