โรงเรียนบ้านน้ำครกใหม่

123
จำนวนนักเรียน
11
ห้องเรียน
18
ครู/บุคลากร
11
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนบ้านน้ำครกใหม่
หมู่ที่ 9 บ้านน้ำครกใหม่พัฒนา ตำบลกองควาย อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 55000
โทรศัพท์ 054681198 โทรสาร 054681198 อีเมล numkrokmainan@gmail.com
เว็บไซต์ -

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล
2
10
12
22
ประถมศึกษา
6
37
28
65
มัธยมศึกษาตอนต้น
3
23
13
36
รวมทั้งหมด
11
70
53
123
ค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6
ตารางแสดงค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2562
ระดับ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รวม
โรงเรียน
54.72
26.56
31.88
38.41
37.8925
เขตพื้นที่
51.08
33.02
34.41
36.09
38.65
สพฐ.
47.95
30.86
31.60
34.30
36.18
ประเทศ
49.07
34.42
32.90
35.55
37.99
ค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ม.3
ตารางแสดงค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2562
ระดับ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รวม
โรงเรียน
61.25
27.25
31.5
27.81
36.95
เขตพื้นที่
54.4
28.36
24.13
29.86
34.19
สพฐ.
55.91
32.98
26.98
30.22
36.52
ประเทศ
55.14
33.25
26.73
30.07
36.30
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายสมควร น้ำเย็น
ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 22 คน

17.89%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 65 คน

52.85%

นักเรียนระดับมัธยมต้น จำนวน 36 คน

29.27%
คะแนนเฉลี่ย O-NET ป.6 เทียบ 3 ปีการศึกษา
กลุ่มสาระฯ
2560
2561
2562
ภาษาไทย
49.56
66.1
54.72
ภาษาอังกฤษ
35
36.75
26.56
คณิตศาสตร์
33.33
44
31.88
วิทยาศาสตร์
44.42
49
38.41
รวม
40.58
48.96
37.8925
คะแนนเฉลี่ย O-NET ม.3 เทียบ 3 ปีการศึกษา
กลุ่มสาระฯ
2560
2561
2562
ภาษาไทย
54.78
48.3
61.25
ภาษาอังกฤษ
26
22.8
27.25
คณิตศาสตร์
20
24
31.5
วิทยาศาสตร์
33.78
33.2
27.81
รวม
33.64
32.08
36.95