41

อำเภอเมืองน่าน

14

อำเภอแม่จริม

8

อำเภอบ้านหลวง

28

อำเภอนาน้อย

55

อำเภอเวียงสา

16

อำเภอนาหมื่น

12

อำเภอสันติสุข

17

อำเภอภูเพียง
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 กลุ่มเวียงสา 3 จำนวน 20 โรงเรียน [แสดงทั้งหมด]
รหัสโรงเรียน โรงเรียน ตำบล อำเภอ จังหวัด ประเภท นักเรียน
(2562)
ห้องเรียน
(2562)
บุคลากร ผู้บริหาร
55010121 บ้านหลับมืนพรวน จอมจันทร์ เวียงสา น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
61
8
8
นางกวิสรา ศรีมูล
55010122 จอมจันทร์ เวียงสา น่าน อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
164
11
0
55010123 บ้านปางสา จอมจันทร์ เวียงสา น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
32
9
6
55010124 บ้านนาเคียน จอมจันทร์ เวียงสา น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
19
6
7
นางสาวยุวเรศ วุธนู
55010125 บ้านครกคำ ตาลชุม เวียงสา น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
63
8
9
ว่าที่ร้อยตรีสิทธิพงษ์ ไชยวุฒิ
55010126 บ้านนากอก ตาลชุม เวียงสา น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
16
6
5
55010127 บ้านป่าสัก ตาลชุม เวียงสา น่าน ประถมศึกษา
3
1
3
55010128 ตาลชุมศึกษาลัย ตาลชุม เวียงสา น่าน ประถมศึกษา
2
1
2
55010129 ทุ่งศรีทอง ทุ่งศรีทอง เวียงสา น่าน ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
70
6
10
นางสาวนริณี กันคำ
55010130 ศรีนาชื่น ทุ่งศรีทอง เวียงสา น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
22
7
5
นายบรม ทองสุข
55010131 บ้านนาเหลืองไชยราม นาเหลือง เวียงสา น่าน ประถมศึกษา
61
6
6
ว่าที่ ร้อยโทไพรัช รัตนวรากร
55010132 ริมฝั่งน่านวิทยา นาเหลือง เวียงสา น่าน ประถมศึกษา
29
5
8
นายวิชัย ชัยมณี
55010133 บ้านนาเหลืองใน นาเหลือง เวียงสา น่าน ประถมศึกษา
12
5
2
55010134 ชุมชนบ้านน้ำปั้ว น้ำปั้ว เวียงสา น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
90
8
8
นางสาววจี มูลหงษ์
55010135 บ้านห้วยแก้วมิตรภาพที่ 51 น้ำปั้ว เวียงสา น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
0
0
0
55010136 บ้านวังม่วง น้ำปั้ว เวียงสา น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
0
0
0
55010140 บ้านแม่ขะนิง แม่ขะนิง เวียงสา น่าน ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
139
9
18
นายวสันต์ สอนแก้ว
55010141 ภูเค็งพัฒนา แม่ขะนิง เวียงสา น่าน อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
94
10
14
นายคำนวณ มาเมือง
55010142 ไตรธารวิทยาสาขาห้วยไฟ แม่ขะนิง เวียงสา น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
0
0
0
55010143 ไตรธารวิทยา แม่ขะนิง เวียงสา น่าน ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
59
9
13
นางสาวสุนทรีย์ พรมตา