41

อำเภอเมืองน่าน

14

อำเภอแม่จริม

8

อำเภอบ้านหลวง

28

อำเภอนาน้อย

55

อำเภอเวียงสา

16

อำเภอนาหมื่น

12

อำเภอสันติสุข

17

อำเภอภูเพียง
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 จำนวน 6 โรงเรียน [แสดงทั้งหมด]
รหัสโรงเรียน โรงเรียน ตำบล อำเภอ จังหวัด ประเภท นักเรียน
(2563)
ห้องเรียน
(2563)
บุคลากร ผู้บริหาร
55010019 บ้านวังหมอ บ่อ เมืองน่าน น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
23
6
7
นายกฤษฎี บุญศรี
55010020 บ้านสะละภูเวียง บ่อ เมืองน่าน น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
4
2
3
55010022 บ้านสันติภาพ บ่อ เมืองน่าน น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
22
8
4
55010023 บ้านทรายทอง บ่อ เมืองน่าน น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
0
0
0
55010024 บ้านน้ำงาว บ่อ เมืองน่าน น่าน อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
129
11
16
นายธีร์ ทินกุล
55010025 บ้านผาขวาง บ่อ เมืองน่าน น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
65
8
11
นายสุพจน์ ภิราญคำ