41

อำเภอเมืองน่าน

14

อำเภอแม่จริม

8

อำเภอบ้านหลวง

28

อำเภอนาน้อย

55

อำเภอเวียงสา

16

อำเภอนาหมื่น

12

อำเภอสันติสุข

17

อำเภอภูเพียง
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 จำนวน 2 โรงเรียน [แสดงทั้งหมด]
รหัสโรงเรียน โรงเรียน ตำบล อำเภอ จังหวัด ประเภท นักเรียน
(2563)
ห้องเรียน
(2563)
บุคลากร ผู้บริหาร
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ในเวียง เมืองน่าน น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
1,781
49
90
นางวรวรรณ แสงศิริโรจน์
55010018 ราชานุบาล ในเวียง เมืองน่าน น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
1,512
43
91
นางมนตรา ฟักมงคล