41

อำเภอเมืองน่าน

14

อำเภอแม่จริม

8

อำเภอบ้านหลวง

28

อำเภอนาน้อย

55

อำเภอเวียงสา

16

อำเภอนาหมื่น

12

อำเภอสันติสุข

17

อำเภอภูเพียง
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 จำนวน 5 โรงเรียน [แสดงทั้งหมด]
รหัสโรงเรียน โรงเรียน ตำบล อำเภอ จังหวัด ประเภท นักเรียน
(2562)
ห้องเรียน
(2562)
บุคลากร ผู้บริหาร
55010051 บ้านน้ำปูน น้ำพาง แม่จริม น่าน ประถมศึกษา
37
6
5
นางสาวสุพรรณ์ เมฆแสน
55010052 บ้านน้ำพาง น้ำพาง แม่จริม น่าน อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
129
10
15
นายเอกชัย สุภา
55010056 มิตรมวลชน 3 น้ำพาง แม่จริม น่าน ประถมศึกษา
0
0
0
55010057 บ้านร่มเกล้า น้ำพาง แม่จริม น่าน อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
198
10
19
นายรัชภูมิ มะโนฤทธิ์
55010058 บ้านน้ำตวง น้ำพาง แม่จริม น่าน อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
250
10
23