41

อำเภอเมืองน่าน

14

อำเภอแม่จริม

8

อำเภอบ้านหลวง

28

อำเภอนาน้อย

55

อำเภอเวียงสา

16

อำเภอนาหมื่น

12

อำเภอสันติสุข

17

อำเภอภูเพียง
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 จำนวน 4 โรงเรียน [แสดงทั้งหมด]
รหัสโรงเรียน โรงเรียน ตำบล อำเภอ จังหวัด ประเภท นักเรียน
(2562)
ห้องเรียน
(2562)
บุคลากร ผู้บริหาร
55010061 บ้านแคว้ง หนองแดง แม่จริม น่าน ประถมศึกษา
57
6
8
นายไพโรจน์ กุลวงศ์
55010063 บ้านพรหม หนองแดง แม่จริม น่าน ประถมศึกษา
42
6
8
55010064 ชุมชนบ้านนาคา หนองแดง แม่จริม น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
204
8
13
นายสถิตพงษ์ หมื่นโฮ้ง
55010065 บ้านกิ่วน้ำ หนองแดง แม่จริม น่าน ประถมศึกษา
26
6
7
นายกันต์กฤช ไชยโพธิ