ข้อมูลครูและบุคลากร สพป.น่าน เขต 1


ข้าราชการครูและบุคลากร จำนวน 96 คน กลุ่มสาระ สังคมศึกษา

โรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ ประเภทบุคลากร รายละเอียด
55010001 บ้านนาผา นางพิกุล ปาระมี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010002 บ้านน้ำครกใหม่ นางเยาวลักษณ์ คำวัง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010002 บ้านน้ำครกใหม่ นางสาวดุจเดือน ยากอง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010006 บ้านไชยสถาน นายเด่น วงศ์ไชยา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010011 บ้านถืมตอง นายจรัญ สุกสา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010014 บ้านนวราษฎร์ นางสมพร มินทิพย์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) นางสายสุนีย์ รักษาพล ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) นางสาวกนกวรรณ ใชยจริม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) นางสาวกนกพร อุปทะ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) นายภาคภูมิ แสงคำ ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010018 ราชานุบาล นายสุชีพ เพียรวิทูร ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010018 ราชานุบาล นางสุวารี แก้วบรรจง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010018 ราชานุบาล นางมาลินี ทองรอบพิทักษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010018 ราชานุบาล นายภาคภูมิ สิทธิวุฒิ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010018 ราชานุบาล นางสาวสุรีพร เสาร์วงค์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010024 บ้านน้ำงาว นางปริญญาพร กาทุ่ง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010037 บ้านน้ำโค้ง นางสายสิน บุญเรืองศักดิ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010037 บ้านน้ำโค้ง นางพวงพยอม เชี่ยวสุวรรณ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010040 บ้านสองแคว นายพายุ แซ่ท้าว ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
55010041 บ้านปางเป๋ย นางวลัยพร บังเมฆ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010043 บ้านวังตาว นางวรนุช ศรีธิ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010043 บ้านวังตาว นางกฤษติยา พลายสาร ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010047 บ้านห้วยละเบ้ายา นางกนกลักษณ์ วงศ์ราช ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010048 บ้านน้ำปาย นายธีรวัฒน์ กุศล ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010048 บ้านน้ำปาย นายณัฐพล กองคำ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010049 บ้านป่าสัก นางสาวเพ็ญพิชญา คำแสน ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010049 บ้านป่าสัก นายประเสริฐ ใจน่าน ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010049 บ้านป่าสัก นางสาวนิชานาถ เตชะพิมพ์ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010052 บ้านน้ำพาง นางสาวนางสาววรัญญา สมัครเขตวิทย์ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010052 บ้านน้ำพาง นางจตุรพร คำจิตร ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
55010057 บ้านร่มเกล้า นายกิตติศักดิ์ กุนามา ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010058 บ้านน้ำตวง ว่าที่ ร.ต.ณัฐพงษ์ บรรจง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010058 บ้านน้ำตวง นางสาวกนกวรรณ ปัญญาใจ ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
55010059 บ้านตอง นางสาวมณทิรา คำปา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010059 บ้านตอง นางศรีแพร มั่นเหมาะ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
55010063 บ้านพรหม นางรัชฎาพร สุทธิบุตร ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010064 ชุมชนบ้านนาคา นายสมยศ แคว้งไชย ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010068 บ้านห้วยบง นางสาวพรพิชญา จันโนติ๊บ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010073 บ้านเป้า นายเจริญ อุปถัมภ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010073 บ้านเป้า นางสาวสุรศรี แสงบุญเรือง ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010076 บ้านฟ้า นายภูริวัฒน์ สีสนิท ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010077 บ้านวังยาว นางสาวฐิิตินันท์ พอใจ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
55010087 บ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร) นายมาตย์ ใจจริม ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010092 บ้านเปา นางฉวี เรืองการินทร์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010092 บ้านเปา นางสาวนินวรรณา ขัติยะ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
55010093 ชุมชนบ้านอ้อย นายนิโรจน์ แก้วกันทา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010093 ชุมชนบ้านอ้อย นางสาวพิมลพรรณ ธิเขียว ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
55010094 บ้านนาไค้ นายนิคม ใจบุญ ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ชำนาญการพิเศษ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010096 บ้านใหม่ นายสวาท วิรุฬห์รัตน์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010097 บ้านหัวเมือง นายพิทักษ์ รัตน์น้ำหิน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010105 บ้านนา นางเพลิน โรงคำ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010105 บ้านนา นายพงศกร คนสูง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010108 บ้านสันทะ นายนพฤทธ์ จันทร์ผง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010108 บ้านสันทะ นายวีระวุฒิ ปาริน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010109 บ้านเชตวัน นายณรงค์ ไชยทะมาตร ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010109 บ้านเชตวัน นางสาวศิริพร คำยันต์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010109 บ้านเชตวัน นางสาวพิชญา พรมใจ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
55010113 ประกิตเวชศักดิ์ นายจำนงค์ เขตเมืองมูล ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010114 ศรีเวียงสาวิทยาคาร นายเชาว์ กาบคำ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010114 ศรีเวียงสาวิทยาคาร นางสาวฐิติยา ชะนะมาร ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ อปท./หน่วยงานอื่น)
55010119 บ้านขึ่งงามมงคล นางณัฐจรี เตชะวิทยะจินดา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010122 จอมจันทร์วิทยาคาร นางนุชจรินทร์ มาสุข ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010122 จอมจันทร์วิทยาคาร นางยุพิน รังกาใจ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010126 บ้านนากอก นายนพดล ปักคำ ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010129 ทุ่งศรีทอง นายธีระพงศ์ สารถ้อย ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010132 ริมฝั่งน่านวิทยา นางสาวกัญญารัตน์ วิระขันคำ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
55010138 บ้านน้ำมวบ นางสาวกุลธิดา ศรีวิชัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010140 บ้านแม่ขะนิง นางสาวแววทิวา ธิจันทร์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010141 ภูเค็งพัฒนา นายเจษฎา พงษ์มณี ครู ปฏิบัติการ ข้าราชการครู
55010148 บ้านท่ามงคล นางละออ ใหม่กุละ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010149 บ้านจะเข้ภูหอม นายถวัลย์ แก้วด้วง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010152 บ้านบ่อหอย นายสัมพันธ์ ธีรประพฤทธิ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010152 บ้านบ่อหอย นายจักราวุฒิ โนสุ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010153 บ้านสะเลียม นางพียา โพธิ์ศรี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010155 บ้านป่าหุ่ง นางสาวพิมพ์พิไล โค้คำหล้า ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010159 ชุมชนบ้านใหม่ นางสังวาลย์ การบุญ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010159 ชุมชนบ้านใหม่ นางสาวอมรรัตน์ ปานต๊ะระษี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010168 บ้านม่วงเนิ้ง นางสาวนงนุช ป้อมด้วง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010174 บ้านปงสนุก นางอัจฉรา มงคล ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010175 ชุมชนบ้านนาทะนุง นางยลระวีย์ หาญณรงค์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010197 ป่าแลวหลวงวิทยา นางสาวศิริรัตน์ ก๋าวีเขียว ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010199 บ้านศรีบุญเรือง นางสาวกิ่งกมล เชี่ยวสุวรรณ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010200 บ้านห้วยแฮ้ว นางวรินธร สิทธิวงศ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010200 บ้านห้วยแฮ้ว ว่าที่ ร.ต.กิติพงษ์ ธรรมสัจจา ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010201 บ้านศรีนาม่าน นายกฤติชัย สิทธิวงศ์ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010202 ราษฎร์รัฐพัฒนา นางสาวปิยรัตน์ แก้วจันทร์เพชร ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010203 บ้านดอนไพรวัลย์ นางนิพาดา คำปาละ ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010208 บ้านม่วงใหม่ นายประวรรธน์ เศรษฐปิติวงศ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010211 บ้านน้ำเกี๋ยน นางเสาวลักษณ์ สหวงค์จินดา ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010213 บ้านน้ำแก่นกลาง นางสาวคริษฐา สิงสาร ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010216 บ้านทุ่งน้อย นางบัวจันทร์ บุญทร ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010216 บ้านทุ่งน้อย นายอนันต์ สายสูง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010216 บ้านทุ่งน้อย นางธนัชพร ชัยมณี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010224 บ้านม่วงตึ๊ด นางมณฑิรา ตันโน อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010226 บ้านเมืองจัง นายสมบัติ รุ่งเรือง ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010228 บ้านหาดเค็ด นายธนกฤต ปินตาสาย ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู