ข้อมูลโรงเรียนในสังกัด อำเภอภูเพียง

17
โรงเรียนในสังกัด
4
โรงเรียนขยายโอกาสฯ
14
โรงเรียนขนาดเล็ก
7
คุณภาพประจำตำบล
ที่ตั้งโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 อำเภอภูเพียง
นักเรียน 0-120 คน นักเรียน 121-300 คน นักเรียน 301-1,499 คน นักเรียน 1,500 คน ขึ้นไป
โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
จำนวนโรงเรียนจำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน
โรงเรียนจำแนกตามจำนวนนักเรียน 7 ขนาด
ขนาดโรงเรียน จำนวนนักเรียน จำนวนโรงเรียน ร้อยละ
ขนาดที่ 1
น้อยกว่า 20 คน
 6
35.29
21 - 40 คน
 2
11.76
41 - 60 คน
 1
5.88
61 - 80 คน
 3
17.65
81 - 100 คน
 2
11.76
101 - 120 คน
 0
0.00
รวม
 14
82.35
ขนาดที่ 2
121 - 200 คน
 3
17.65
ขนาดที่ 3
201 - 300 คน
 0
0.00
ขนาดที่ 4
301 - 499 คน
 0
0.00
ขนาดที่ 5
500 - 1,499 คน
 0
0.00
ขนาดที่ 6
1,500 - 2,499 คน
 0
0.00
ขนาดที่ 7
ตั้งแต่ 2,500 คน ขึ้นไป
 0
0.00
รวมทั้งสิ้น
 17
100.00
โรงเรียนจำแนกตามจำนวนนักเรียน

นักเรียน 120 คน ลงมา จำนวน 14 แห่ง

82.35%

นักเรียน 121 - 300 คน จำนวน 3 แห่ง

17.65%

นักเรียน 301 - 1499 คน จำนวน 0 แห่ง

0.00%

นักเรียน 1500 คน ขึ้นไป จำนวน 0 แห่ง

0.00%
รายละเอียดทั้งหมด
จำนวนโรงเรียนจำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน

อนุบาล-ประถมศึกษา จำนวน 12 แห่ง

70.59%

อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 4 แห่ง

23.53%

ประถมศึกษา จำนวน 1 แห่ง

5.88%

ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 0 แห่ง

0.00%
ข้อมูลโรงเรียนทั้งหมด