41

อำเภอเมืองน่าน

14

อำเภอแม่จริม

8

อำเภอบ้านหลวง

28

อำเภอนาน้อย

52

อำเภอเวียงสา

16

อำเภอนาหมื่น

11

อำเภอสันติสุข

15

อำเภอภูเพียง
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 กลุ่มเวียงสา 1 จำนวน 9 โรงเรียน [แสดงทั้งหมด]
รหัสโรงเรียน โรงเรียน ตำบล อำเภอ จังหวัด ประเภท นักเรียน
(2563)
ห้องเรียน
(2563)
บุคลากร ผู้บริหาร
55010114 ศรีเวียงสาวิทยาคาร กลางเวียง เวียงสา น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
599
17
38
นายวุฒิศักดิ์ เตชะบุญ
55010115 ไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น) กลางเวียง เวียงสา น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
66
8
9
นายจำนงค์ สมมา
55010116 บ้านดอนไชย กลางเวียง เวียงสา น่าน ประถมศึกษา
0
0
0
55010119 บ้านขึ่งงามมงคล ขึ่ง เวียงสา น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
209
8
13
นายสุทัศน์ ปันสอน
55010144 บ้านหัวนา แม่ขะนิง เวียงสา น่าน ประถมศึกษา
21
5
3
55010146 บ้านวัวแดง แม่สา เวียงสา น่าน ประถมศึกษา
7
2
1
55010158 บ้านสาลีก ส้าน เวียงสา น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
54
8
9
นางกัลยู วิศววงศ์พันธ์
55010159 ชุมชนบ้านใหม่ ส้าน เวียงสา น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
140
8
16
ว่าที่ ร.ต.โชติ ขันหลวง
55010174 บ้านปงสนุก ปงสนุก เวียงสา น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
85
9
10
ว่าที่ร.ต.วิรัช นามพญา