41

อำเภอเมืองน่าน

14

อำเภอแม่จริม

8

อำเภอบ้านหลวง

28

อำเภอนาน้อย

55

อำเภอเวียงสา

16

อำเภอนาหมื่น

12

อำเภอสันติสุข

17

อำเภอภูเพียง
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 กลุ่มเมือง 2 จำนวน 5 โรงเรียน [แสดงทั้งหมด]
รหัสโรงเรียน โรงเรียน ตำบล อำเภอ จังหวัด ประเภท นักเรียน
(2563)
ห้องเรียน
(2563)
บุคลากร ผู้บริหาร
55010001 บ้านนาผา กองควาย เมืองน่าน น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
53
8
9
55010002 บ้านน้ำครกใหม่ กองควาย เมืองน่าน น่าน อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
123
11
16
นายอาคม กุลสุรินทร์
55010004 บ้านธงหลวง กองควาย เมืองน่าน น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
20
6
7
นายสมควร น้ำเย็น
55010009 ชุมชนบ้านดู่ใต้ ดู่ใต้ เมืองน่าน น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
62
8
10
นางนัทธมน เรือนแก้ว
55010018 ราชานุบาล ในเวียง เมืองน่าน น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
1,512
43
91
นางมนตรา ฟักมงคล