ข้อมูลครูและบุคลากร สพป.น่าน เขต 1


ข้าราชการครูและบุคลากร จำนวน 74 คน กลุ่มสาระ สุขศึกษา พลศึกษา

โรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ ประเภทบุคลากร รายละเอียด
55010011 บ้านถืมตอง นายณัฐวุฒิ หลวงขันธุ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010011 บ้านถืมตอง นายสมพงษ์ พรมสาร ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010011 บ้านถืมตอง นายปณตนันท์ จินะไชย ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
55010016 ดอนสะไมย์วิทยา นายพีระพงศ์ วงค์ตะวัน ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) นายศักดิ์เกษม สมสุข ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) นายมัธยม อ่อนน้อม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) นางสาววิเรขา ปัญจมานนท์ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) นายณัฐวุฒิ อุดแน่น ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) นายเสาร์คำ เชียงทอง ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010018 ราชานุบาล นายนิรันดร์ พันหนูเทียน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010018 ราชานุบาล นายชำนาญ ชาวแหลง ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010018 ราชานุบาล นายวิษณุชัย พุฒฟัก ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
55010020 บ้านสะละภูเวียง นางสาววรลักษณ์ ขำคม ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010024 บ้านน้ำงาว นายณัฐพงษ์ สุยาว ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010026 บ้านผาตูบ นายสงัด วรรณวัตร ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010037 บ้านน้ำโค้ง นายภาสกร พรมสาร ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010040 บ้านสองแคว นายชัยพิสิษฐ์ เพชรอมรเมธากุล ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010041 บ้านปางเป๋ย นายปิยวัฒน์ ทิพย์ปิยสกุล ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010043 บ้านวังตาว นายเฉลิมศักดิ์ เพชรดิน ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
55010047 บ้านห้วยละเบ้ายา นายธงชัย พุฒนา ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010048 บ้านน้ำปาย นายนิรันดร์ ใจจริม ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010057 บ้านร่มเกล้า นายยงยุทธ สมนา ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010057 บ้านร่มเกล้า นายนิพนพันธ์ นาคอ่อน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010058 บ้านน้ำตวง นายสุทิน บุญงาม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010058 บ้านน้ำตวง นายธนาวุฒิ​ มนต์ขลัง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010059 บ้านตอง นายภูเบศ ธรรมลังกา ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010064 ชุมชนบ้านนาคา นางสาวเวฬุวัลย์ ไสยมรรคา ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010068 บ้านห้วยบง นายอุเทน แคว้งใจ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010076 บ้านฟ้า นายณิศชกฤต ฟุ่มเฟือย ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010076 บ้านฟ้า นายชัยวัฒน์ อุ่นพรม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010080 ชุมชนบ้านหลวง นายนคร หาวีระ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010088 ชุมชนบ้านนาหลวง นางสาวนงนุช กาเรือน ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
55010092 บ้านเปา นายปรีชา มาอ้าย ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010092 บ้านเปา นายณัฐจักร์ สุทธิ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010093 ชุมชนบ้านอ้อย นางฟองจันทร์ งิ้วแดง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010093 ชุมชนบ้านอ้อย นายวิทยา บัตริยะ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010094 บ้านนาไค้ นายเขษมศักดิ์ ธรรมชัย ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ อปท./หน่วยงานอื่น)
55010100 บ้านหนองบัว นายเจษฎา นาอุ๋ย ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
55010105 บ้านนา นายชนาธิป เหมือนโพธิ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010108 บ้านสันทะ นายพงษ์พันธ์ ไข่ทา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010109 บ้านเชตวัน นายศักดิ์สิทธิ์ ปริกเพชร ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010110 บ้านห้วยส้ม นางสาวผกาวดี ปันปั๋น ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
55010113 ประกิตเวชศักดิ์ นายเอนกชัย วงค์รักไทย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010114 ศรีเวียงสาวิทยาคาร นายชัยวัฒน์ ศรีเมืองแก้ว ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
55010119 บ้านขึ่งงามมงคล นายธีรวัฒน์ คิดดี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010122 จอมจันทร์วิทยาคาร นายเจตนิพัทธ์ ปิ่นแก้ว ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010138 บ้านน้ำมวบ นางสาวจีระภา ศรีพลพรรค ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010140 บ้านแม่ขะนิง นายนิยม จิณะไชย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010143 ไตรธารวิทยา นายนิรุจน์ เกษมราษฎร์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010148 บ้านท่ามงคล นายสมเกียรติ จันจองคำ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010152 บ้านบ่อหอย นายพิชัย รุนคำจาย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010158 บ้านสาลีก นางรุ้งเพชร มะโนชัย ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010158 บ้านสาลีก นายธีรศานติ์ ใจยศ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010158 บ้านสาลีก นางเข็มจอมขวัญ ทิพย์ปัญญา ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010158 บ้านสาลีก นางกิตติมา ทองเกียรติ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010159 ชุมชนบ้านใหม่ นายพิทักษ์ บุญตา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010175 ชุมชนบ้านนาทะนุง นายจิราวัฒน์ อินขาว ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010176 บ้านค้างอ้อย นายศรัณย์ พงษ์รัตนานุกูล ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010177 บ้านน้ำเลา นายกฤษณะ ขยา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
55010180 บ้านคำเรือง นายภานุมาส แปงเทียน ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010182 ชุมชนบ้านบ่อแก้ว นางสาวธัญลักษณ์ รักศิลป์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
55010184 บ้านปิงใน นายภาคภูมิ มหายศนันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010194 บ้านดู่พงษ์ นายสันติ ตันชูชีพ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010197 ป่าแลวหลวงวิทยา นายอดิศักดิ์ บุญวรรณ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010197 ป่าแลวหลวงวิทยา นายณรงค์ศักดิ์ อินทำ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
55010200 บ้านห้วยแฮ้ว นางภัทรพร พรสวรรค์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010201 บ้านศรีนาม่าน นายต่อศักดิ์ สายใจ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010201 บ้านศรีนาม่าน นายธัชพล อ้วนธะนะ ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010202 ราษฎร์รัฐพัฒนา นายรังสรรค์ วาทกุลชร ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010204 บ้านปางช้าง นายยงยุธ ทองมา นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010208 บ้านม่วงใหม่ นายธีรศักดิ์ สีมาก ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ อปท./หน่วยงานอื่น)
55010211 บ้านน้ำเกี๋ยน นายอภิชาติ ทนันไชย ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010219 บ้านห้วยไฮ นายกมล พูนพิพัฒน์ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010228 บ้านหาดเค็ด นายกิตติพงษ์ ไชยยะ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)