ข้อมูลโรงเรียนในสังกัด

191
โรงเรียนในสังกัด
42
โรงเรียนขยายโอกาสฯ
154
โรงเรียนขนาดเล็ก
58
คุณภาพประจำตำบล
ที่ตั้งโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
นักเรียน 0-120 คน นักเรียน 121-300 คน นักเรียน 301-1,499 คน นักเรียน 1,500 คน ขึ้นไป
โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
จำนวนโรงเรียนจำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน
โรงเรียนจำแนกตามจำนวนนักเรียน 7 ขนาด
ขนาดโรงเรียน จำนวนนักเรียน จำนวนโรงเรียน ร้อยละ
ขนาดที่ 1
น้อยกว่า 20 คน
 42
21.99
21 - 40 คน
 34
17.80
41 - 60 คน
 37
19.37
61 - 80 คน
 17
8.90
81 - 100 คน
 16
8.38
101 - 120 คน
 8
4.19
รวม
 154
80.63
ขนาดที่ 2
121 - 200 คน
 21
10.99
ขนาดที่ 3
201 - 300 คน
 9
4.71
ขนาดที่ 4
301 - 499 คน
 3
1.57
ขนาดที่ 5
500 - 1,499 คน
 3
1.57
ขนาดที่ 6
1,500 - 2,499 คน
 1
0.52
ขนาดที่ 7
ตั้งแต่ 2,500 คน ขึ้นไป
 0
0.00
รวมทั้งสิ้น
 191
100.00
โรงเรียนจำแนกตามจำนวนนักเรียน

นักเรียน 120 คน ลงมา จำนวน 154 แห่ง

80.63%

นักเรียน 121 - 300 คน จำนวน 30 แห่ง

15.71%

นักเรียน 301 - 1499 คน จำนวน 6 แห่ง

3.14%

นักเรียน 1500 คน ขึ้นไป จำนวน 1 แห่ง

0.52%
รายละเอียดทั้งหมด
จำนวนโรงเรียนจำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน

อนุบาล-ประถมศึกษา จำนวน 109 แห่ง

57.07%

อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 34 แห่ง

17.80%

ประถมศึกษา จำนวน 40 แห่ง

20.94%

ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 8 แห่ง

4.19%
ข้อมูลโรงเรียนทั้งหมด
จำนวนโรงเรียน 191 แห่ง 58 ตำบล
ข้อมูลโรงเรียนทั้งหมด