กลุ่มโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 จำนวน 18 กลุ่ม
ลำดับ
กลุ่มโรงเรียน
จำนวนโรงเรียน
จำนวนนักเรียน
จำนวนห้องเรียน
จำนวนครู/บุคลากร
ประธานกลุ่ม
1
เมือง 1
75
ว่าที่ ร.ท.กฤษณะชัย ดีปินตา
2
เมือง 2
136
นายอาคม กุสสุรินทร์
3
เมือง 3
225
นายเจน ดีสีใส
4
เมือง 4
83
นายธงชัย ช่อฟ้า
5
แม่จริม
165
นายสถิตพงษ์ หมื่นโฮ้ง
6
บ้านหลวง
91
นายณิศชกฤต ฟุ่มเฟือย
7
นาน้อย 1
106
นายกฤษดา อินแสง
8
นาน้อย 2
125
นายอดุลย์ โรงคำ
9
นาน้อย 3
84
นายมารุต กำธรกูล
10
เวียงสา 1
108
ว่าที่ร.ต.โชติ ขันหลวง
11
เวียงสา 2
121
นายไพรวัน มีเงิน
12
เวียงสา 3
125
นายบรม ทองสุข
13
เวียงสา 4
63
นายทวนศิษฏ์ น้อยราช
14
นาหมื่น 1
78
นายวีระพงษ์ หาญณรงค์
15
นาหมื่น 2
45
นายสงบ จินะแปง
16
สันติสุข
129
นางสินีนาฎ ทองบ้านทุ่ม
17
ภูเพียง 1
76
ว่าที่ ร.ต.ยุทธพล ฟักมงคล
18
ภูเพียง 2
62
นายธวัชชัย แต้กุล