โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)

1,781
จำนวนนักเรียน
49
ห้องเรียน
94
ครู/บุคลากร
49
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
หมู่ที่ - บ้านดอนศรีเสริมกสิกร ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 55000
โทรศัพท์ 054719441 โทรสาร 054719442 อีเมล srisermshool@gmail.com
เว็บไซต์ www.sriserm.ac.th

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล
13
183
195
378
ประถมศึกษา
36
706
697
1,403
รวมทั้งหมด
49
889
892
1,781
ค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6
ตารางแสดงค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2562
ระดับ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รวม
โรงเรียน
54.63
43.43
38.64
41.41
44.5275
เขตพื้นที่
51.08
33.02
34.41
36.09
38.65
สพฐ.
47.95
30.86
31.60
34.30
36.18
ประเทศ
49.07
34.42
32.90
35.55
37.99
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางวรวรรณ แสงศิริโรจน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 378 คน

21.22%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 1403 คน

78.78%
คะแนนเฉลี่ย O-NET ป.6 เทียบ 3 ปีการศึกษา
กลุ่มสาระฯ
2560
2561
2562
ภาษาไทย
53.83
65.79
54.63
ภาษาอังกฤษ
47.88
53.74
43.43
คณิตศาสตร์
43.05
46.69
38.64
วิทยาศาสตร์
44.98
47.12
41.41
รวม
47.44
53.34
44.5275