41

อำเภอเมืองน่าน

14

อำเภอแม่จริม

8

อำเภอบ้านหลวง

28

อำเภอนาน้อย

55

อำเภอเวียงสา

16

อำเภอนาหมื่น

12

อำเภอสันติสุข

17

อำเภอภูเพียง
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 อำเภอภูเพียง จำนวน 17 โรงเรียน [แสดงทั้งหมด]
รหัสโรงเรียน โรงเรียน ตำบล อำเภอ จังหวัด ประเภท นักเรียน
(2562)
ห้องเรียน
(2562)
บุคลากร ผู้บริหาร
55010206 บ้านหัวนา ท่าน้าว ภูเพียง น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
5
5
2
55010207 บ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107 ท่าน้าว ภูเพียง น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
114
9
14
นายเบญจพล ติ๊บขัน
55010208 บ้านม่วงใหม่ นาปัง ภูเพียง น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
87
8
13
ว่าที่ร้อยตรีกมล เชียงลา
55010209 บ้านน้ำลัดสบแก่น นาปัง ภูเพียง น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
24
8
3
นายอัครพงษ์ ยินดี
55010211 บ้านน้ำเกี๋ยน น้ำเกี๋ยน ภูเพียง น่าน อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
130
11
18
55010213 บ้านน้ำแก่นกลาง น้ำแก่น ภูเพียง น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
8
6
2
นายธวัชชัย แต้กุล
55010214 บ้านน้ำแก่นเหนือ น้ำแก่น ภูเพียง น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
65
8
12
นายธวัช ธรรมศิลป์
55010216 บ้านทุ่งน้อย ฝายแก้ว ภูเพียง น่าน อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
179
11
23
ว่าที่ ร.ต.ยุทธพล ฟักมงคล
55010217 บ้านฝายแก้ว ฝายแก้ว ภูเพียง น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
3
2
2
55010218 บ้านห้วยคำ ฝายแก้ว ภูเพียง น่าน ประถมศึกษา
0
0
0
55010219 บ้านห้วยไฮ ฝายแก้ว ภูเพียง น่าน อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
40
11
8
นางจีรพรรณ สีโน
55010220 บ้านป่าสัก ฝายแก้ว ภูเพียง น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
0
0
0
55010221 บ้านท่าล้อ(ราษฎร์ประดิษฐ์) ฝายแก้ว ภูเพียง น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
10
6
2
55010223 บ้านหัวเวียงเหนือ ฝายแก้ว ภูเพียง น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
35
8
9
นางสาวเฟื่องฟ้า ลัมวุฒิ
55010224 บ้านม่วงตึ๊ด ม่วงตึ๊ด ภูเพียง น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
60
8
8
นายภูวนารถ ทาตาล
55010226 บ้านเมืองจัง เมืองจัง ภูเพียง น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
48
7
9
นายพัฒนา ไชยเลิศ
55010228 บ้านหาดเค็ด เมืองจัง ภูเพียง น่าน อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
87
10
14
นางอำไพพรรณ แสนบูรณะพันธ์