โรงเรียนชุมชนบ้านดู่ใต้

60
จำนวนนักเรียน
8
ห้องเรียน
10
ครู/บุคลากร
8
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนชุมชนบ้านดู่ใต้
หมู่ที่ 2 บ้านดู่ใต้ ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 55000
โทรศัพท์ 054600733 โทรสาร 054600733 อีเมล
เว็บไซต์

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (10 มิถุนายน 2562)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล
2
9
2
11
ประถมศึกษา
6
26
23
49
รวมทั้งหมด
8
35
25
60
ค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6
ตารางแสดงค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2561
ระดับ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รวม
โรงเรียน
66.25
40.5
45
56.2
51.99
เขตพื้นที่
58.85
39.52
39.86
41.08
51.57
สพฐ.
54.61
35.47
35.65
38.83
41.14
ประเทศ
55.90
39.24
37.50
39.93
43.14
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางนัทธมน เรือนแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 11 คน

18.33%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 49 คน

81.67%
คะแนนเฉลี่ย O-NET ป.6 เทียบ 3 ปีการศึกษา
กลุ่มสาระฯ
2559
2560
2561
ภาษาไทย
58.38
39.35
66.25
ภาษาอังกฤษ
30.94
26.25
40.5
คณิตศาสตร์
44.38
40.83
45
วิทยาศาสตร์
44.06
39.75
56.2
รวม
44.46
36.55
51.99