ข้อมูลโรงเรียนในสังกัด อำเภอเมืองน่าน

41
โรงเรียนในสังกัด
13
โรงเรียนขยายโอกาสฯ
34
โรงเรียนขนาดเล็ก
11
คุณภาพประจำตำบล
ที่ตั้งโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 อำเภอเมืองน่าน
นักเรียน 0-120 คน นักเรียน 121-300 คน นักเรียน 301-1,499 คน นักเรียน 1,500 คน ขึ้นไป
โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
จำนวนโรงเรียนจำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน
โรงเรียนจำแนกตามจำนวนนักเรียน 7 ขนาด
ขนาดโรงเรียน จำนวนนักเรียน จำนวนโรงเรียน ร้อยละ
ขนาดที่ 1
น้อยกว่า 20 คน
 10
24.39
21 - 40 คน
 8
19.51
41 - 60 คน
 10
24.39
61 - 80 คน
 1
2.44
81 - 100 คน
 2
4.88
101 - 120 คน
 3
7.32
รวม
 34
82.93
ขนาดที่ 2
121 - 200 คน
 2
4.88
ขนาดที่ 3
201 - 300 คน
 1
2.44
ขนาดที่ 4
301 - 499 คน
 2
4.88
ขนาดที่ 5
500 - 1,499 คน
 1
2.44
ขนาดที่ 6
1,500 - 2,499 คน
 1
2.44
ขนาดที่ 7
ตั้งแต่ 2,500 คน ขึ้นไป
 0
0.00
รวมทั้งสิ้น
 41
100.00
โรงเรียนจำแนกตามจำนวนนักเรียน

นักเรียน 120 คน ลงมา จำนวน 34 แห่ง

82.93%

นักเรียน 121 - 300 คน จำนวน 3 แห่ง

7.32%

นักเรียน 301 - 1499 คน จำนวน 3 แห่ง

7.32%

นักเรียน 1500 คน ขึ้นไป จำนวน 1 แห่ง

2.44%
รายละเอียดทั้งหมด
จำนวนโรงเรียนจำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน

อนุบาล-ประถมศึกษา จำนวน 21 แห่ง

51.22%

อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 12 แห่ง

29.27%

ประถมศึกษา จำนวน 7 แห่ง

17.07%

ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 1 แห่ง

2.44%
ข้อมูลโรงเรียนทั้งหมด