ข้อมูลครูและบุคลากร สพป.น่าน เขต 1


ข้าราชการครูและบุคลากร จำนวน 157 คน กลุ่มสาระ ภาษาต่างประเทศ

โรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ ประเภทบุคลากร รายละเอียด
55010002 บ้านน้ำครกใหม่ นางพัทธ์ธีรา มหายศนันท์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010002 บ้านน้ำครกใหม่ นางวลัยพร สุริยศ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010006 บ้านไชยสถาน นางพรพิมล ยอดศรี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010011 บ้านถืมตอง นางทินทะนา ทิพย์บุญศรี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010011 บ้านถืมตอง นางสาวชลันดา ยอดยิ่ง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ อปท./หน่วยงานอื่น)
55010013 บ้านซาวหลวง นางสาวณัฐชนันท์พร วงค์สิริ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) นางแสงเดือน คำปัน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) นางศศิวิมล มะโนฤทธิ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) นางบุศกร มหาวงศ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) นางวรรณดี ไชยราชา ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) นางนภาพร นุปิง ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) นางสาวอังคนา มงคลชัย ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) นางสาวศิริรัตน์ แสนอินต๊ะ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) นางสาวพิมพ์ชนก นาหลวง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) นางสาวพรพิมล กองจันทร์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) นายวิชัย นวลสิริกุล ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) นายนฤพนธ์ ธนะขว้าง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) นางสาวจิราวดี ขันแข็ง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) นางสาวเมย์ พัทนัน ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) นางจอน่า เม อักโทโต้ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) นางสาววิไล รุ่งเรืองวิเศษกุล ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) นางสาวกมลวรรณ สวนสง่า ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
55010018 ราชานุบาล นางมนตรา ฟักมงคล ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010018 ราชานุบาล นางรสริน รังษี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010018 ราชานุบาล นางบำเพ็ญ คำตัน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010018 ราชานุบาล นางเกียรติสุดา คารมคม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010018 ราชานุบาล นางณัฐกมล โทนสูงเนิน ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010018 ราชานุบาล นางฉวีวรรณ สวนจักร์ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010018 ราชานุบาล นางสาววาสนา วิมล ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010018 ราชานุบาล นางสาวนันทา กุมภา ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010018 ราชานุบาล นางกุลจิรา รัตนศิลา ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010018 ราชานุบาล นางกุพชกา ศรีมูล ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010018 ราชานุบาล นางสาวธนพร ปัญญานะ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010018 ราชานุบาล นางสาวประภารัตน์ อินต๊ะสืบ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
55010018 ราชานุบาล นางสาวจิราภรณ์ บุญกาวิน ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
55010018 ราชานุบาล นายrodolfo Jr salmone agtoto ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
55010018 ราชานุบาล นายlukasz michal kulka ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
55010018 ราชานุบาล นายdaniel pantakit hustad ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
55010018 ราชานุบาล นางสาวjannifer ago kumarap ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
55010018 ราชานุบาล นายvladimir Ilin ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
55010018 ราชานุบาล นางสาวกนกพรรณ นันไชยวงศ์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
55010024 บ้านน้ำงาว นางฐิติพร สิทธิภารัตน์ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010026 บ้านผาตูบ นางสาวพิชญากร ยศพรม ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010027 บ้านผาสิงห์ นางอุไรวรรณ ช่างเงิน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010029 บ้านห้วยมอญ นางสาวอรทัย อุ่นจันทร์ ลูกจ้างชั่วคราว ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
55010030 บ้านเรือง นางพรพิมล กองแก้ว ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010037 บ้านน้ำโค้ง นางบุญชิน วิชัยต๊ะ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010037 บ้านน้ำโค้ง นางสาวสิรนันท์ ไชยสาร ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
55010040 บ้านสองแคว นางธนิดา กันแก้ว ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010040 บ้านสองแคว นางสาวสุกัญญา ท้าวสาร ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010041 บ้านปางเป๋ย นางสาวอารยา ปัญญา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010041 บ้านปางเป๋ย นางสาวพัชรินทร์ อินสาร ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010041 บ้านปางเป๋ย นายศิริศักดิ์ ชุบสงฆ์ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010043 บ้านวังตาว นางสาวณิชามล ปรัญญา ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010047 บ้านห้วยละเบ้ายา นางรัชฎาภรณ์ กิวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010047 บ้านห้วยละเบ้ายา นางสาวภัทรวดี สิทธิวัง ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
55010048 บ้านน้ำปาย นางปิติพร ธรรมราช ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010049 บ้านป่าสัก นายวีรยุทธ ชัยภาคย์พิบูล ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010051 บ้านน้ำปูน นางสาวดวงรชฏ มหาวงศนันท์ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010051 บ้านน้ำปูน นางสาวพัชนี สุทธิไส ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010057 บ้านร่มเกล้า นางประวันพัสตร์ ถวิลไพร ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010058 บ้านน้ำตวง ว่าที่ร้อยตรีพิสิฐ สิทธิวงค์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010059 บ้านตอง นายภรัณยู ขัติเนตร อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ อปท./หน่วยงานอื่น)
55010060 บ้านก้อ นางดารุณี ไชยช่อฟ้า ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010061 บ้านแคว้ง นายเทอดพงษ์ นันลังค์ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010063 บ้านพรหม นายบัญชา พรพิชัยเวทย์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010064 ชุมชนบ้านนาคา นายชัยชนะ โพธิ์ศรีทองสกุล ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010064 ชุมชนบ้านนาคา นางอัญธิกา ป่าหวาย ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010065 บ้านกิ่วน้ำ นางสาวกันต์กนิษฐ์ ธิดาวงษ์สกุล ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
55010068 บ้านห้วยบง นางสาวรัชนีกร พงค์ศิระกิตติ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010073 บ้านเป้า นายศรเทพ ลำภาษี ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
55010076 บ้านฟ้า นางสาวสุพรรษา กุณา ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010077 บ้านวังยาว นางพัฒนา ศรีเทพ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010077 บ้านวังยาว นางสาวสุรีย์ ตาวัง ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010077 บ้านวังยาว นางสาวพวงผกา เชื้อหมอ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
55010080 ชุมชนบ้านหลวง นางสาวอรัญญา ขัดศิริ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010080 ชุมชนบ้านหลวง นางสาวประทุมพร ฟุ่มฟองฟู ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ อปท./หน่วยงานอื่น)
55010085 บ้านนาหล่าย นางสาวพิมพรรณ เขื่อนขันธ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010087 บ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร) นางสาวกัญญาพิชญ์ ใจบุญภักดีพันธ์ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010087 บ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร) นางสาวพรพรรณ สุทธจันทร์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010087 บ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร) นางสาวพิชญ์สินี กองทอง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010092 บ้านเปา นางสาวกชกร นิลคง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010093 ชุมชนบ้านอ้อย นางศราณ์กานฑ์ โนอินทร์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010093 ชุมชนบ้านอ้อย นางโศภณิศ กันทะกาลัง ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010093 ชุมชนบ้านอ้อย นายรพีพงศ์ โนทะ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010094 บ้านนาไค้ นางสาวรัชนีกร งามขำ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
55010095 บ้านทัพม่าน นางสาววิภาพร มิ่งมิตรวิบูลย์ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
55010096 บ้านใหม่ นางสาวดวงหทัย จุลนิธิ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010097 บ้านหัวเมือง นางสาวนภาพร มงคลชัย ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010100 บ้านหนองบัว นางยุพิน อาษาพันธ์ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010104 บ้านสถาน นายสุทธิศักดิ์ นันฝั้น ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010105 บ้านนา นางทับทิม ถาทิพย์ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010106 บ้านน้ำลัด นางสุภาวดี เงินถา ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010106 บ้านน้ำลัด นางอรวรรณ แก้วจี๋ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
55010108 บ้านสันทะ นางสาวรัศมีดาว จันทร์ส่งแสง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010108 บ้านสันทะ นางณัฐกานต์ กัลยาวัฒนกุล ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010109 บ้านเชตวัน นางสุทธิพร รัตนะมงคลธรณ์ ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010112 บ้านส้าน นางสาวศิริปราง ขันหลวง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
55010113 ประกิตเวชศักดิ์ นางแสงเดือน สุวรรณคีรียง ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010113 ประกิตเวชศักดิ์ นางสาวณฐมน สุขสำราญ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
55010114 ศรีเวียงสาวิทยาคาร นางวินุช รัตนพิสิษฐ์ไพศาล ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010114 ศรีเวียงสาวิทยาคาร นางทิชาภัทร์ เหล็กแย้ม ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010114 ศรีเวียงสาวิทยาคาร นางสาวอุดมภรณ์ มาสขาว ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010114 ศรีเวียงสาวิทยาคาร นางสาวพีรภาร์ ปานขาว ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
55010114 ศรีเวียงสาวิทยาคาร นางสาวมณีรัตน์ ขอนพิกุล ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
55010122 จอมจันทร์วิทยาคาร นางนิศากร เย็นใจมา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010122 จอมจันทร์วิทยาคาร นางนภัสวรัญช์ ท้าวทอง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010129 ทุ่งศรีทอง นางนิสากร ยศประสงค์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010130 ศรีนาชื่น นางปุณณดา กาบคำ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
55010131 บ้านนาเหลืองไชยราม นางสาวอุมารินทร์ อิ่นติ๊บ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
55010132 ริมฝั่งน่านวิทยา นายวิชัย ชัยมณี ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010134 ชุมชนบ้านน้ำปั้ว นางเบญจวรรณ กองคำ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010137 บ้านสาลี่ ว่าที่ร้อยตรีหญิงวรนุช อิทธิพลจันทร์ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010138 บ้านน้ำมวบ นางสาวขวัญเรียม เชื้อหมอ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010138 บ้านน้ำมวบ นางสาวเบญจวรรณ อินต๊ะเขื่อน อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
55010140 บ้านแม่ขะนิง นางธันย์ชนก ปันจา ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010140 บ้านแม่ขะนิง นายอิทธิพล ยศโม่ง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010141 ภูเค็งพัฒนา นางชนิตาภรณ์ อิสระ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010143 ไตรธารวิทยา นางสาววาสนา ต่างใจ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010144 บ้านหัวนา นางสาวอุดมลักษณ์ กาติ้ง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010148 บ้านท่ามงคล นางสายสินธ์ อุดคำเที่ยง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010152 บ้านบ่อหอย นายณัฐดนัย อินทรสมใจ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010152 บ้านบ่อหอย นางสาวนงเยาว์ นันตาฟอง ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
55010158 บ้านสาลีก นางเป็นสุข สุทธหลวง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
55010159 ชุมชนบ้านใหม่ นางสาวมุกดา พาใจธรรม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010159 ชุมชนบ้านใหม่ นางกาญจนา ท้าวขว้าง ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010164 บ้านไหล่น่าน นางหัทยาพร วิชาเหล็ก ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010167 บ้านชมพู นางอัจฉรา สีโสภา ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010174 บ้านปงสนุก นางสาววันทนา นวลละออง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010175 ชุมชนบ้านนาทะนุง นางสาวศุพัชชา อะนันตา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010177 บ้านน้ำเลา นายชรินทร มณีภูวนัตถ์ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010178 บ้านห้วยนาย นายจีระพงษ์ คำแสน ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010182 ชุมชนบ้านบ่อแก้ว นางสาวมานิตา ภัทรธีรเมธ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010183 บ้านนายาง นางสาวนริศรา เพชรคง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
55010184 บ้านปิงใน นางสาวโสภิดา บุญรังษี ลูกจ้างชั่วคราว ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
55010185 บ้านปิงหลวง นางชนัญชิดา เฟื่องฟู ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
55010194 บ้านดู่พงษ์ นางวิลาสธนัน ขำบาง ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010195 บ้านสบยาง นางสาวสาหรอ ยูฮันนัน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010197 ป่าแลวหลวงวิทยา นายอนุชา อุดนัน ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010199 บ้านศรีบุญเรือง นายภานุมาศ ท้าวชัยมูล ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010200 บ้านห้วยแฮ้ว นางสาวโสภิส ทะก๋า ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010200 บ้านห้วยแฮ้ว นางสาวเพ็ญนภา ตีคาอายุ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010201 บ้านศรีนาม่าน นางสาวพกุลวรรณ วันเพ็ญ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010201 บ้านศรีนาม่าน นางนีรนุช อภิชาติสกุล ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
55010202 ราษฎร์รัฐพัฒนา นายเอื้ออังกูร ศิริเสฏฐ์กุล ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010202 ราษฎร์รัฐพัฒนา นางสายรุ้ง สมนา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010203 บ้านดอนไพรวัลย์ นางสาวสิรภัทร แสนทวีสุข ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010204 บ้านปางช้าง นายสามารถ ดีพรมกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010211 บ้านน้ำเกี๋ยน นางอุบลรัตน์ หมื่นแก้ว ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010211 บ้านน้ำเกี๋ยน นางณัฐธินันท์ นนทะชัย ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010211 บ้านน้ำเกี๋ยน นายยงยุทธ บุญมี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010216 บ้านทุ่งน้อย นางสมลักษณ์ กิวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010216 บ้านทุ่งน้อย นางธันยพร มหาวรกิติ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010216 บ้านทุ่งน้อย นางสาวประภาพรรณ ณ น่าน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010219 บ้านห้วยไฮ นางอัญชลี สุขยิ่ง ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010223 บ้านหัวเวียงเหนือ นางเพ็ญนภา จงสุขสันติกุล ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010224 บ้านม่วงตึ๊ด นายภูวนารถ ทาตาล ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู