41

อำเภอเมืองน่าน

14

อำเภอแม่จริม

8

อำเภอบ้านหลวง

28

อำเภอนาน้อย

55

อำเภอเวียงสา

16

อำเภอนาหมื่น

12

อำเภอสันติสุข

17

อำเภอภูเพียง
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 โรงเรียนขนาดเล็ก อำเภอแม่จริม จำนวน 10 โรงเรียน [แสดงทั้งหมด]
รหัสโรงเรียน โรงเรียน ตำบล อำเภอ จังหวัด ประเภท นักเรียน
(2562)
ห้องเรียน
(2562)
บุคลากร ผู้บริหาร
55010048 บ้านน้ำปาย น้ำปาย แม่จริม น่าน ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
66
8
11
นายสมหวัง วงค์แจ่ม
55010049 บ้านป่าสัก น้ำปาย แม่จริม น่าน ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
69
9
10
55010051 บ้านน้ำปูน น้ำพาง แม่จริม น่าน ประถมศึกษา
37
6
5
นางสาวสุพรรณ์ เมฆแสน
55010056 มิตรมวลชน 3 น้ำพาง แม่จริม น่าน ประถมศึกษา
0
0
0
55010059 บ้านตอง แม่จริม แม่จริม น่าน ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
100
9
14
นายวุฒิชัย โลนันท์
55010060 บ้านก้อ แม่จริม แม่จริม น่าน ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
83
8
10
นายชุนหวัฒน์ หงษ์ศิลา
55010061 บ้านแคว้ง หนองแดง แม่จริม น่าน ประถมศึกษา
57
6
8
นายไพโรจน์ กุลวงศ์
55010063 บ้านพรหม หนองแดง แม่จริม น่าน ประถมศึกษา
42
6
8
55010065 บ้านกิ่วน้ำ หนองแดง แม่จริม น่าน ประถมศึกษา
26
6
7
นายกันต์กฤช ไชยโพธิ
55010068 บ้านห้วยบง หมอเมือง แม่จริม น่าน ประถมศึกษา
50
6
11
นายน่านนที คำแปงตัน