41

อำเภอเมืองน่าน

14

อำเภอแม่จริม

8

อำเภอบ้านหลวง

28

อำเภอนาน้อย

52

อำเภอเวียงสา

16

อำเภอนาหมื่น

11

อำเภอสันติสุข

15

อำเภอภูเพียง
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 กลุ่มภูเพียง 2 จำนวน 7 โรงเรียน [แสดงทั้งหมด]
รหัสโรงเรียน โรงเรียน ตำบล อำเภอ จังหวัด ประเภท นักเรียน
(2563)
ห้องเรียน
(2563)
บุคลากร ผู้บริหาร
55010206 บ้านหัวนา ท่าน้าว ภูเพียง น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
0
0
1
55010207 บ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107 ท่าน้าว ภูเพียง น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
125
9
16
นายเบญจพล ติ๊บขัน
55010208 บ้านม่วงใหม่ นาปัง ภูเพียง น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
92
8
10
ว่าที่ร้อยตรีกมล เชียงลา
55010209 บ้านน้ำลัดสบแก่น นาปัง ภูเพียง น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
21
7
4
นายอัครพงษ์ ยินดี
55010211 บ้านน้ำเกี๋ยน น้ำเกี๋ยน ภูเพียง น่าน อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
138
11
20
ว่าที่ร้อยตรีสิทธิเดช ดีสีใส
55010213 บ้านน้ำแก่นกลาง น้ำแก่น ภูเพียง น่าน ประถมศึกษา
7
5
1
55010214 บ้านน้ำแก่นเหนือ น้ำแก่น ภูเพียง น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
73
8
9
นายธวัช ธรรมศิลป์