41

อำเภอเมืองน่าน

14

อำเภอแม่จริม

8

อำเภอบ้านหลวง

28

อำเภอนาน้อย

55

อำเภอเวียงสา

16

อำเภอนาหมื่น

12

อำเภอสันติสุข

17

อำเภอภูเพียง
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 กลุ่มเวียงสา 4 จำนวน 9 โรงเรียน [แสดงทั้งหมด]
รหัสโรงเรียน โรงเรียน ตำบล อำเภอ จังหวัด ประเภท นักเรียน
(2563)
ห้องเรียน
(2563)
บุคลากร ผู้บริหาร
55010120 บ้านท่าลี่ ขึ่ง เวียงสา น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
7
3
3
นายประเสริฐ มะโนชัย
55010137 บ้านสาลี่ น้ำมวบ เวียงสา น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
55
7
9
นายเทวินทร์ ศรีบุญเรือง
55010138 บ้านน้ำมวบ น้ำมวบ เวียงสา น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
218
8
16
นายนิติพันธ์ ปางน้อย
55010160 หาดทรายทองวิทยาคาร ส้านนาหนองใหม่ เวียงสา น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
56
8
8
นายธวัชชัย ชนะพิศ
55010161 บ้านส้านนาหนองใหม่ ส้านนาหนองใหม่ เวียงสา น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
46
8
9
นายพยุง กองขัน
55010162 วัดท่าข้าม(สิริพรหมคุณ วิรุฬห์ศีลาจาร อุปถัมภ์ ไหล่น่าน เวียงสา น่าน ประถมศึกษา
21
6
2
55010163 บ้านนาสา ไหล่น่าน เวียงสา น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
2
1
2
55010164 บ้านไหล่น่าน ไหล่น่าน เวียงสา น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
59
9
7
นายทวนศิษฏ์ น้อยราช
55010166 ริมฝั่งว้าวิทยา ไหล่น่าน เวียงสา น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
39
9
10
นายวรเชษฐ วงศ์กันตา