41

อำเภอเมืองน่าน

14

อำเภอแม่จริม

8

อำเภอบ้านหลวง

28

อำเภอนาน้อย

55

อำเภอเวียงสา

16

อำเภอนาหมื่น

12

อำเภอสันติสุข

17

อำเภอภูเพียง
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 กลุ่มเวียงสา 1 จำนวน 9 โรงเรียน [แสดงทั้งหมด]
รหัสโรงเรียน โรงเรียน ตำบล อำเภอ จังหวัด ประเภท นักเรียน
(2562)
ห้องเรียน
(2562)
บุคลากร ผู้บริหาร
55010114 ศรีเวียงสาวิทยาคาร กลางเวียง เวียงสา น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
609
17
41
นายวุฒิศักดิ์ เตชะบุญ
55010115 ไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น) กลางเวียง เวียงสา น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
91
9
9
นายจำนงค์ สมมา
55010116 บ้านดอนไชย กลางเวียง เวียงสา น่าน ประถมศึกษา
0
0
2
55010119 บ้านขึ่งงามมงคล ขึ่ง เวียงสา น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
213
8
13
นายสุทัศน์ ปันสอน
55010144 บ้านหัวนา แม่ขะนิง เวียงสา น่าน ประถมศึกษา
19
5
5
55010146 บ้านวัวแดง แม่สา เวียงสา น่าน ประถมศึกษา
4
2
2
55010158 บ้านสาลีก ส้าน เวียงสา น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
52
7
9
นางกัลยู วิศววงศ์พันธ์
55010159 ชุมชนบ้านใหม่ ส้าน เวียงสา น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
157
8
18
ว่าที่ ร.ต.โชติ ขันหลวง
55010174 บ้านปงสนุก ปงสนุก เวียงสา น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
97
10
11
ว่าที่ร.ต.วิรัช นามพญา