โรงเรียนบ้านเรือง

50
จำนวนนักเรียน
8
ห้องเรียน
10
ครู/บุคลากร
8
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนบ้านเรือง
หมู่ที่ 5 นางาม ตำบลเรือง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 55000
โทรศัพท์ 0861889549 โทรสาร อีเมล banreang55010030@gmail.com
เว็บไซต์ http://data.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1055250023

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (10 มิถุนายน 2562)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล
2
10
3
13
ประถมศึกษา
6
22
15
37
รวมทั้งหมด
8
32
18
50
ค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6
ตารางแสดงค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2561
ระดับ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รวม
โรงเรียน
64.42
35.42
35.83
43.33
44.75
เขตพื้นที่
58.85
39.52
39.86
41.08
51.57
สพฐ.
54.61
35.47
35.65
38.83
41.14
ประเทศ
55.90
39.24
37.50
39.93
43.14
ค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ม.3
ตารางแสดงค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2561
ระดับ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รวม
โรงเรียน
60.25
27.5
25
33
36.44
เขตพื้นที่
53.42
26.01
27.00
36.28
35.67
สพฐ.
55.04
29.10
30.28
36.43
37.71
ประเทศ
54.42
29.45
30.04
36.10
37.50
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางรวีวรรณ ทิศานุรักษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 13 คน

26.00%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 37 คน

74.00%
คะแนนเฉลี่ย O-NET ป.6 เทียบ 3 ปีการศึกษา
กลุ่มสาระฯ
2559
2560
2561
ภาษาไทย
58.46
54.25
64.42
ภาษาอังกฤษ
34.29
39.5
35.42
คณิตศาสตร์
37.86
48
35.83
วิทยาศาสตร์
40.64
45.2
43.33
รวม
44.46
46.74
44.75
คะแนนเฉลี่ย O-NET ม.3 เทียบ 3 ปีการศึกษา
กลุ่มสาระฯ
2559
2560
2561
ภาษาไทย
47.17
47.8
60.25
ภาษาอังกฤษ
31
28.8
27.5
คณิตศาสตร์
29.2
22.4
25
วิทยาศาสตร์
41.33
30
33
รวม
40.07
32.25
36.44