41

อำเภอเมืองน่าน

14

อำเภอแม่จริม

8

อำเภอบ้านหลวง

28

อำเภอนาน้อย

52

อำเภอเวียงสา

16

อำเภอนาหมื่น

11

อำเภอสันติสุข

15

อำเภอภูเพียง
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 กลุ่มเวียงสา 3 จำนวน 17 โรงเรียน [แสดงทั้งหมด]
รหัสโรงเรียน โรงเรียน ตำบล อำเภอ จังหวัด ประเภท นักเรียน
(2563)
ห้องเรียน
(2563)
บุคลากร ผู้บริหาร
55010121 บ้านหลับมืนพรวน จอมจันทร์ เวียงสา น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
61
8
9
นางกวิสรา ศรีมูล
55010122 จอมจันทร์วิทยาคาร จอมจันทร์ เวียงสา น่าน อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
158
11
17
นายดามพ์ กันแก้ว
55010123 บ้านปางสา จอมจันทร์ เวียงสา น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
35
9
6
55010124 บ้านนาเคียน จอมจันทร์ เวียงสา น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
18
6
6
นางสาวยุวเรศ วุธนู
55010125 บ้านครกคำ ตาลชุม เวียงสา น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
63
8
9
ว่าที่ร้อยตรีสิทธิพงษ์ ไชยวุฒิ
55010126 บ้านนากอก ตาลชุม เวียงสา น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
8
5
2
55010127 บ้านป่าสัก ตาลชุม เวียงสา น่าน ประถมศึกษา
3
3
0
55010128 ตาลชุมศึกษาลัย ตาลชุม เวียงสา น่าน ประถมศึกษา
0
0
0
55010129 ทุ่งศรีทอง ทุ่งศรีทอง เวียงสา น่าน ประถมศึกษา
59
6
8
นางสาวนริณี กันคำ
55010130 ศรีนาชื่น ทุ่งศรีทอง เวียงสา น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
21
7
6
นายบรม ทองสุข
55010131 บ้านนาเหลืองไชยราม นาเหลือง เวียงสา น่าน ประถมศึกษา
61
6
8
ว่าที่ ร้อยโทไพรัช รัตนวรากร
55010132 ริมฝั่งน่านวิทยา นาเหลือง เวียงสา น่าน ประถมศึกษา
14
4
8
นายวิชัย ชัยมณี
55010133 บ้านนาเหลืองใน นาเหลือง เวียงสา น่าน ประถมศึกษา
14
4
1
55010134 ชุมชนบ้านน้ำปั้ว น้ำปั้ว เวียงสา น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
85
8
9
นางสาววจี มูลหงษ์
55010140 บ้านแม่ขะนิง แม่ขะนิง เวียงสา น่าน ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
132
9
18
นายวสันต์ สอนแก้ว
55010141 ภูเค็งพัฒนา แม่ขะนิง เวียงสา น่าน อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
94
9
14
นายคำนวณ มาเมือง
55010143 ไตรธารวิทยา แม่ขะนิง เวียงสา น่าน ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
59
9
11
นางสาวสุนทรีย์ พรมตา