41

อำเภอเมืองน่าน

14

อำเภอแม่จริม

8

อำเภอบ้านหลวง

28

อำเภอนาน้อย

52

อำเภอเวียงสา

16

อำเภอนาหมื่น

11

อำเภอสันติสุข

15

อำเภอภูเพียง
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 กลุ่มเวียงสา 2 จำนวน 17 โรงเรียน [แสดงทั้งหมด]
รหัสโรงเรียน โรงเรียน ตำบล อำเภอ จังหวัด ประเภท นักเรียน
(2563)
ห้องเรียน
(2563)
บุคลากร ผู้บริหาร
55010147 บ้านสาคร แม่สาคร เวียงสา น่าน ประถมศึกษา
26
6
2
55010148 บ้านท่ามงคล แม่สาคร เวียงสา น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
130
11
18
นายนิรันดร์ ยอดคำ
55010149 บ้านจะเข้ภูหอม แม่สาคร เวียงสา น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
75
7
9
นายถวัลย์ แก้วด้วง
55010150 บ้านไพรอุดม แม่สาคร เวียงสา น่าน ประถมศึกษา
8
3
3
55010151 บ้านฮากฮาน ยาบหัวนา เวียงสา น่าน ประถมศึกษา
49
6
9
นางสาวปรียานุช วงษ์แก้ว
55010152 บ้านบ่อหอย ยาบหัวนา เวียงสา น่าน อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
272
11
19
นางสาวลำดวน ปวงไชยา
55010153 บ้านสะเลียม ยาบหัวนา เวียงสา น่าน ประถมศึกษา
39
6
5
นายสุรัติ ปัญญารัตนวงศ์
55010154 บ้านห้วยหลอด ยาบหัวนา เวียงสา น่าน ประถมศึกษา
28
6
5
55010155 บ้านป่าหุ่ง ยาบหัวนา เวียงสา น่าน ประถมศึกษา
30
6
5
นางสาวขวัญฤทัย สายวงค์
55010156 บ้านนาก้า ยาบหัวนา เวียงสา น่าน ประถมศึกษา
21
5
6
นางสมร สุทธหลวง
55010167 บ้านชมพู อ่ายนาไลย เวียงสา น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
61
8
10
นางอัจฉรา สีโสภา
55010168 บ้านม่วงเนิ้ง อ่ายนาไลย เวียงสา น่าน ประถมศึกษา
34
7
3
55010169 บ้านฝั่งหมิ่น อ่ายนาไลย เวียงสา น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
24
8
4
นายไพรวัน มีเงิน
55010170 บ้านห้วยน้ำอุ่น อ่ายนาไลย เวียงสา น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
70
8
10
ว่าที่ร้อยตรีพงษกร อินทราพงษ์
55010171 บ้านพะเยา อ่ายนาไลย เวียงสา น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
13
6
2
55010172 บ้านอ่ายนาผา อ่ายนาไลย เวียงสา น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
20
7
3
นายบัณฑิต ม่วงพัฒนา
55010173 บ้านนาไลย อ่ายนาไลย เวียงสา น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
27
7
7
นายเทวรรณ สีโสภา