41

อำเภอเมืองน่าน

14

อำเภอแม่จริม

8

อำเภอบ้านหลวง

28

อำเภอนาน้อย

55

อำเภอเวียงสา

16

อำเภอนาหมื่น

12

อำเภอสันติสุข

17

อำเภอภูเพียง
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 จำนวน 150 โรงเรียน [แสดงทั้งหมด]
รหัสโรงเรียน โรงเรียน ตำบล อำเภอ จังหวัด ประเภท นักเรียน
(2563)
ห้องเรียน
(2563)
บุคลากร ผู้บริหาร
55010009 ชุมชนบ้านดู่ใต้ ดู่ใต้ เมืองน่าน น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
62
8
10
นางนัทธมน เรือนแก้ว
55010001 บ้านนาผา กองควาย เมืองน่าน น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
53
8
9
55010004 บ้านธงหลวง กองควาย เมืองน่าน น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
20
6
7
นายสมควร น้ำเย็น
55010036 บ้านเชียงยืน สวก เมืองน่าน น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
53
8
8
นายวันชัย โชติธนโยธิน
55010013 บ้านซาวหลวง สวก เมืองน่าน น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
98
8
10
นายธงชัย ช่อฟ้า
55010035 บ้านต้าม สวก เมืองน่าน น่าน ประถมศึกษา
65
8
10
นายอภินันท์ บุญเกื้อ
55010014 บ้านนวราษฎร์ นาซาว เมืองน่าน น่าน อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
50
9
9
นายณรงค์ศักดิ์ เชื้อหมอ
55010015 บ้านนาซาว นาซาว เมืองน่าน น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
21
6
3
นายสถิตย์ ดีสีใส
55010033 บ้านบ่อสวก สวก เมืองน่าน น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
0
0
0
55010034 บ้านป่าคา สวก เมืองน่าน น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
3
3
2
55010032 บ้านม่วงเจริญราษฎร์ สวก เมืองน่าน น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
13
6
4
55010016 ดอนสะไมย์วิทยา นาซาว เมืองน่าน น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
44
8
4
55010006 บ้านไชยสถาน ไชยสถาน เมืองน่าน น่าน อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
92
12
15
นายอลังการ กุลหนาน
55010031 บ้านดอนเฟือง เรือง เมืองน่าน น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
49
8
7
นายอภิสิทธิ์ สอนทะ
55010030 บ้านเรือง เรือง เมืองน่าน น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
41
8
10
นางรวีวรรณ ทิศานุรักษ์
55010007 บ้านศรีเกิด ไชยสถาน เมืองน่าน น่าน ประถมศึกษา
0
0
0
55010028 บ้านศรีนาป่าน เรือง เมืองน่าน น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
0
0
0
55010011 บ้านถืมตอง ถืมตอง เมืองน่าน น่าน อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
110
11
20
นายเจน ดีสีใส
55010039 บ้านสะเนียน สะเนียน เมืองน่าน น่าน ประถมศึกษา
0
0
0
55010029 บ้านห้วยมอญ เรือง เมืองน่าน น่าน อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
92
11
15
นายแดนกมล กาโน
55010038 บ้านห้วยมอญสาขาใหม่ในฝัน สะเนียน เมืองน่าน น่าน ประถมศึกษา
15
6
1
55010025 บ้านผาขวาง บ่อ เมืองน่าน น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
65
8
11
นายสุพจน์ ภิราญคำ
55010026 บ้านผาตูบ ผาสิงห์ เมืองน่าน น่าน อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
56
10
11
นางสาวเพ็ญจันทร์ จันต๊ะกูล
55010027 บ้านผาสิงห์ ผาสิงห์ เมืองน่าน น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
36
8
7
55010019 บ้านวังหมอ บ่อ เมืองน่าน น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
23
6
4
นายกฤษฎี บุญศรี
55010020 บ้านสะละภูเวียง บ่อ เมืองน่าน น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
4
2
3
55010022 บ้านสันติภาพ บ่อ เมืองน่าน น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
22
8
4
55010023 บ้านทรายทอง บ่อ เมืองน่าน น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
0
0
0
55010042 บ้านกาใส สะเนียน เมืองน่าน น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
30
8
5
นายสิบเอกพงศ์สิน รัตนศิลา
55010043 บ้านวังตาว สะเนียน เมืองน่าน น่าน ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
42
9
11
นางศิริวรรณ เจนกิจเกษมวงศ์
55010044 บ้านห้วยปุก สะเนียน เมืองน่าน น่าน ประถมศึกษา
13
5
2
55010045 บ้านห้วยเฮือ สะเนียน เมืองน่าน น่าน ประถมศึกษา
30
5
5
นายธีระพงษ์ แสงเพชร
55010046 บ้านห้วยเฮือสาขาห้วยระพี สะเนียน เมืองน่าน น่าน ประถมศึกษา
0
0
0
55010115 ไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น) กลางเวียง เวียงสา น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
66
8
9
นายจำนงค์ สมมา
55010116 บ้านดอนไชย กลางเวียง เวียงสา น่าน ประถมศึกษา
0
0
1
55010128 ตาลชุมศึกษาลัย ตาลชุม เวียงสา น่าน ประถมศึกษา
0
0
2
55010127 บ้านป่าสัก ตาลชุม เวียงสา น่าน ประถมศึกษา
3
3
3
55010123 บ้านปางสา จอมจันทร์ เวียงสา น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
35
9
6
55010126 บ้านนากอก ตาลชุม เวียงสา น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
8
5
5
55010124 บ้านนาเคียน จอมจันทร์ เวียงสา น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
18
6
7
นางสาวยุวเรศ วุธนู
55010125 บ้านครกคำ ตาลชุม เวียงสา น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
63
8
8
ว่าที่ร้อยตรีสิทธิพงษ์ ไชยวุฒิ
55010120 บ้านท่าลี่ ขึ่ง เวียงสา น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
7
3
3
นายประเสริฐ มะโนชัย
55010158 บ้านสาลีก ส้าน เวียงสา น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
54
8
9
นางกัลยู วิศววงศ์พันธ์
55010168 บ้านม่วงเนิ้ง อ่ายนาไลย เวียงสา น่าน ประถมศึกษา
34
7
3
55010134 ชุมชนบ้านน้ำปั้ว น้ำปั้ว เวียงสา น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
85
8
9
นางสาววจี มูลหงษ์
55010135 บ้านห้วยแก้วมิตรภาพที่ 51 น้ำปั้ว เวียงสา น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
0
0
0
55010129 ทุ่งศรีทอง ทุ่งศรีทอง เวียงสา น่าน ประถมศึกษา
59
6
11
นางสาวนริณี กันคำ
55010130 ศรีนาชื่น ทุ่งศรีทอง เวียงสา น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
21
7
5
นายบรม ทองสุข
55010136 บ้านวังม่วง น้ำปั้ว เวียงสา น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
0
0
0
55010141 ภูเค็งพัฒนา แม่ขะนิง เวียงสา น่าน อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
94
9
15
นายคำนวณ มาเมือง
55010143 ไตรธารวิทยา แม่ขะนิง เวียงสา น่าน ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
59
9
13
นางสาวสุนทรีย์ พรมตา
55010142 ไตรธารวิทยาสาขาห้วยไฟ แม่ขะนิง เวียงสา น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
0
0
0
55010174 บ้านปงสนุก ปงสนุก เวียงสา น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
85
9
11
ว่าที่ร.ต.วิรัช นามพญา
55010146 บ้านวัวแดง แม่สา เวียงสา น่าน ประถมศึกษา
7
2
2
55010144 บ้านหัวนา แม่ขะนิง เวียงสา น่าน ประถมศึกษา
21
5
4
55010172 บ้านอ่ายนาผา อ่ายนาไลย เวียงสา น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
20
7
4
นายบัณฑิต ม่วงพัฒนา
55010173 บ้านนาไลย อ่ายนาไลย เวียงสา น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
27
7
8
นายเทวรรณ สีโสภา
55010171 บ้านพะเยา อ่ายนาไลย เวียงสา น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
13
6
2
55010147 บ้านสาคร แม่สาคร เวียงสา น่าน ประถมศึกษา
26
6
2
55010149 บ้านจะเข้ภูหอม แม่สาคร เวียงสา น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
75
7
9
นายถวัลย์ แก้วด้วง
55010150 บ้านไพรอุดม แม่สาคร เวียงสา น่าน ประถมศึกษา
8
3
4
55010164 บ้านไหล่น่าน ไหล่น่าน เวียงสา น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
59
9
7
นายทวนศิษฏ์ น้อยราช
55010160 หาดทรายทองวิทยาคาร ส้านนาหนองใหม่ เวียงสา น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
56
8
8
นายธวัชชัย ชนะพิศ
55010166 ริมฝั่งว้าวิทยา ไหล่น่าน เวียงสา น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
39
9
10
นายวรเชษฐ วงศ์กันตา
55010162 วัดท่าข้าม(สิริพรหมคุณ วิรุฬห์ศีลาจาร อุปถัมภ์ ไหล่น่าน เวียงสา น่าน ประถมศึกษา
21
6
2
55010163 บ้านนาสา ไหล่น่าน เวียงสา น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
2
1
2
55010161 บ้านส้านนาหนองใหม่ ส้านนาหนองใหม่ เวียงสา น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
46
8
9
นายพยุง กองขัน
55010137 บ้านสาลี่ น้ำมวบ เวียงสา น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
55
7
9
นายเทวินทร์ ศรีบุญเรือง
55010131 บ้านนาเหลืองไชยราม นาเหลือง เวียงสา น่าน ประถมศึกษา
61
6
8
ว่าที่ ร้อยโทไพรัช รัตนวรากร
55010132 ริมฝั่งน่านวิทยา นาเหลือง เวียงสา น่าน ประถมศึกษา
14
4
8
นายวิชัย ชัยมณี
55010121 บ้านหลับมืนพรวน จอมจันทร์ เวียงสา น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
61
8
9
นางกวิสรา ศรีมูล
55010133 บ้านนาเหลืองใน นาเหลือง เวียงสา น่าน ประถมศึกษา
14
4
2
55010169 บ้านฝั่งหมิ่น อ่ายนาไลย เวียงสา น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
24
8
5
นายไพรวัน มีเงิน
55010170 บ้านห้วยน้ำอุ่น อ่ายนาไลย เวียงสา น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
70
8
11
ว่าที่ร้อยตรีพงษกร อินทราพงษ์
55010167 บ้านชมพู อ่ายนาไลย เวียงสา น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
61
8
9
นางอัจฉรา สีโสภา
55010153 บ้านสะเลียม ยาบหัวนา เวียงสา น่าน ประถมศึกษา
39
6
5
นายสุรัติ ปัญญารัตนวงศ์
55010154 บ้านห้วยหลอด ยาบหัวนา เวียงสา น่าน ประถมศึกษา
28
6
5
55010155 บ้านป่าหุ่ง ยาบหัวนา เวียงสา น่าน ประถมศึกษา
30
6
5
นางสาวขวัญฤทัย สายวงค์
55010156 บ้านนาก้า ยาบหัวนา เวียงสา น่าน ประถมศึกษา
21
5
6
นางสมร สุทธหลวง
55010151 บ้านฮากฮาน ยาบหัวนา เวียงสา น่าน ประถมศึกษา
49
6
9
นางสาวปรียานุช วงษ์แก้ว
55010088 ชุมชนบ้านนาหลวง นาน้อย นาน้อย น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
50
8
9
นางสุชาดา จินะแปง
55010085 บ้านนาหล่าย นาน้อย นาน้อย น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
42
8
7
นายสมชาย สารเถื่อนแก้ว
55010086 บ้านบุ้ง นาน้อย นาน้อย น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
22
6
5
55010082 บ้านน้ำหิน เชียงของ นาน้อย น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
39
8
9
นายนิพกร กอชาลี
55010083 บ้านเชียงของ เชียงของ นาน้อย น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
44
8
8
นางสาวปภาดา บัญจรัตน์วรกุล
55010097 บ้านหัวเมือง ศรีษะเกษ นาน้อย น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
85
8
12
นายมารุต กำธรกูล
55010099 บ้านน้ำหก ศรีษะเกษ นาน้อย น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
3
2
2
55010100 บ้านหนองบัว ศรีษะเกษ นาน้อย น่าน ประถมศึกษา
81
8
10
นายสมัคร บัวอาจ
55010084 บ้านห้วยเลา เชียงของ นาน้อย น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
16
8
5
นายพิเชษฐ์ ปัญญาอุด
55010101 บ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125 ศรีษะเกษ นาน้อย น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
60
8
10
นายพัฒนชัย มาธิ
55010103 บ้านศาลา สถาน นาน้อย น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
35
7
7
นายสุทธิเกียรติ ขันคำนันต๊ะ
55010104 บ้านสถาน สถาน นาน้อย น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
59
8
8
นางวันทนา เสนนะ
55010106 บ้านน้ำลัด สถาน นาน้อย น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
47
8
11
นางสาวณัฐธิดา บุตรใส
55010089 บ้านพืชเจริญ น้ำตก นาน้อย น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
39
8
6
55010090 บ้านน้ำพุ น้ำตก นาน้อย น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
36
8
6
55010110 บ้านห้วยส้ม สันทะ นาน้อย น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
50
9
10
นายมังกร อุบลเลิศ
55010111 บ้านห้วยจอย สันทะ นาน้อย น่าน ประถมศึกษา
0
0
1
55010095 บ้านทัพม่าน บัวใหญ่ นาน้อย น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
20
6
5
55010109 บ้านเชตวัน สันทะ นาน้อย น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
64
7
10
นายวราวุธ จรัสธิอวน
55010112 บ้านส้าน สันทะ นาน้อย น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
25
8
8
55010060 บ้านก้อ แม่จริม แม่จริม น่าน ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
91
9
11
นายชุนหวัฒน์ หงษ์ศิลา
55010061 บ้านแคว้ง หนองแดง แม่จริม น่าน ประถมศึกษา
56
7
8
นายไพโรจน์ กุลวงศ์
55010063 บ้านพรหม หนองแดง แม่จริม น่าน ประถมศึกษา
34
6
9
55010068 บ้านห้วยบง หมอเมือง แม่จริม น่าน ประถมศึกษา
46
6
10
นายน่านนที คำแปงตัน
55010065 บ้านกิ่วน้ำ หนองแดง แม่จริม น่าน ประถมศึกษา
31
6
7
นายกันต์กฤช ไชยโพธิ์
55010048 บ้านน้ำปาย น้ำปาย แม่จริม น่าน ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
80
9
12
นายสมหวัง วงค์แจ่ม
55010049 บ้านป่าสัก น้ำปาย แม่จริม น่าน ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
55
9
11
นางสาวเพ็ญพิชญา คำแสน
55010051 บ้านน้ำปูน น้ำพาง แม่จริม น่าน ประถมศึกษา
38
6
5
นางสาวสุพรรณ์ เมฆแสน
55010056 มิตรมวลชน 3 น้ำพาง แม่จริม น่าน ประถมศึกษา
0
0
0
55010078 รัฐราษฎร์นุเคราะห์ สวด บ้านหลวง น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
0
0
0
55010071 บ้านพี้ใต้ บ้านพี้ บ้านหลวง น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
106
8
12
55010072 บ้านพี้เหนือ บ้านพี้ บ้านหลวง น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
18
3
4
55010073 บ้านเป้า บ้านฟ้า บ้านหลวง น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
108
8
13
นางสาวเจษฎาภรณ์ สอนทะ
55010079 บ้านดอนหล่ายทุ่ง สวด บ้านหลวง น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
83
9
13
นายปรัชญา สมณะช้างเผือก
55010183 บ้านนายาง บ่อแก้ว นาหมื่น น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
103
8
13
นายวีระพงษ์ หาญณรงค์
55010180 บ้านคำเรือง บ่อแก้ว นาหมื่น น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
47
8
7
นายณัฐศิษย์ สารเถื่อนแก้ว
55010181 บ้านนาบอน บ่อแก้ว นาหมื่น น่าน ประถมศึกษา
0
0
1
55010176 บ้านค้างอ้อย นาทะนุง นาหมื่น น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
92
8
12
นายศรัณย์ พงษ์รัตนานุกูล
55010177 บ้านน้ำเลา นาทะนุง นาหมื่น น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
45
8
9
นายจักรภาณุ วีระวงค์
55010178 บ้านห้วยนาย นาทะนุง นาหมื่น น่าน ประถมศึกษา
25
6
7
นายจีระพงษ์ คำแสน
55010184 บ้านปิงใน ปิงหลวง นาหมื่น น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
48
9
7
นายภาคภูมิ มหายศนันท์
55010185 บ้านปิงหลวง ปิงหลวง นาหมื่น น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
100
8
10
นายสงบ จินะแปง
55010186 บ้านน้ำแพะ ปิงหลวง นาหมื่น น่าน ประถมศึกษา
28
6
5
55010187 บ้านน้ำลี ปิงหลวง นาหมื่น น่าน ประถมศึกษา
14
6
6
นายพุฒิพงศ์ ศรีคำ
55010188 บ้านน้ำเคิม ปิงหลวง นาหมื่น น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
16
6
5
นายพงษ์สิริ สารเถื่อนแก้ว
55010189 บ้านนาคา เมืองลี นาหมื่น น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
56
8
9
นายวิทยา ใจแก้ว
55010190 อนุบาลเมืองลี เมืองลี นาหมื่น น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
41
8
6
55010191 บ้านน้ำอูน เมืองลี นาหมื่น น่าน ประถมศึกษา
17
5
4
55010195 บ้านสบยาง ป่าแลวหลวง สันติสุข น่าน ประถมศึกษา
48
8
8
นางกมลทิพย์ เพชรสุภา
55010196 บ้านป่าอ้อย ป่าแลวหลวง สันติสุข น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
0
0
0
55010192 บ้านโป่งคำ ดู่พงษ์ สันติสุข น่าน ประถมศึกษา
75
6
7
นางสาววาสนา แสงคำ
55010198 บ้านป่าแดด พงษ์ สันติสุข น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
63
8
11
นายสุวรินทร์ กันชนะ
55010199 บ้านศรีบุญเรือง พงษ์ สันติสุข น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
68
8
10
นายหัตถชัย หล้าคำมูล
55010200 บ้านห้วยแฮ้ว พงษ์ สันติสุข น่าน อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
116
11
18
นายชูวิทย์ เชี่ยวสุวรรณ
55010203 บ้านดอนไพรวัลย์ พงษ์ สันติสุข น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
93
7
10
นายจิรโรจน์ คำลือเลิศ
55010204 บ้านปางช้าง พงษ์ สันติสุข น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
55
8
9
นายสามารถ ดีพรมกุล
55010213 บ้านน้ำแก่นกลาง น้ำแก่น ภูเพียง น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
7
5
2
นายธวัชชัย แต้กุล
55010214 บ้านน้ำแก่นเหนือ น้ำแก่น ภูเพียง น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
73
8
9
นายธวัช ธรรมศิลป์
55010220 บ้านป่าสัก ฝายแก้ว ภูเพียง น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
0
0
0
55010224 บ้านม่วงตึ๊ด ม่วงตึ๊ด ภูเพียง น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
67
8
8
นายภูวนารถ ทาตาล
55010217 บ้านฝายแก้ว ฝายแก้ว ภูเพียง น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
2
1
2
55010218 บ้านห้วยคำ ฝายแก้ว ภูเพียง น่าน ประถมศึกษา
0
0
0
55010219 บ้านห้วยไฮ ฝายแก้ว ภูเพียง น่าน อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
43
12
8
นางจีรพรรณ สีโน
55010221 บ้านท่าล้อ(ราษฎร์ประดิษฐ์) ฝายแก้ว ภูเพียง น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
0
0
2
55010226 บ้านเมืองจัง เมืองจัง ภูเพียง น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
61
7
9
นายพัฒนา ไชยเลิศ
55010228 บ้านหาดเค็ด เมืองจัง ภูเพียง น่าน อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
87
10
13
นางอำไพพรรณ แสนบูรณะพันธ์
55010223 บ้านหัวเวียงเหนือ ฝายแก้ว ภูเพียง น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
31
8
8
นางสาวเฟื่องฟ้า ลัมวุฒิ
55010209 บ้านน้ำลัดสบแก่น นาปัง ภูเพียง น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
21
7
3
นายอัครพงษ์ ยินดี
55010208 บ้านม่วงใหม่ นาปัง ภูเพียง น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
92
8
12
ว่าที่ร้อยตรีกมล เชียงลา
55010206 บ้านหัวนา ท่าน้าว ภูเพียง น่าน อนุบาล-ประถมศึกษา
0
0
2