ข้อมูลครูและบุคลากร สพป.น่าน เขต 1


ข้าราชการครูและบุคลากร จำนวน 75 คน กลุ่มสาระ การงานอาชีพและเทคโนโลยี

โรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ ประเภทบุคลากร รายละเอียด
55010002 บ้านน้ำครกใหม่ นางสาวทัศณี วงค์ศิริ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ อปท./หน่วยงานอื่น)
55010006 บ้านไชยสถาน นายนพพร อุ้มเมือง ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010006 บ้านไชยสถาน นายจงฤทธิ์ สายมา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) นางสาวสุพรรณี คำนันท์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) นายชนาธร เหมือนโพธิ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) นางสาวจรัสลักษณ์ จุลมาศ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
55010018 ราชานุบาล นางรัชนีบูรณ์ ใจประสงค์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010018 ราชานุบาล นางสาวดวงดาว เดชเสน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010022 บ้านสันติภาพ นายจักรกฤษณ์ เพชรไชย ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010029 บ้านห้วยมอญ นายกฤษติกร แปงผางา ครู (อัตราจ้าง) ปฏิบัติงาน ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010040 บ้านสองแคว นายสุชาติ คนการณ์ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010040 บ้านสองแคว นางศกุลตลา ชมชื่น ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010041 บ้านปางเป๋ย นายศรายุทธ สุทำเลา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010041 บ้านปางเป๋ย นายชูชาติ ดวงคำ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
55010043 บ้านวังตาว นายกิตติคุณ พันรัง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
55010045 บ้านห้วยเฮือ นายธีระพงษ์ แสงเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010047 บ้านห้วยละเบ้ายา นายประพันธ์ ภาภักดี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010052 บ้านน้ำพาง นายโกสุมภ์ ชมภู ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010052 บ้านน้ำพาง นางสาวศิริวรรณ สิงห์ศรี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010057 บ้านร่มเกล้า นายอรรณพ แย้มรุ่ง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010058 บ้านน้ำตวง นายสนิทพงษ์ พรมคำปา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010058 บ้านน้ำตวง นายพุฒิ สังข์เกิดสุข ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010058 บ้านน้ำตวง นางสาวคันฉัตร เชียงทอง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010059 บ้านตอง นายพงศกร บูรณเทศ อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
55010060 บ้านก้อ นายเมธินทร์ แก้วโก ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
55010076 บ้านฟ้า นายชนะชัย จิณะเสน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010077 บ้านวังยาว นางปวิสา ลำคำ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010080 ชุมชนบ้านหลวง นางศิวพร ขัติยะ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010080 ชุมชนบ้านหลวง นายเฉลิม ยศอิศวกุล ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010083 บ้านเชียงของ นางสาวบุณณดา หาญวุฒิพร ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010087 บ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร) นายกิตติศักดิ์ โนกัน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010088 ชุมชนบ้านนาหลวง นางสาวพิชามญชุ์ คำสอน ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010093 ชุมชนบ้านอ้อย นายธนภัทร อภัยรุณ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010097 บ้านหัวเมือง นายศฤงคาร เรืองการินทร์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010103 บ้านศาลา นายวีระพล ถาพรม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
55010105 บ้านนา นายเอกภักดิ์ ยินดีผล ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010106 บ้านน้ำลัด นางสาวณัฐธิดา บุตรใส ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010108 บ้านสันทะ นายนิรันดร์ มหายศนันท์ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010113 ประกิตเวชศักดิ์ นายพุฒิพงศ์ ยาท้วม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010113 ประกิตเวชศักดิ์ นางสาวศิริลักษณ์ วงศ์สูง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010114 ศรีเวียงสาวิทยาคาร นายศรายุทธ ปุกคาม ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010134 ชุมชนบ้านน้ำปั้ว นายนุพงษ์ จันต๊ะพรมมา ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
55010140 บ้านแม่ขะนิง นายชวพันธ์ กองมงคล ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010140 บ้านแม่ขะนิง นางศศิธร ยอดออน ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010141 ภูเค็งพัฒนา นายจำนง ยอดหล้า ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010143 ไตรธารวิทยา นางพลอยปภัส จะเฮิง ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010143 ไตรธารวิทยา นายปกรณ์ คำแคว่น ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
55010148 บ้านท่ามงคล นายวัชรินทร์ กรุณา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010148 บ้านท่ามงคล นางอัญชลี พรมคำปา ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010152 บ้านบ่อหอย นายณัฐชาต ไชยรินคำ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010159 ชุมชนบ้านใหม่ นางสาวมัณฑนา มะโนแป๊ก ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010169 บ้านฝั่งหมิ่น นายไพรวัน มีเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010175 ชุมชนบ้านนาทะนุง นายภานุวัฒน์ ผาบสละ อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
55010182 ชุมชนบ้านบ่อแก้ว นางนภัสนันท์ นันท์นิธิเดชา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010183 บ้านนายาง นายวีระพงษ์ หาญณรงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010183 บ้านนายาง นางสาววราภรณ์ งึ้มนันใจ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
55010190 อนุบาลเมืองลี นายณัฐกิตติ์ อิสูง ครู (พนักงานงานราชการ) ชำนาญงาน พนักงานราชการ
55010194 บ้านดู่พงษ์ นายกิตติ อุดอ้าย ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
55010194 บ้านดู่พงษ์ นางจิรพรรณ พังยะ อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
55010195 บ้านสบยาง นางสาววรรณนิกานต์ พรมสะวะนา ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010197 ป่าแลวหลวงวิทยา นายบุญสืบ ชาวนา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010197 ป่าแลวหลวงวิทยา นายพิพัฒน์ พังจันทร์ตา ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010198 บ้านป่าแดด นายสุวรินทร์ กันชนะ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010200 บ้านห้วยแฮ้ว นางอุทุมภรณ์ พิมพิลา ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010202 ราษฎร์รัฐพัฒนา นายสมบูรณ์ สอนปัน ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010202 ราษฎร์รัฐพัฒนา นางสาวดารวีร์ พันชา ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010203 บ้านดอนไพรวัลย์ นายจิรโรจน์ คำลือเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010211 บ้านน้ำเกี๋ยน นายชวลิต จันทร์ผง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010211 บ้านน้ำเกี๋ยน นายเหรียญทอง คำวัง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010211 บ้านน้ำเกี๋ยน นางกุลธิดา มะลิซ้อน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
55010216 บ้านทุ่งน้อย นายสมบูรณ์ พงษ์รัตนานุกูล ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010216 บ้านทุ่งน้อย นายอุเทน บุญนาค ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
55010216 บ้านทุ่งน้อย นางสาวจริยา โพสี จ.ระบบงานคอมพิวเตอร์ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ อปท./หน่วยงานอื่น)
55010217 บ้านฝายแก้ว นางสาวอริศรา จ๋าวะนา ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010228 บ้านหาดเค็ด นายปิยะพันธุ์ ขันไร่ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู