ข้อมูลครูและบุคลากร สพป.น่าน เขต 1


ข้าราชการครูและบุคลากร จำนวน 35 คน กลุ่มสาระ ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์

โรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ ประเภทบุคลากร รายละเอียด
55010002 บ้านน้ำครกใหม่ นายชัยยันต์ ช่วยพรม ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010009 ชุมชนบ้านดู่ใต้ นางพาฐิฎาภรณ์ ดอนนันชัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010011 บ้านถืมตอง นายเจน ดีสีใส ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) นายอำนาจ ศรีตระกูลวงค์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) นายศุภพงค์ ร่วมจิตร์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) นายพิษณุ มะโนชัย ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) นางจันทรา รักศรี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ว่าที่ร้อยตรีหญิงศุภารัตน์ เขียวคำอ้าย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010018 ราชานุบาล นางศิริลักษณ์ ขจรศักดิ์พันธ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010018 ราชานุบาล นายบุรินทร์ ชมศักดิ์ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010018 ราชานุบาล นายธวัชชัย ตนภู ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010018 ราชานุบาล นายประกอบ วังสาร จ.โสตทัศนศึกษา ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010019 บ้านวังหมอ นางสาวเบญจวรรณ เอื้อดี ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010024 บ้านน้ำงาว นายพายัพ ชมภู ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010029 บ้านห้วยมอญ นางเอมอร โชติธนโยธิน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010037 บ้านน้ำโค้ง นายอนุสรณ์ วรรณวิภูษิต ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010040 บ้านสองแคว นางจุฬาภรณ์ ยนต์นิยม ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010047 บ้านห้วยละเบ้ายา นายชุติวัติ ทาฤทธิ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010058 บ้านน้ำตวง นายวัชรชัย ทะสม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010059 บ้านตอง นายเอกลักษณ์ นวพงษ์ศิรินทร์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
55010077 บ้านวังยาว ว่าที่ ร.ต.อาทิตย์ ดอยบรรจบ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
55010087 บ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร) นายวิโรจน์ ราชปันติ๊บ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010087 บ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร) นายนายสังวาลย์ มัยราช ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010089 บ้านพืชเจริญ นายวรชน มจินานนท์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010092 บ้านเปา นางสาวมนต์นภัส ถาเมือง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010093 ชุมชนบ้านอ้อย นางมะลิวรรณ ลาภมาก ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010096 บ้านใหม่ นายจอมวิชญ์ ใจบุญภักดีพันธ์ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010113 ประกิตเวชศักดิ์ นายนนทวิทย์ อุปปินใจ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010114 ศรีเวียงสาวิทยาคาร นางกรองกาญจน์ จันทรกำธร ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010114 ศรีเวียงสาวิทยาคาร นายมนตรี สองสีโย ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010114 ศรีเวียงสาวิทยาคาร นางสาวเขมจิรัสย์ โวหาร ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
55010129 ทุ่งศรีทอง นายกิตติโชติ เวียงนาค ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010148 บ้านท่ามงคล นายนิรันดร์ ยอดคำ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010159 ชุมชนบ้านใหม่ นายเชิด จันต๊ะดี ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010202 ราษฎร์รัฐพัฒนา นางสาวมณีรัตน์ จันทรังษี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ