41

อำเภอเมืองน่าน

14

อำเภอแม่จริม

8

อำเภอบ้านหลวง

28

อำเภอนาน้อย

55

อำเภอเวียงสา

16

อำเภอนาหมื่น

12

อำเภอสันติสุข

17

อำเภอภูเพียง
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 โรงเรียนขนาดเล็ก อำเภอเมืองน่าน จำนวน 34 โรงเรียน [แสดงทั้งหมด]
รหัสโรงเรียน โรงเรียน ตำบล อำเภอ จังหวัด ประเภท นักเรียน
(2563)
ห้องเรียน
(2563)
บุคลากร ผู้บริหาร
55010001 บ้านนาผา กองควาย เมืองน่าน น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
53
8
12
55010004 บ้านธงหลวง กองควาย เมืองน่าน น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
20
6
7
นายสมควร น้ำเย็น
55010006 บ้านไชยสถาน ไชยสถาน เมืองน่าน น่าน อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
92
12
15
นายอลังการ กุลหนาน
55010007 บ้านศรีเกิด ไชยสถาน เมืองน่าน น่าน ประถมศึกษา
0
0
0
55010009 ชุมชนบ้านดู่ใต้ ดู่ใต้ เมืองน่าน น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
62
8
10
นางนัทธมน เรือนแก้ว
55010011 บ้านถืมตอง ถืมตอง เมืองน่าน น่าน อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
110
11
19
นายเจน ดีสีใส
55010013 บ้านซาวหลวง สวก เมืองน่าน น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
98
8
10
นายธงชัย ช่อฟ้า
55010014 บ้านนวราษฎร์ นาซาว เมืองน่าน น่าน อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
50
9
9
นายณรงค์ศักดิ์ เชื้อหมอ
55010015 บ้านนาซาว นาซาว เมืองน่าน น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
21
6
3
นายสถิตย์ ดีสีใส
55010016 ดอนสะไมย์วิทยา นาซาว เมืองน่าน น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
44
8
4
55010019 บ้านวังหมอ บ่อ เมืองน่าน น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
23
6
7
นายกฤษฎี บุญศรี
55010020 บ้านสะละภูเวียง บ่อ เมืองน่าน น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
4
2
3
55010022 บ้านสันติภาพ บ่อ เมืองน่าน น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
22
8
4
55010023 บ้านทรายทอง บ่อ เมืองน่าน น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
0
0
0
55010025 บ้านผาขวาง บ่อ เมืองน่าน น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
65
8
11
นายสุพจน์ ภิราญคำ
55010026 บ้านผาตูบ ผาสิงห์ เมืองน่าน น่าน อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
56
10
10
นางสาวเพ็ญจันทร์ จันต๊ะกูล
55010027 บ้านผาสิงห์ ผาสิงห์ เมืองน่าน น่าน อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
36
8
9
55010028 บ้านศรีนาป่าน เรือง เมืองน่าน น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
0
0
0
55010029 บ้านห้วยมอญ เรือง เมืองน่าน น่าน อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
92
11
14
นายแดนกมล กาโน
55010030 บ้านเรือง เรือง เมืองน่าน น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
41
8
10
นางรวีวรรณ ทิศานุรักษ์
55010031 บ้านดอนเฟือง เรือง เมืองน่าน น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
49
8
6
นายอภิสิทธิ์ สอนทะ
55010032 บ้านม่วงเจริญราษฎร์ สวก เมืองน่าน น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
13
6
4
55010033 บ้านบ่อสวก สวก เมืองน่าน น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
0
0
0
55010034 บ้านป่าคา สวก เมืองน่าน น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
3
3
2
55010035 บ้านต้าม สวก เมืองน่าน น่าน ประถมศึกษา
65
8
10
นายอภินันท์ บุญเกื้อ
55010036 บ้านเชียงยืน สวก เมืองน่าน น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
53
8
7
นายวันชัย โชติธนโยธิน
55010038 บ้านห้วยมอญสาขาใหม่ในฝัน สะเนียน เมืองน่าน น่าน ประถมศึกษา
15
6
2
55010039 บ้านสะเนียน สะเนียน เมืองน่าน น่าน ประถมศึกษา
0
0
0
55010042 บ้านกาใส สะเนียน เมืองน่าน น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
30
8
5
นายสิบเอกพงศ์สิน รัตนศิลา
55010043 บ้านวังตาว สะเนียน เมืองน่าน น่าน ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
42
9
12
นางศิริวรรณ เจนกิจเกษมวงศ์
55010044 บ้านห้วยปุก สะเนียน เมืองน่าน น่าน ประถมศึกษา
13
5
2
55010045 บ้านห้วยเฮือ สะเนียน เมืองน่าน น่าน ประถมศึกษา
30
5
4
นายธีระพงษ์ แสงเพชร
55010046 บ้านห้วยเฮือสาขาห้วยระพี สะเนียน เมืองน่าน น่าน ประถมศึกษา
0
0
1
55010047 บ้านห้วยละเบ้ายา สะเนียน เมืองน่าน น่าน อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
141
11
18
นายธงชัย พุฒนา