41

อำเภอเมืองน่าน

14

อำเภอแม่จริม

8

อำเภอบ้านหลวง

28

อำเภอนาน้อย

52

อำเภอเวียงสา

16

อำเภอนาหมื่น

11

อำเภอสันติสุข

15

อำเภอภูเพียง
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 กลุ่มนาน้อย 3 จำนวน 9 โรงเรียน [แสดงทั้งหมด]
รหัสโรงเรียน โรงเรียน ตำบล อำเภอ จังหวัด ประเภท นักเรียน
(2563)
ห้องเรียน
(2563)
บุคลากร ผู้บริหาร
55010084 บ้านห้วยเลา เชียงของ นาน้อย น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
16
8
5
นายพิเชษฐ์ ปัญญาอุด
55010089 บ้านพืชเจริญ น้ำตก นาน้อย น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
39
8
6
55010090 บ้านน้ำพุ น้ำตก นาน้อย น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
36
8
6
55010092 บ้านเปา น้ำตก นาน้อย น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
184
11
21
นายภานุมาศ ปาฟอง
55010096 บ้านใหม่ ศรีษะเกษ นาน้อย น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
132
8
10
นายกิจชัย ศรีประเสริฐ
55010097 บ้านหัวเมือง ศรีษะเกษ นาน้อย น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
85
8
10
นายมารุต กำธรกูล
55010099 บ้านน้ำหก ศรีษะเกษ นาน้อย น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
3
2
2
55010100 บ้านหนองบัว ศรีษะเกษ นาน้อย น่าน ประถมศึกษา
81
8
10
นายสมัคร บัวอาจ
55010101 บ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125 ศรีษะเกษ นาน้อย น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
60
8
10
นายพัฒนชัย มาธิ