41

อำเภอเมืองน่าน

14

อำเภอแม่จริม

8

อำเภอบ้านหลวง

28

อำเภอนาน้อย

55

อำเภอเวียงสา

16

อำเภอนาหมื่น

12

อำเภอสันติสุข

17

อำเภอภูเพียง
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 กลุ่มนาหมื่น 1 จำนวน 7 โรงเรียน [แสดงทั้งหมด]
รหัสโรงเรียน โรงเรียน ตำบล อำเภอ จังหวัด ประเภท นักเรียน
(2563)
ห้องเรียน
(2563)
บุคลากร ผู้บริหาร
55010175 ชุมชนบ้านนาทะนุง นาทะนุง นาหมื่น น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
143
8
18
นายวิโรจน์ ใหม่เทวินทร์
55010176 บ้านค้างอ้อย นาทะนุง นาหมื่น น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
92
8
12
นายศรัณย์ พงษ์รัตนานุกูล
55010177 บ้านน้ำเลา นาทะนุง นาหมื่น น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
45
8
9
นายจักรภาณุ วีระวงค์
55010178 บ้านห้วยนาย นาทะนุง นาหมื่น น่าน ประถมศึกษา
25
6
7
นายจีระพงษ์ คำแสน
55010180 บ้านคำเรือง บ่อแก้ว นาหมื่น น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
47
8
7
นายณัฐศิษย์ สารเถื่อนแก้ว
55010182 ชุมชนบ้านบ่อแก้ว บ่อแก้ว นาหมื่น น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
147
8
16
นายกฤตภาส นาทองเดช
55010183 บ้านนายาง บ่อแก้ว นาหมื่น น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
103
8
13
นายวีระพงษ์ หาญณรงค์