41

อำเภอเมืองน่าน

14

อำเภอแม่จริม

8

อำเภอบ้านหลวง

28

อำเภอนาน้อย

55

อำเภอเวียงสา

16

อำเภอนาหมื่น

12

อำเภอสันติสุข

17

อำเภอภูเพียง
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 กลุ่มเมือง 3 จำนวน 12 โรงเรียน [แสดงทั้งหมด]
รหัสโรงเรียน โรงเรียน ตำบล อำเภอ จังหวัด ประเภท นักเรียน
(2563)
ห้องเรียน
(2563)
บุคลากร ผู้บริหาร
55010011 บ้านถืมตอง ถืมตอง เมืองน่าน น่าน อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
110
11
20
นายเจน ดีสีใส
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ในเวียง เมืองน่าน น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
1,781
49
90
นางวรวรรณ แสงศิริโรจน์
55010037 บ้านน้ำโค้ง สะเนียน เมืองน่าน น่าน อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
309
11
21
นายธรรมศาสตร์ หมื่นแก้ว
55010039 บ้านสะเนียน สะเนียน เมืองน่าน น่าน ประถมศึกษา
0
0
0
55010040 บ้านสองแคว สะเนียน เมืองน่าน น่าน อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
398
12
26
นางสาวจารุวรรณ นาตัน
55010041 บ้านปางเป๋ย สะเนียน เมืองน่าน น่าน อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
354
11
24
นายวิชาญ ปวนสุรินทร์
55010042 บ้านกาใส สะเนียน เมืองน่าน น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
30
8
5
นายสิบเอกพงศ์สิน รัตนศิลา
55010043 บ้านวังตาว สะเนียน เมืองน่าน น่าน ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
42
9
11
นางศิริวรรณ เจนกิจเกษมวงศ์
55010044 บ้านห้วยปุก สะเนียน เมืองน่าน น่าน ประถมศึกษา
13
5
2
55010045 บ้านห้วยเฮือ สะเนียน เมืองน่าน น่าน ประถมศึกษา
30
5
5
นายธีระพงษ์ แสงเพชร
55010046 บ้านห้วยเฮือสาขาห้วยระพี สะเนียน เมืองน่าน น่าน ประถมศึกษา
0
0
0
55010047 บ้านห้วยละเบ้ายา สะเนียน เมืองน่าน น่าน อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
141
11
20
นายธงชัย พุฒนา