41

อำเภอเมืองน่าน

14

อำเภอแม่จริม

8

อำเภอบ้านหลวง

28

อำเภอนาน้อย

55

อำเภอเวียงสา

16

อำเภอนาหมื่น

12

อำเภอสันติสุข

17

อำเภอภูเพียง
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 กลุ่มนาน้อย 2 จำนวน 10 โรงเรียน [แสดงทั้งหมด]
รหัสโรงเรียน โรงเรียน ตำบล อำเภอ จังหวัด ประเภท นักเรียน
(2562)
ห้องเรียน
(2562)
บุคลากร ผู้บริหาร
55010093 ชุมชนบ้านอ้อย บัวใหญ่ นาน้อย น่าน อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
228
11
22
นายนิเวศน์ ศรีอ่อน
55010094 บ้านนาไค้ บัวใหญ่ นาน้อย น่าน อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
113
11
16
นายฐิติ เชียงรินทร์
55010095 บ้านทัพม่าน บัวใหญ่ นาน้อย น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
18
5
7
55010108 บ้านสันทะ สันทะ นาน้อย น่าน อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
149
11
20
นายอดุลย์ โรงคำ
55010109 บ้านเชตวัน สันทะ นาน้อย น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
65
7
10
นายวราวุธ จรัสธิอวน
55010110 บ้านห้วยส้ม สันทะ นาน้อย น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
48
9
8
นายมังกร อุบลเลิศ
55010111 บ้านห้วยจอย สันทะ นาน้อย น่าน ประถมศึกษา
0
0
1
55010112 บ้านส้าน สันทะ นาน้อย น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
31
8
5
55010113 ประกิตเวชศักดิ์ สันทะ นาน้อย น่าน อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
419
15
30
ว่าที่ร.ตเกียรติศักดิ์ วงค์รักไทย
55010184 บ้านปิงใน ปิงหลวง นาหมื่น น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
53
9
7
นายอลังการ กุลหนาน