โรงเรียนบ้านน้ำครกใหม่

106
จำนวนนักเรียน
11
ห้องเรียน
16
ครู/บุคลากร
11
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนบ้านน้ำครกใหม่
หมู่ที่ 9 บ้านน้ำครกใหม่พัฒนา ตำบลกองควาย อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 55000
โทรศัพท์ 054681198 โทรสาร 054681198 อีเมล numkrokmainan@gmail.com
เว็บไซต์ -

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (10 มิถุนายน 2562)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล
2
4
8
12
ประถมศึกษา
6
41
24
65
มัธยมศึกษาตอนต้น
3
20
9
29
รวมทั้งหมด
11
65
41
106
ค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6
ตารางแสดงค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2561
ระดับ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รวม
โรงเรียน
66.1
36.75
44
49
48.96
เขตพื้นที่
58.85
39.52
39.86
41.08
51.57
สพฐ.
54.61
35.47
35.65
38.83
41.14
ประเทศ
55.90
39.24
37.50
39.93
43.14
ค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ม.3
ตารางแสดงค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2561
ระดับ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รวม
โรงเรียน
48.3
22.8
24
33.2
32.08
เขตพื้นที่
53.42
26.01
27.00
36.28
35.67
สพฐ.
55.04
29.10
30.28
36.43
37.71
ประเทศ
54.42
29.45
30.04
36.10
37.50
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายอาคม กุลสุรินทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 12 คน

11.32%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 65 คน

61.32%

นักเรียนระดับมัธยมต้น จำนวน 29 คน

27.36%
คะแนนเฉลี่ย O-NET ป.6 เทียบ 3 ปีการศึกษา
กลุ่มสาระฯ
2559
2560
2561
ภาษาไทย
63
49.56
66.1
ภาษาอังกฤษ
39.17
35
36.75
คณิตศาสตร์
50.56
33.33
44
วิทยาศาสตร์
40.78
44.42
49
รวม
47.65
40.58
48.96
คะแนนเฉลี่ย O-NET ม.3 เทียบ 3 ปีการศึกษา
กลุ่มสาระฯ
2559
2560
2561
ภาษาไทย
58.71
54.78
48.3
ภาษาอังกฤษ
30.57
26
22.8
คณิตศาสตร์
28.57
20
24
วิทยาศาสตร์
43.14
33.78
33.2
รวม
44.31
33.64
32.08