41

อำเภอเมืองน่าน

14

อำเภอแม่จริม

8

อำเภอบ้านหลวง

28

อำเภอนาน้อย

55

อำเภอเวียงสา

16

อำเภอนาหมื่น

12

อำเภอสันติสุข

17

อำเภอภูเพียง
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 กลุ่มบ้านหลวง จำนวน 8 โรงเรียน [แสดงทั้งหมด]
รหัสโรงเรียน โรงเรียน ตำบล อำเภอ จังหวัด ประเภท นักเรียน
(2562)
ห้องเรียน
(2562)
บุคลากร ผู้บริหาร
55010071 บ้านพี้ใต้ บ้านพี้ บ้านหลวง น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
101
8
12
นายแดนกมล กาโน
55010072 บ้านพี้เหนือ บ้านพี้ บ้านหลวง น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
24
4
4
55010073 บ้านเป้า บ้านฟ้า บ้านหลวง น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
107
8
13
นางสาวเจษฎาภรณ์ สอนทะ
55010076 บ้านฟ้า บ้านฟ้า บ้านหลวง น่าน อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
124
11
17
นายณิศชกฤต ฟุ่มเฟือย
55010077 บ้านวังยาว ป่าคาหลวง บ้านหลวง น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
210
8
18
นายศุภชัย ชุ่มใจ
55010078 รัฐราษฎร์นุเคราะห์ สวด บ้านหลวง น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
0
0
0
55010079 บ้านดอนหล่ายทุ่ง สวด บ้านหลวง น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
88
9
13
นางสาวจิราวรรณ เทพสุคนธ์
55010080 ชุมชนบ้านหลวง สวด บ้านหลวง น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
147
9
17
นายประวิทย์ อนุรักษ์