41

อำเภอเมืองน่าน

14

อำเภอแม่จริม

8

อำเภอบ้านหลวง

28

อำเภอนาน้อย

55

อำเภอเวียงสา

16

อำเภอนาหมื่น

12

อำเภอสันติสุข

17

อำเภอภูเพียง
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 กลุ่มนาน้อย 3 จำนวน 9 โรงเรียน [แสดงทั้งหมด]
รหัสโรงเรียน โรงเรียน ตำบล อำเภอ จังหวัด ประเภท นักเรียน
(2562)
ห้องเรียน
(2562)
บุคลากร ผู้บริหาร
55010084 บ้านห้วยเลา เชียงของ นาน้อย น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
16
8
5
นายพิเชษฐ์ ปัญญาอุด
55010089 บ้านพืชเจริญ น้ำตก นาน้อย น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
40
8
6
55010090 บ้านน้ำพุ น้ำตก นาน้อย น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
33
7
5
55010092 บ้านเปา น้ำตก นาน้อย น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
186
11
21
นายภานุมาศ ปาฟอง
55010096 บ้านใหม่ ศรีษะเกษ นาน้อย น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
140
8
11
นายกิจชัย ศรีประเสริฐ
55010097 บ้านหัวเมือง ศรีษะเกษ นาน้อย น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
82
8
10
นายมารุต กำธรกูล
55010099 บ้านน้ำหก ศรีษะเกษ นาน้อย น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
9
5
2
55010100 บ้านหนองบัว ศรีษะเกษ นาน้อย น่าน ประถมศึกษา
74
8
10
นายสมัคร บัวอาจ
55010101 บ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125 ศรีษะเกษ นาน้อย น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
62
8
10
นายพัฒนชัย มาธิ