41

อำเภอเมืองน่าน

14

อำเภอแม่จริม

8

อำเภอบ้านหลวง

28

อำเภอนาน้อย

55

อำเภอเวียงสา

16

อำเภอนาหมื่น

12

อำเภอสันติสุข

17

อำเภอภูเพียง
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 กลุ่มนาหมื่น 2 จำนวน 9 โรงเรียน [แสดงทั้งหมด]
รหัสโรงเรียน โรงเรียน ตำบล อำเภอ จังหวัด ประเภท นักเรียน
(2563)
ห้องเรียน
(2563)
บุคลากร ผู้บริหาร
55010181 บ้านนาบอน บ่อแก้ว นาหมื่น น่าน ประถมศึกษา
0
0
1
55010184 บ้านปิงใน ปิงหลวง นาหมื่น น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
48
9
7
นายภาคภูมิ มหายศนันท์
55010185 บ้านปิงหลวง ปิงหลวง นาหมื่น น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
100
8
10
นายสงบ จินะแปง
55010186 บ้านน้ำแพะ ปิงหลวง นาหมื่น น่าน ประถมศึกษา
28
6
5
55010187 บ้านน้ำลี ปิงหลวง นาหมื่น น่าน ประถมศึกษา
14
6
6
นายพุฒิพงศ์ ศรีคำ
55010188 บ้านน้ำเคิม ปิงหลวง นาหมื่น น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
16
6
5
นายพงษ์สิริ สารเถื่อนแก้ว
55010189 บ้านนาคา เมืองลี นาหมื่น น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
56
8
9
นายวิทยา ใจแก้ว
55010190 อนุบาลเมืองลี เมืองลี นาหมื่น น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
41
8
6
55010191 บ้านน้ำอูน เมืองลี นาหมื่น น่าน ประถมศึกษา
17
5
4