41

อำเภอเมืองน่าน

14

อำเภอแม่จริม

8

อำเภอบ้านหลวง

28

อำเภอนาน้อย

52

อำเภอเวียงสา

16

อำเภอนาหมื่น

11

อำเภอสันติสุข

15

อำเภอภูเพียง
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 กลุ่มนาน้อย 2 จำนวน 9 โรงเรียน [แสดงทั้งหมด]
รหัสโรงเรียน โรงเรียน ตำบล อำเภอ จังหวัด ประเภท นักเรียน
(2563)
ห้องเรียน
(2563)
บุคลากร ผู้บริหาร
55010093 ชุมชนบ้านอ้อย บัวใหญ่ นาน้อย น่าน อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
218
11
23
นายนิเวศน์ ศรีอ่อน
55010094 บ้านนาไค้ บัวใหญ่ นาน้อย น่าน อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
122
11
19
นายฐิติ เชียงรินทร์
55010095 บ้านทัพม่าน บัวใหญ่ นาน้อย น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
20
6
3
55010108 บ้านสันทะ สันทะ นาน้อย น่าน อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
135
11
18
นายอดุลย์ โรงคำ
55010109 บ้านเชตวัน สันทะ นาน้อย น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
64
7
10
นายวราวุธ จรัสธิอวน
55010110 บ้านห้วยส้ม สันทะ นาน้อย น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
50
9
10
นายมังกร อุบลเลิศ
55010111 บ้านห้วยจอย สันทะ นาน้อย น่าน ประถมศึกษา
0
0
1
55010112 บ้านส้าน สันทะ นาน้อย น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
25
8
8
55010113 ประกิตเวชศักดิ์ สันทะ นาน้อย น่าน อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
423
15
29
ว่าที่ร.ตเกียรติศักดิ์ วงค์รักไทย