41

อำเภอเมืองน่าน

14

อำเภอแม่จริม

8

อำเภอบ้านหลวง

28

อำเภอนาน้อย

55

อำเภอเวียงสา

16

อำเภอนาหมื่น

12

อำเภอสันติสุข

17

อำเภอภูเพียง
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 จำนวน 6 โรงเรียน [แสดงทั้งหมด]
รหัสโรงเรียน โรงเรียน ตำบล อำเภอ จังหวัด ประเภท นักเรียน
(2563)
ห้องเรียน
(2563)
บุคลากร ผู้บริหาร
55010013 บ้านซาวหลวง สวก เมืองน่าน น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
98
8
10
นายธงชัย ช่อฟ้า
55010032 บ้านม่วงเจริญราษฎร์ สวก เมืองน่าน น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
13
6
4
55010033 บ้านบ่อสวก สวก เมืองน่าน น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
0
0
0
55010034 บ้านป่าคา สวก เมืองน่าน น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
3
3
2
55010035 บ้านต้าม สวก เมืองน่าน น่าน ประถมศึกษา
65
8
10
นายอภินันท์ บุญเกื้อ
55010036 บ้านเชียงยืน สวก เมืองน่าน น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
53
8
7
นายวันชัย โชติธนโยธิน