ข้อมูลครูและบุคลากร สพป.น่าน เขต 1


ข้าราชการครูและบุคลากร จำนวน 20 คน กลุ่มสาระ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

โรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ ประเภทบุคลากร รายละเอียด
55010015 บ้านนาซาว นายสถิตย์ ดีสีใส ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) นางรุ่งทิวา โพจา ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010019 บ้านวังหมอ นายกฤษฎี บุญศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010035 บ้านต้าม นายอภินันท์ บุญเกื้อ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010057 บ้านร่มเกล้า นางสาวจิรวรรธ ศรีวีระพันธุ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
55010057 บ้านร่มเกล้า นางสุภารัตน์ ศิริมาตย์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
55010064 ชุมชนบ้านนาคา นายสถิตพงษ์ หมื่นโฮ้ง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010092 บ้านเปา นายภานุมาศ ปาฟอง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010092 บ้านเปา นางสาวรัตนาภรณ์ ใจมา ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
55010108 บ้านสันทะ นายอดุลย์ โรงคำ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010119 บ้านขึ่งงามมงคล นายสุทัศน์ ปันสอน ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010120 บ้านท่าลี่ นายประเสริฐ มะโนชัย ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010131 บ้านนาเหลืองไชยราม ว่าที่ ร้อยโทไพรัช รัตนวรากร ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010161 บ้านส้านนาหนองใหม่ นายพยุง กองขัน ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010161 บ้านส้านนาหนองใหม่ นางสาววิมลประภา พรมทอง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
55010164 บ้านไหล่น่าน นายทวนศิษฏ์ น้อยราช ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010198 บ้านป่าแดด นายสุวรินทร์ กันชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010209 บ้านน้ำลัดสบแก่น นายอัครพงษ์ ยินดี ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
55010214 บ้านน้ำแก่นเหนือ นายธวัช ธรรมศิลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ข้าราชการครู
55010226 บ้านเมืองจัง นายพัฒนา ไชยเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู