41

อำเภอเมืองน่าน

14

อำเภอแม่จริม

8

อำเภอบ้านหลวง

28

อำเภอนาน้อย

55

อำเภอเวียงสา

16

อำเภอนาหมื่น

12

อำเภอสันติสุข

17

อำเภอภูเพียง
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 กลุ่มภูเพียง 2 จำนวน 7 โรงเรียน [แสดงทั้งหมด]
รหัสโรงเรียน โรงเรียน ตำบล อำเภอ จังหวัด ประเภท นักเรียน
(2562)
ห้องเรียน
(2562)
บุคลากร ผู้บริหาร
55010206 บ้านหัวนา ท่าน้าว ภูเพียง น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
5
5
2
55010207 บ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107 ท่าน้าว ภูเพียง น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
114
9
14
นายเบญจพล ติ๊บขัน
55010208 บ้านม่วงใหม่ นาปัง ภูเพียง น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
87
8
13
ว่าที่ร้อยตรีกมล เชียงลา
55010209 บ้านน้ำลัดสบแก่น นาปัง ภูเพียง น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
24
8
3
นายอัครพงษ์ ยินดี
55010211 บ้านน้ำเกี๋ยน น้ำเกี๋ยน ภูเพียง น่าน อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
130
11
20
นายกุลเชษฐ์ แก้ววี
55010213 บ้านน้ำแก่นกลาง น้ำแก่น ภูเพียง น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
8
6
2
นายธวัชชัย แต้กุล
55010214 บ้านน้ำแก่นเหนือ น้ำแก่น ภูเพียง น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
65
8
12
นายธวัช ธรรมศิลป์