41

อำเภอเมืองน่าน

14

อำเภอแม่จริม

8

อำเภอบ้านหลวง

28

อำเภอนาน้อย

55

อำเภอเวียงสา

16

อำเภอนาหมื่น

12

อำเภอสันติสุข

17

อำเภอภูเพียง
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 กลุ่มเมือง 4 จำนวน 14 โรงเรียน [แสดงทั้งหมด]
รหัสโรงเรียน โรงเรียน ตำบล อำเภอ จังหวัด ประเภท นักเรียน
(2562)
ห้องเรียน
(2562)
บุคลากร ผู้บริหาร
55010013 บ้านซาวหลวง สวก เมืองน่าน น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
109
8
10
นายธงชัย ช่อฟ้า
55010014 บ้านนวราษฎร์ นาซาว เมืองน่าน น่าน อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
57
9
9
นายณรงค์ศักดิ์ เชื้อหมอ
55010015 บ้านนาซาว นาซาว เมืองน่าน น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
22
6
3
นายสถิตย์ ดีสีใส
55010016 ดอนสะไมย์วิทยา นาซาว เมืองน่าน น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
40
8
5
55010028 บ้านศรีนาป่าน เรือง เมืองน่าน น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
0
0
0
55010029 บ้านห้วยมอญ เรือง เมืองน่าน น่าน อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
85
11
13
ว่าที่ร้อยตรีสิทธิเดช ดีสีใส
55010030 บ้านเรือง เรือง เมืองน่าน น่าน อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
50
8
11
นางรวีวรรณ ทิศานุรักษ์
55010031 บ้านดอนเฟือง เรือง เมืองน่าน น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
53
8
6
นายอภิสิทธิ์ สอนทะ
55010032 บ้านม่วงเจริญราษฎร์ สวก เมืองน่าน น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
15
6
7
55010033 บ้านบ่อสวก สวก เมืองน่าน น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
0
0
0
55010034 บ้านป่าคา สวก เมืองน่าน น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
7
4
2
55010035 บ้านต้าม สวก เมืองน่าน น่าน ประถมศึกษา
67
8
9
นายอภินันท์ บุญเกื้อ
55010036 บ้านเชียงยืน สวก เมืองน่าน น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
52
8
5
นายวันชัย โชติธนโยธิน
55010038 บ้านห้วยมอญสาขาใหม่ในฝัน สะเนียน เมืองน่าน น่าน ประถมศึกษา
22
6
2